Serveis municipals d'Educació

Legislació aplicable a l'àmbit de l'Educació

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.

El Consell Escolar Municipal de Cambrils (CEM) és l'organisme sectorial de participació, consulta i assessorament en qualsevol aspecte de l'ensenyament dins l'àmbit municipal. A més, ha de canalitzar la informació i les aportacions entre la població i l'administració educativa que correspongui.

El marc de referència del CEM és la Llei reguladora dels consells escolars 25/1985 de 10 de desembre, desenvolupada pel Decret 404/1987, de 22 de desembre, el qual regula les bases generals d'organització i de funcionament dels consells escolars municipals.

Des de l’Ajuntament de Cambrils existeix la voluntat que aquest òrgan pugui canalitzar les capacitats participatives i d’implicació de la comunitat educativa del municipi.

Precisament, la participació i implicació de la comunitat educativa de Cambrils en el marc del Consell Escolar Municipal de Cambrils, es produirà de manera òptima sempre i quan estiguin tots els seus sectors representats i dimensionats de manera justa i correcta. Per aquesta raó, en el Consell Escolar de Cambrils el nombre de membres és més elevat del que exigeix la norma perquè es pretén que totes les tipologies de centre i sectors educatius hi siguin presents.

Igualment, aquest òrgan està dotat de competències que han de permetre a la comunitat educativa disposar de més eines i de més capacitat d’influència davant aquells aspectes que poden incidir sobre la política educativa al municipi.

Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Cambrils el dia 01/03/2019

Aquest reglament es va aprovar inicialment pel Ple de l’Ajuntament del dia 01.03.2019. L’acord d’aprovació definitiva i el seu text íntegre es va publicar al BOPT núm. 2677 de data 21/03/2019 i una referència al DOGC núm. 7840 de data 26/03/2019.

D’acord amb l’article 65.3 del Decret 179/1985, ROAS, s’ha notificat a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern de l’Estat, finalitzant el termini de 15 dies hàbils establert a l’article 65.2 de la LBRL.

En els següents enllaços podeu consultar les actes del curs 2022-23
En els següents enllaços podeu consultar les actes del curs 2021-22
En els següents enllaços podeu consultar les actes del curs 2020-21
En els següents enllaços podeu consultar les actes del curs 2019-20
En els següents enllaços podeu consultar les actes del curs 2019-19
En els següents enllaços podeu consultar les actes del curs 2017-18
En els següents enllaços podeu consultar les actes del curs 2016-17
En els següents enllaços podeu consultar les actes del curs 2015-16
En els següents enllaços podeu consultar les actes del curs 2014-15
En els següents enllaços podeu consultar les actes del curs 2013-14

Com ho farem

L’Oficina Municipal d’Escolarització de Cambrils (OME) és una entitat destinada a la gestió del procés d’escolarització als centres educatius sufragats amb fons públics.

Horaris de jornades de portes obertes

 

 

Cartell Portes Obertes Curs 23-24 LG i MDM.jpg
 • Llar d'infants Vicki (cita prèvia trucant al tel. 660 84 17 08 / 977 36 50 91)

La preinscripció escolar per al primer cicle d’infantil serà del 4 al 15 de maig.

 

Presentació de sol·licituds: del 04 al 15 de maig, ambdós inclosos.

A partir del 4 de maig, enviant un correu electrònic a l'adreça de la llar d'infants sol·licitada en primera opció o a l'OME, adjuntant la sol·licitud emplenada juntament amb la resta de documentació (ja sigui escanejada o fotografiada). El centre o l'OME us enviarà un correu de confirmació de recepció amb el número assignat a la sol·licitud. La sol·licitud NOMÉS s'ha d'enviar a un dels dos llocs. (clicant aquí trobareu totes les adreces de correu electrònic)

O de manera presencial i prèvia demanda de cita prèvia a l'OME (977 307 401, en horari de 9 a 14 hores) o al centre que sol·liciteu en primera opció (cliqueu per tenir informació d'horaris i correu).

Clicant a sobre trobareu també la sol·licitud, el calendari, els criteris de barem i l'oferta inicial.

