Subvenció per participar en Activitats extraescolars

L’ Ajuntament ha aprovat les bases reguladores i la convocatòria d’una subvenció destinada a l'alumnat dels centres educatius de segon cicle d’E. Infantil, primària i ESO de Cambrils sostinguts amb fons públics, que es destinarà íntegrament a minorar el cost de les quotes de participació en activitats extraescolars  durant el curs 2022-23.

La finalitat d’aquesta subvenció és l’afavoriment de la participació en activitats extraescolars de l’alumnat escolaritzat als centres educatius de Cambrils que es trobi en una situació socio-econòmica desafavorida.

Període de presentació de sol·licituds: FORA TERMINI

ES PODEN PRESENTAR SOL·LICITUDS FINS EL 19 DE JUNY DE 2023

 

La sol·licitud es pot presentar de forma telemàtica, caldrà emplenar-la i presentar-la a la seu juntament amb una instància genèrica i adjuntar tota  la documentació : https://tramits.cambrils.cat/OAC/CdT.jsp

També es pot presentar de manera presencial a l'OAC demanant cita a la web:  https://citaprevia.gestorn.com/cambrils/#nbb departament  OAC/registre d'entrada.

 

Bases reguladores

Sol·licitud de subvenció AAEE

Full de transferència bancària

Convocatòria subvenció

Publicació al BOPT

 

Subvenció per la reutilització de llibres de text

Informació

L’Ajuntament ha aprovat la convocatòria d’una subvenció destinada al foment de la reutilització de llibres de text o altres suports didàctics en els ensenyaments obligatoris pel curs 2022-23.

 

Els destinataris d’aquesta subvenció són els centres educatius de Cambrils sufragats amb fons públics i les finalitats d’aquests ajuts són:

- Compensar les desigualtats econòmiques i socials.

- Incentivar l'estudi i la cura de llibres o altres suports didàctics.

- Procurar la participació de les famílies en el procés educatiu.

  • Impulsar aquelles iniciatives que afavoreixin la innovació pedagògica i curricular.

Període de presentació de sol·licituds: