Serveis municipals d'Educació

Sistema educatiu

El sistema educatiu a Catalunya estableix l'escolarització obligatòria de tot l'alumnat fins als 16 anys i està organitzat per etapes educatives. Els objectius prioritaris del sistema educatiu català són l'èxit escolar i l'excel·lència educativa, amb el desenvolupament de les capacitats de tot l'alumnat com a principi fonamentador de l'equitat i garantia, alhora, de la cohesió social.​ Són punts forts del nostre sistema educatiu: El català, com a llengua vehicular​ La inclusió educativa​ La innovació metodològica i didàctica ​ El plurilingüisme​ La personalització de l’aprenentatge ​ L'emprenedoria​ La cultura de l'avaluació La formació contínua ​ La implicació i el compromís de la família en l'escolarització​ La relació del centre i l'entorn ​ La prevenció i la reducció de l'absentisme i l'abandó escolar​ L'avaluació per competències​ La Llei d'educació de Catalunya (LEC) estableix les bases del sistema educatiu català. Amb l'aplicació de la llei, Catalunya exerceix les seves competències d'autogovern en matèria educativa i posa en mans de la ciutadania una llei d'abast general que té la vocació de permetre concrecions successives adaptades a les necessitats canviants del sistema educatiu, d'acord amb la voluntat del país expressada periòdicament en les normes que regeixen el nostre sistema polític democràtic.

Oficina Municipal d'Escolarització

L’Oficina Municipal d’Escolarització de Cambrils (OME) és una entitat destinada a la gestió del procés d’escolarització als centres educatius sufragats amb fons públics.