Per fer la preinscripció és important:

 • conèixer el calendari del procés,
 • consultar els centres
 • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds (i la documentació que els acredita),
 • presentar la sol·licitud i la documentació (només una sol·licitud per alumne en què constin els diversos centres de Cambrils per ordre de preferència),
 • consultar  les llistes de sol·licituds amb la puntuació, a la web de la llar o a l'OME.
 • consultar les llistes definitives on constarà el centre assignat, i
 • formalitzar la matrícula en el període establert.

 D’acord amb el Llei 12/2009, de 10 de setembre d’Educació, el Decret 11/2021 de 16 de febrer, que estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres educatius en els ensenyaments sufragats amb fons públics, i la Resolució EDU/507/2023, del 16 de febrer, reguladora de les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-24, l’Ajuntament de Cambrils estableix els següents acords, en relació al procés de preinscripció d’ensenyaments de primer cicle d’educació infantil sufragats amb fons públics del seu municipi.

Calendari de preinscripció i matrícula:

Principals dates procés preinscripció Llars Infants

Publicació de l'oferta

3 de maig

Presentació de sol·licitud telemàtica o sol.licitud presencial a la Llar escollida en primera opció ó a l'OME - amb cita prèvia

4 al 15 de maig, ambdós inclosos

Llistes de puntuació provisional

18 de maig

Període de reclamacions

19 i 22 de maig

Sorteig per ordenar les sol.licituds empatades a punts:

23 de maig a les 9:30h

Llistes de puntuació definitiva

25  de maig

Llistes d’admesos i espera

30 de maig

Matriculació (a la llar d’infants on s’ha obtingut plaça)

del 1 al 9 de juny, ambdós inclosos

 

D'acord amb el calendari del procés de preinscripció s'aniran publicant les diferents llistes que podran ser consultades a les web de les llars o a la nostra web. Aquestes, d'acord amb la amb la normativa de protecció de dades, seran anonimitzades.

Pel que fa al nom i cognoms, estarà format per les dues primeres inicials del nom, i les del primer i el segon cognom (exemple SuRoPo).

 

Publicació de les llistes amb la puntuació provisional

Llar d'infants municipal La Galereta

Llar d'infants municipal M Dolors Medina

Llar d'infants La Cuca

Llar d'Infants Vicki

Escola Montessori (consultar directament al centre)

 

A més de la puntuació provisional, en aquestes llistes també es dona a conèixer el número assignat a cada sol·licitud presentada i que serveix per ordenar-les en cas d'empat.

Durant el període de reclamacions, si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades, es pot presentar una reclamació preferentment per correu electrònic al mateix centre.

Si no és possible fer la reclamació per correu electrònic, cal sol·licitar una cita prèvia per poder presentar la reclamació.

Sorteig per determinar l'ordenació de sol·licituds

 

El dia indicat en el calendari es fa el sorteig per determinar el número a partir del qual es fa l'ordenació de les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.

En el sorteig que es realitzarà el dia 23/05/2023:

 

Número: 73

 

Publicació de les llistes amb la puntuació definitiva

Llar d'infants municipal La Galereta

Llar d'infants municipal Maria Dolors Medina

 

Publicació de les places assignades

 

Cada llar publicarà al web la llista de places assignades als alumnes que el van sol·licitar en primer lloc, degudament anonimitzada. A la nostra web es podran consultar totes les llistes.

Llar d'infants municipal La Galereta

Llar d'infants municipal  Maria Dolors Medina

Llar d'infants La Cuca

Llar d'Infants Vicki

Escola Montessori (consultar directament al centre)

 

Documentació que cal enviar juntament amb la sol·licitud o presentar si es fa de manera presencial. Quan s'envii per correu electrònic només caldrà aportar original escanejada o fotografia de la documentació. En cas que es faci de manera presencial, amb cita prèvia exclusivament, sí que s'hauran d'aportar els originals de tota la documentació:

 • Original del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Documentació que acrediti els criteris que s'al·leguin.

 

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat:

Criteris generals 

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment d'enviar/presentar la sol·licitud de preinscripció). El centre en farà la comprovació.

Barem: 50 punts

2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora. (Encara que es doni més d'un supòsit, no es pot acumular més d'una puntuació pel criteri de proximitat).

Barem

 • Viure a Cambrils: 30 punts.
 • Treballar a Cambrils: 20 punts.

Documents

 • Original del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
  Si es disposa de certificat digital (idCAT, clave, DNIe) des de la seva carpeta ciutadana se'l pot treure.
 • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i es justifica amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037).

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

Barem: 15 punts

Documents:

 • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

Criteris complementaris

›  Pare, mare o tutors legals que treballin en el centre sol·licitat.

Comprovació realitzada des del propi centre.

Barem: 10 punts

 

› L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

Barem: 10 punts

Document

 • Original del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

› L'alumne forma part d'un part múltiple.

Barem: 10 punts

Document

 • Original del llibre de família

› Que treballin els progenitors, i en cas de famílies monoparentals, si el/la progenitor/a treballa en el moment de formalitzar la preinscripció, o bé que en el cas de trobar-se en situació d’excedència laboral, aquesta hagi finalitzat a l’inici del curs 2023-24.

Barem: 10 punts

Document

Vida laboral actual o darrera nòmina. Per acreditar situació d’excedència: certificat d’empresa (cal acreditar que s’haurà incorporat al lloc de treball a l’inici de curs).

› Quan la capacitat econòmica de la unitat familiar no superi els llindars màxims de renda que estableix anualment l’indicador corresponent a la Renda de suficiència de Catalunya, aprovada per la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022: 7.967,73 euros anuals per membre de la unitat familiar.

Barem: 10 punts

Documentació:

- Declaració de l’IRPF presentada pels membres de la unitat familiar, corresponent a l’exercici 2022.

En cas que no s’hagi efectuat la declaració de renda:

- Certificat de vida laboral de tots els majors de 16 anys del nucli de convivència + nòmines de gener a desembre de 2022.

- En cas d’haver percebut prestacions d’atur, subsidi o renda activa d’inserció: Certificat expedit per l’OTG.

- En cas de percebre pensió de jubilació, invalidesa o viduïtat, pensió no contributiva de jubilació o invalidesa, o altres prestacions econòmiques, o de ser major de 65 anys i no percebre cap pensió: Certificat expedit per INSS o ICASS.

-En cas de separació o divorci: fotocòpia del conveni regulador i/o sentència de separació i/o divorci on consti el pacte econòmic. En cas que no es passi la pensió establerta en el conveni regulador i/o sentència, caldrà aportar còpia de la denúncia que ho acredita.

-En cas de treballadors autònoms, liquidacions trimestrals del 2022 d’IRPF o Butlletí de cotització a la Seguretat Social, i en tot cas, declaració de responsabilitat dels ingressos que té.

› Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor, tutora o germans de grau igual o superior al 33%.

- Targeta acreditativa o certificat de disminució emès pel Departament de Benestar Social i Família o pels organismes competents d’altres CCAA

Barem: 15 punts

 Condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.

- Acreditada d’acord amb el règim regulador.

Barem: 10 punts

 Quan l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar.

- Resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.

Barem: 10 punts

 

Criteris prioritaris Puntuació

- Germans escolaritzats al centre: el centre en farà la comprovació.

50 punts
- Proximitat (només una opció)
   • Viure a Cambrils : DNI/NIE de la persona sol·licitant o volant de convivència familiar.
30 punts
   • Treballar a Cambrils : contracte laboral o certificat emès per l’empresa.
20 punts

- Renda anual de la unitat familiar (documentació acreditativa  de ser beneficiari/a de la RGC)

15 punts
Criteris complementaris
- Pare, mare, tutor/a regal que treballin en el centre sol·licitat. 10 punts

- Família nombrosa/monoparental : carnet de família nombrosa/monoparental vigent

10 punts

- Que treballin els dos progenitors: vida laboral actual o darrera nòmina. En el cas de famílies monoparentals, si el/la progenitor/a treballa. 10 punts
- Que la capacitat econòmica de la unitat familiar no superi el valor de l'indicador corresponent a la renda de suficiència de Catalunya: Declaració de l’IRPF presentada pels membres de la unitat familiar, corresponent a l’exercici 2021. En cas de no estar obligat a presentar declaració d’IRPF, consultar a l’OME documentació alternativa. 10 punts

- Formar part de part múltiple: llibre de familia

10 punts
- Discapacitat com a mínim d'un 33% de l'alumne, pare, mare, tutor/a o germans: targeta acreditativa o certificat oficial de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició. 15 punts
- Condició de víctima de violència de gènere o terrorista. 10 punts
- Quan l'alumne es trobi en situació d'acolliment familiar. 10 punts

Llars d'infants

 

Llar Codi
M. Dolors Medina 43011078
La Galereta 43012149
La Cuca 43008262
Vicki 43008195
Montessori 43009631

 Horari d'atenció telefònica i correus electrònics on s'ha d'enviar la sol·licitud emplenada i la documentació escanejada o fotografiada.

ATENCIÓ TELEFÒNICA

 • Llar d'infants Municipal M Dolors Medina

A partir del 4 de maig en horari de 09:00h a 11:00h i de 15:00h a 17:00h

Telèfon 977 369 702

 • Llar d'infants Municipal La Galereta

A partir del 4 de maig en horari de 09:00h a 11:00h i de 15:00h a 17:00h

Telèfon 977 791 210

 • Llar d'infants la Vicki

Telèfon 605 784 186/ 977 365 091 en horari de 9:00h a 12:00h

 • Llar d'infants La Cuca

Telèfon 608 350 640/977 361 796 en horari 9:00h a 11h i de 15h a 17h

 • Escola Montessori

Telèfon: 977 795 404 en horari de 9:00h a 17h

 • OME

Telèfon 977 307 401 de 9:00h a 14:00h

 

CORREU ELECTRÒNIC

Llars Correu electrònic
 • Llar d'infants Municipal M Dolors Medina 
  mariadolorsmedina@ingesol.cat
  • Llar d'infants Municipal La Galereta 
  lagalereta@ingesol.cat
  • Llar d'infants Vicki

  info@vicki.cat

  • Llar d'infants La Cuca 
  e3008262@xtec.cat
  • Llar d'infants Montessori 
  info@escolamontessori.com
  • OME
  ome@cambrils.cat

  Preus de les llars municipals.

  Cliqueu per obtenir tota la informació sobre les quotes d'escolarització, menjador i acollida per al curs 2023-24

   

  COM SOL·LICITAR LA TARIFACIÓ SOCIAL A LES LLARS D'INFANTS MUNICIPALS PEL CURS 2023/24

  • Una vegada feta la matricula a la llar es pot sol·licitar la tarifació.

  • Presentar una sol·licitud electrònica genèrica a la seu electrònica (és necessari tenir un certificat digital (idcat mòbil o equivalent), adjuntant la sol·licitud de tarifació.
  • Si teniu dificultats per obtenir l'idcat o necessiteu suport en la tramitació electrònica, podeu contactar amb el servei d'assistència, al telèfon 977 794 557, de dilluns a divendres de 8 a 20 hores, o podeu enviar un correu electrònic a suportoac@cambrils.cat.
   • També podeu demanar cita prèvia a l'OAC per presentar-la o bé enviar la sol·licitud emplenada i signada per correu postal a l'adreça Pl. de l'Ajuntament, 4, Cambrils, 43850.

    

    

   Finalitzat el termini de la preinscripció escolar pel segon cicle d’infantil, primària i secundària per al curs 2023-24.

    

    

   Per poder realitzar una sol·licitud de preinscripció a un centre educatiu caldrà fer una sol·licitud d'admiissió fora termini entrant al següent link:

    

   • Prement: Presentar la sol·licitud d'admissió fora del procés de preinscripció del curs 2023-2024
   • Clicar a "Presentar sol·licitud"
   • Desplegar "Per internet"
   • Si es disposa de certificat electrònic: Alta sol·licitud electrònica d'admissió "Ves-hi", si no es disposa de certificat electrònic: Alta sol·licitud informàtica d'admissió "Ves-hi".
   • I anar complimentant les caselles.

    

   NÚM. DE DESEMPAT: (66.646)

   Guia per a la preinscripció en línia i matrícula, elaborada per la Generalitat

    

   Els infants nascuts l'any 2020 i per tant compleixen 3 anys el 2023 es podran matricular al primer curs de segon cicle d'educació infantil (I3).

   Els infants que compleixen 6 anys l'any 2023 s'han de matricular al primer curs d'educació primària.

   Els/les nens/nenes que compleixen 12 anys el 2023 s'han de matricular al primer curs d'educació secundària obligatòria (ESO) (i els d'edat diferent a qui correspon iniciar-ho per nivell acadèmic)

   Enquesta de satisfacció

   Si emplenen l'enquesta i ens l'envien al mail ome@cambrils.org ens ajudaran a millorar el servei. Seran ben rebuts els seus suggeriments/propostes.

    

   PROCÉS PREINSCRIPCIÓ

   Per fer la preinscripció cal:

   • conèixer el calendari del procés,
   • consultar els centres. Primària i secundària.
   • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds (i la documentació que els acredita), .
   • presentar la sol·licitud i la documentació (només una sol·licitud per alumne en què constin els diversos centres per ordre de preferència),
   • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions,
   • consultar les llistes definitives on constarà el centre assignat, i
   • formalitzar la matrícula en el període establert.

    

   A partir del curs 2021-22 s'ha incorporat la sol.licitud electrònica en el ensenyaments obligatoris i desaparició de la sol.licitud en paper.

    

   Què és i com  puc sol.licitar l'IdCAT mòbil?

   Si tens dubtes consulta les preguntes més freqüents

    

   CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ

    

   REFERÈNCIES NORMATIVES

   -Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya

   -Resolució per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i, als centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-24.

    

   Criteris prioritaris Puntuació
   Germans matriculats al centre sol·licitat . 50 punts
   • Proximitat : (només una opció)
      • Domicili dins la zona educativa del centre: DNI/NIE de la persona sol·licitant o volant de convivència familiar.*
    30 punts
      • Proximitat del lloc de treball: contracte laboral o certificat emès per l’empresa.
    20 punts
      • Residir a Cambrils, fora de la zona educativa del centre: mateixa documentació que la requerida al punt 2.1.
    10 punts
    • Renda anual de la unitat familiar: documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de RGC.
    15 punts
    Criteris complementaris
    • Pare, mare, tutor o tutora legal que treballin en el centre sol·licitat.
    10 punts
    • Família nombrosa/monoparental: carnet de família nombrosa/monoparental vigent.
    10 punts
    • Quan l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple: llibre de família.
    10 punts
    • Quan l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar.
    10 punts
    • Discapacitat en l’alumne/a o en el seu pare, mare o germans/es: targeta acreditativa o certificat oficial de discapacitat.
    15 punts
    • Condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: acreditada d’acord amb el règim regulador.
    10 punts

    *Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola. En enviar la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per confirmar l'adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que l'alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.

     

    El número de desempat a partir del qual es reordenaran les sol·licituds amb la mateixa puntuació, es publicarà el dia que indiqui la Generalitat.

     

    El Departament d’Educació informa que la preinscripció escolar pel segon cicle d’infantil, primària  serà entre el 6 i el 20 de març i per secundària del 8 al 20 de març.

     


    Dates de preinscripció dels diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, regulades per la Resolució que aprova les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius.

     

    • Infantil, primària: Del  06 al 20 de març
    • ESO: Del 08 al 20 de març

     

     

    PRINCIPALS DATES EN EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ DE P3 A 4t D'ESO DATES
    Oferta inicial de places (cliqueu per consultar): 3 de març

    Presentació de sol·licituds telemàticament:

    2n cicle d'infantil i primària

    Secundària

     

    del 06 al 20 de març

    del 08 al 20 de març

    Llistes amb la puntuació provisional 21 d'abril
    Reclamació puntuació provisional Del 21 al 27 d'abril
    Llistes amb les reclamacions resoltes 3 de maig

    Sorteig número de desempat

    • La preinscripció escolar de segon cicle d'infantil i d'educació primària

    - Número per determinar l'ordre en cas d'empat:

    ----

    • La preinscripció a l'educació secundària obligatòria, ESO

    - Número per determinar l'ordre en cas d'empat:

    ----

    9 de maig

     Llistes ordenades definitives 11 de maig
     Ampliació de peticions per sol·licituds sense assignació Del 29 de maig a l'1 de juny
      Publicació de l'oferta final de places: primària i secundària 9 de juny
      Publicació de les llistes d’admesos i les llistes d'espera 12 de juny
       Matriculació Infantil, Primària i ESO
        Del 20 al 28 de juny
         Versió per imprimir principals dates preinscripció

         Dates altres ensenyaments:

         • Llars d'infants: Del 4 al 15 de maig.
         • Batxillerat: Del 19 al 25 d'abril.
         • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà  (Alumnat amb continuïtat d'escolarització): Del 12 al 18 d'abril.
         • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà  (Resta alumnat): Del 9 al 15 de maig.
         • Cicles formatius de formació professional de grau superior:  Del 26 al 1 de juny.

         ENSENYAMENT DE SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

         La zona educativa estableix per a quins centres pots obtenir el barem per proximitat del domicili familiar o del lloc de feina del pare, mare o tutor o tutora legal.

         Cadascun dels centres té assignada una determinada zona educativa.

         En funció de les circumstàncies, s'hi poden sumar puntuacions diferents:

         -Quan el domicili de la família es troba dins de la zona educativa del centre escolar que es demani en primer lloc, suma 30 punts.

         -Si a la sol·licitud de preinscripció es demana que es tingui en compte la ubicació del lloc de feina del pare, -mare, o tutor o tutora legal, sempre que estigui dins la zona educativa del centre triat en primer lloc, s'atorguen 20 punts.

         -Per últim, quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del -centre que s'ha triat en primer lloc, s'assignen 10 punts.

         En tot cas, sempre pots consultar a cada centre, abans de fer la sol·licitud de preinscripció, quina és la seva zona educativa.

         El mapa escolar de Cambrils es divideix en tres àrees de proximitat:

         (clicant a cada àrea trobareu la relació de carrers)

          

            • Institut Escola Joan Ardèvol
            • Escola La Bòbila
            • Escola Marinada
            • Col·legi Vidal i Barraquer

          

          

            • Escola Cambrils

          

          

            • Escola Guillem Fortuny
            • Escola Mas Clariana

          

         ENSENYAMENTS D’ESO

         El mapa escolar de Cambrils es divideix en dues àrees de proximitat:

         (clicant a cada àrea trobareu la relació de carrers)

          

          

            • Institut Escola Joan Ardèvol
            • Institut Cambrils
            • Institut Ramon Berenguer IV
            • Col·legi Vidal i Barraquer

          

           

             • Institut La Mar de la Frau

          Educació infantil i primària

           

          Escola Codi

          Escola Cambrils

          43008547

          Escola Guillem Fortuny

          43010141

          Institut Escola Joan Ardèvol

          43013130

          Escola La Bòbila 43011212
          Escola Marinada 43006356
          Escola Mas Clariana 43010581
          Col·legi Vidal i Barraquer 43000755

           

          Educació secundària

           

          Institut Codi
          Institut Cambrils 43006654

          Institut Escola Joan Ardèvol

          43013130
          Institut Ramon Berenguer IV 43000779
          Col·legi Vidal i Barraquer 43000755
          Institut La Mar de la Frau 43010335

           

          Llars d'infants

           

          Llar Codi
          M. Dolors Medina 43011078
          La Galereta 43012149
          La Cuca 43008262
          Vicki 43008195
          Montessori 43009631

           

          D'acord amb el calendari del procés de preinscripció s'aniran publicant les diferents llistes que podran ser consultades a les web dels centres educatius o a la nostra web. Aquestes, d'acord amb la amb la normativa de protecció de dades, seran anonimitzades.

          Pel que fa al nom i cognoms, estarà format per les dues primeres inicials del nom, i les del primer i el segon cognom (exemple SuRoPo).

           

          Llistes barem provisional

           

          Llistes amb les reclamacions resoltes

           

          Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds

          El sorteig es realitzarà el dia 9 de maig on el Departament d'Educació obtindrà el número a partir del qual es fa l'ordenació de les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació:

          • La preinscripció escolar de segon cicle d'infantil i d'educació primària

          Sorteig per resoldre les sol·licituds empatades en punts

          - Número per determinar l'ordre en cas d'empat:

          66.646

           

          • La preinscripció a l'educació secundària obligatòria, ESO

          Sorteig per resoldre les sol·licituds empatades en punts

          - Número per determinar l'ordre en cas d'empat:

          66.646

           

          Publicació de les llistes amb la puntuació ordenada

           

          Llistes oferta definitiva de places

           

          Llistes assignació alumnes

           

          Llistes d'espera Primària i Secundària

           

           

          A més de la puntuació provisional, en aquestes llistes també es dona a conèixer el número assignat a cada sol·licitud presentada i que serveix per ordenar-les en cas d'empat.

          Durant el període de reclamacions, si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades, es pot presentar una reclamació preferentment per correu electrònic al mateix centre. De manera anàloga al que es fa en la presentació de la sol·licitud per correu, s’ha d’enviar un correu de resposta com a justificant de recepció de la reclamació.

          Si no és possible fer la reclamació per correu electrònic, cal sol·licitar una cita prèvia per poder presentar la reclamació.

          Publicació de les places assignades

           

          Cada centre publicarà al web la llista de places assignades als alumnes que el van sol·licitar en primer lloc, degudament anonimitzada. A la nostra web es podran consultar totes les llistes.

          Un cop iniciat el curs escolar, d’acord amb el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públic, els alumnes en edat d’escolarització obligatòria només poden sol·licitar un canvi de centre educatiu,  en els següents casos:

          Alumnat no escolaritzat a Catalunya

          • Canvis de domicili que comportin canvi del municipi de residència
          • Altres circumstàncies excepcionals.

          En aquests casos es pot sol·licitar plaça al llarg de tot el curs escolar.

          Es garanteix plaça  als alumnes en edat d’escolarització obligatòria que s’empadronin al municipi.

          Fora del termini de preinscripció, les sol·licituds d’admissió als centres educatius s’atenen en el marc de les vacants existents.

          Adreçant-vos a l’OME podreu accedir als següents serveis:

          • Podreu conèixer l’oferta educativa
          • Us podreu informar de les places vacants del nivell sol·licitat als centres educatius del municipi
          • Podreu tramitar la petició de plaça escolar
          • L’OME elevarà a la comissió de garanties d’admissió (òrgan encarregat de supervisar el procés d’admissió de l’alumnat) la sol·licitud, per tal que assigni plaça escolar a l’alumne/a

             

            Documentació que cal portar:

            Per sol·licitar plaça a un centre educatiu, caldrà aportar ORIGINAL de:

            • Llibre de família (o equivalent)
            • Volant de convivència familiar (L’obtindreu a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament)
            • DNI/NIE pare i mare, tutor/a o guardador/a legal.  Si l’alumne té document identificatiu, o és major de 14 anys, caldrà que també aporti aquest document.
            • En el cas d'haver repetit algún curs, portar butlletí de darreres notes.
            • En cas de separació o divorci, si la pàtria potestat és compartida, encara que  la custòdia correspongui a un dels progenitors, cal document del progenitor que no té la custòdia indicant que ha estat informat del procés d’escolarització i n'està d'acord.
             • Targeta sanitària del nen/a.
             • Llibre de vacunes del nen/a.
             • Els alumnes que participin en el procés de preinscripció a les llars d’infants municipals de Cambrils:
              • Llar d'infants municipal Maria Dolors Medina.
              • Llar d'infants municipal La Galereta.

             i no obtinguin plaça, passaran a formar part d’una llista d’espera (se seguirà l’ordre resultant del procés de preinscripció).

             La direcció de les llars d’infants es posarà en contacte amb les famílies per oferir-les plaça, en el cas que es produeixin vacants.

             • Els alumnes que no hagin participat en el procés de preinscripció i desitgin obtenir plaça a les llars d’infants municipals, es podran dirigir a l’OME  per consultar l’existència de vacants.

             En el cas de no haver vacants, aquests alumnes també podran apuntar-se, a l'OME,  a la llista d’espera que es va generar a resultes del procés de preinscripció.

             En el cas d’aquests alumnes, l’ordre que ocuparan en la llista d’espera el marcarà la data en què la família ha apuntat el seu fill a la llista d’espera (sempre per darrere dels alumnes que van participar en el procés de preinscripció i no van obtenir plaça).

             Documentació

             La documentació que hauran d’aportar les famílies que vulguin apuntar els seus fills a la llista d’espera de les llars d’infants municipals serà:

             • Llibre de família on consti registrat l’alumne/a, o
             • Altre document oficial, on consti la data de naixement de l’alumne/a
             Té com objectiu aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social.

             Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.

             Els PTT són Plans de Formació i Inserció organitzats amb la col·laboració entre del Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament. Aquests programes van dirigit a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense haver obtingut el títol de graduats en educació secundària obligatòria.

             Què és?

             Els Programa de Formació i Inserció (PFI) , en la modalitat de Pla de Transició al Treball, que són voluntaris i duren un curs acadèmic, tenen com a finalitat proporcionar al jovent la possibilitat d’incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional. I també els hi facilita l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat del treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada.

             A qui s'adreça?

             Poden accedir-hi el jovent no ocupats que compleixen com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en Educació Secundària i Obligatòria (GESO) i volen formar-se en una professió.

             Què s'obté en acabar el PTT?

             • Obtens una certificació de formació rebuda i de les competències professionals adquirides.
             • Et facilita la realització de les proves d'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà i l'accés a un centre de Formació d'Adults per treure't el graduat de secundària...

             Què trobaràs?

             • Assessorament i un pla d'atenció personalitzat.
             • Orientació personal i recursos per a la inserció laboral i educativa.
             • Formació general i formació professional en un perfil específic.

             Quina formació rebràs?

             Mòduls de formació professional en un perficl específic

             T'iniciaràs en les tasques corresponents a un primer nivell de qualificació en la professió que has escollit. Inclou pràctiques en una empresa.

             Mòduls de formació general

             Obtindràs recursos per desenvolupar-te millor personalment i professionalment i per continuar la teva formació.

             Conté: coneixement de l'entorn, recerca de feina, tècniques de comunicació i matemàtiques aplicades.

                Oferta formativa a Cambrils

                PERFILS PROFESSIONALITZADORS QUE S'OFEREIXEN - TRÍPTIC
                FITXA DEL PROGRAMA

                 

                 

                PREINSCRIPCIÓ

                FORA TERMINI

                ESCOLA HOTELERIA

                Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració

                PFI HT03

                Informació PFI HT03

                Auxiliar de Preparació i Comercialització de Peix i Marisc

                PFI IA03

                Informació PFI IA03

                Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

                PFI CM01

                Informació PFI CM01

                Auxiliar de vivers i jardins

                PFI AR03

                Informació PFI AR03

                 Informació i horari d’atenció. PFI - PTT CAMBRILS - INSTITUT ESCOLA D'HOTELERIA I TURISME

                 Adreça:   C. Estel, 2 (La Llosa)

                 Telèfon:  977 365 283

                 mail: e3960026@xtec.cat

                 Web: www.inshotturcambrils.com

                 Organitzat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cambrils

                  

                 Nou Logo ESE

                 Des de la Regidoria d’Educació i Polítiques Actives d'Ocupació som conscients de la importància de garantir el dret a l’escolarització i vetllar per l’educació dels infants i joves del municipi. Amb aquests objectius tenim en funcionament el Programa de Suport a l’Escolarització, aquest participa en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria mitjançant un programa de prevenció, intervenció i seguiment de l’absentisme escolar i/o la desescolarització.

                 Per tal de dur a terme aquest projecte de caràcter transversal i fonamentat en el treball en xarxa, l’Àrea d’Educació compta amb l’Equip de Suport a l’Escolarització (ESE) format per dos tècnics del camp socioeducatiu que tenen les seves oficines al Centre de Formació “L’Estudi” (Av. horta de St. Maria, 14, 4a planta).

                 Si voleu posar-vos en contacte podeu demanar cita al telèfon: 977307401 (Ext. 2615) o via correu electrònic: esecambrils@cambrils.cat.

                 Trobareu més informació en els documents adjunts.

                 Programa de suport a l'escolarització

                 Presentació ESE

                 Díptic ESE