Centres escolars de Cambrils

A la nostra Comunitat Escolar potenciem l’autonomia i iniciativa personal, intentant gestionar les emocions i els comportaments en diferents situacions.

Aprenem a aprendre, on es valora dia a dia l’esforç i la satisfacció personal.

Treballem per afavorir la competència social i ciutadana, per tal que puguem arribar a assolir la capacitat de relacionar-nos, on es participi de manera activa, constructiva, solidària i  compromesa en els projectes comuns. Tot això per aconseguir ser una escola inclusiva, on tots hi tenim un lloc.

C/ Joan Bardina, 1
43850 Cambrils
Tèlf. 977 368 348
Mail: e3008547@xtec.cat

https://agora.xtec.cat/escolacambrils/

Instagram: @escolacambrils

X (Twitter): @EscolaCambrils

Ensenyaments que s’imparteixen

 • Educació Infantil (I3, I4 i I5)
 • Educació Primària (de 1r a 6è)

Línies i nombre d’alumnes

 • Una escola de dues línies
 • 450 places

Horaris

Educació Primària:
Matí de 9:00 a 12:30 h i tarda: de 15:00 a 16:30 h


Educació Infantil:
Matí de 9:00 a 12:30 h i tarda de 15:00 a 16:30 h


Servei d’acollida matinal gratuït pels alumnes d’Educació Infantil amb germans a Educació Primària.

Serveis i equipaments del centre

 • Auxiliar d'Educació Especial
 • Tècnic/a d'Educació Infantil
 • Dues aules d'atenció a la diversitat
 • Aula de psicomotricitat
 • Gimnàs cobert
 • Aula d'idiomes
 • Aula de música
 • Aula d’informàtica
 • Biblioteca
 • Menjador amb cuina pròpia i servei de monitoratge
 • Acollida matinal i activitats extraescolars gestionades per l'AMPA
 • Psicopedagogo/a de l'EAP
 • Treballador/a social de l'EAP
 • Servei de logopèdia per part del CREDA

L’escola Guillem Fortuny és un centre públic del Departament d’Ensenyament ubicat a la zona de Vilafortuny , que inicia la seva trajectòria educativa el setembre de 2005.

Disposa d’unes instal·lacions modernes i adaptades als reptes i exigències que planteja la societat actual i d’un equip de professionals preparats, que  desenvolupen la seva tasca pedagògica amb dedicació i rigor.

Treballem per promoure  els  valors d’una societat democràtica.

Som una escola compromesa amb el Medi Ambient que eduquem per avançar cap a una societat més sostenible.

Creiem en una escola inclusiva per a tothom i compaginem les pràctiques educatives innovadores i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació amb les tradicions populars i l’arrelament al nostre país.

Defensem una educació integral de l’alumnat que abasti tant les seves competències socials com intel·lectuals.

C/ Pisa, 3

43850 Cambrils

Tel: 977 378 034

e3010141@xtec.cat

https://agora.xtec.cat/escguillemfortuny

Instagram: @escolagfortuny

 

Ensenyaments que s’imparteixen:

 • Educació Infantil
 • Educació Primària

Línies i nombre d’alumnes:

 • 2 línies de I3 fins a 6è
 • 150 places per a Educació Infantil, 300 places per a Educació Primària

 

Horaris:

Educació Infantil: De 9:00 a 12:30 h i de 15:00 a 16:30 h

Educació Primària: De 9:00 a 12:30 h i de 15:00 a 16:30 h

Instal·lacions del centre:

-Biblioteca

-Gimnàs cobert

-Pistes poliesportives

-Vestidors amb dutxes

-Aula de psicomotricitat

-Aula de ciències

-Aula d’idiomes

- Aula d’informàtica

- Aula de plàstica

-Aula de música i audiovisuals

- Unitat de suport a l’educació Especial

-Pissarres digitals i accés a internet a les aules

-Hort ecològic amb aula de natura

Serveis i equipaments del centre:

 • Servei d’acolliment al matí i al migdia organitzat per l’AMPA
 • Servei de menjador amb cuina pròpia
 • Àmplia oferta d’activitats extraescolars i activitats d’estiu organitzades per l’AMPA
 • Pla específic d’atenció a la diversitat.
 • Equip d’assessorament psicopedagògic

 

PROJECTES I PROGRAMES EDUCATIUS 

 • Projecte Erasmus+
  Programa de la Unió Europea que ofereix a les escoles l’oportunitat de mobilitat i cooperació en els
  àmbits de l’educació per avançar en enfocaments metodològics innovadors i per millorar la
  competència lingüística en llengua anglesa del professorat, alumnat i comunitat educativa

 •  Projectes e-Twinning
  Programa que permet que alumnes i mestres puguin participar en projectes de col·laboració
  europeus per compartir i aprendre de manera conjunta.

 • Escola verda
  L’escola té el distintiu d’escola verda amb el compromís de portar a terme tot un seguit d’actuacions
  mediambientals per fomentar una cultura ambiental de centre i avançar cap a una societat més
  sostenible.

 •  Projecte d’innovació STEAM.cat
  Amb aquest projecte treballem propostes amb enfocaments globals i transversals, que aprofiten
  situacions contextualitzades i problematitzades per treballar les Ciències, la Tecnologia, l’Enginyeria,
  l’Art i les Matemàtiques. S’utilitzen metodologies actives partint tant del treball col·laboratiu com
  individual de l’alumnat fomentant la seva creativitat i esperit crític així com la seva proactivitat per
  tal que puguin ser investigadors, creadors, dissenyadors i cercador de solucions.

 •  Eines i recursos digitals
  El nostre principal objectiu és que siguin beneficioses per als alumnes, que siguin un suport per al seu
  desenvolupament i els seus aprenentatges i que permeti a l’alumnat avançar en la seva competència
  digital.
  Incorporem el treball de la robòtica educativa tant a educació infantil com a educació primària ja que
  té un alt component motivacional pels infants i permet el treball del pensament computacional,
  contribueix al desenvolupament de capacitats i habilitats, com la investigació, el pensament
  abstracte o la creativitat.

 •  Dinamització de la biblioteca i impuls de la lectura
  La biblioteca es considera un espai de dinamització i impuls de la lectura com a objectiu estratègic de
  millora per a l’èxit escolar i que s’aprofita tant en l’horari lectiu com en el temps de lleure de
  menjador com fora de l’horari lectiu.

 • Ambients d’aprenentatge a educació infantil
  Són espais educatius dissenyats i programats amb l'objectiu de crear situacions d'aprenentatge
  integrals on els infants, protagonistes del seu propi procés d'aprenentatge, puguin desenvolupar
  diferents capacitats i competències a través del joc, manipulació i experimentació i on les
  interaccions entre els infants i els infants amb l’adult són molt importants.

 • Caixes d’aprenentatge a educació primària
  Metodologia de treball que afavoreix l’aprenentatge competencial orientada a l’assoliment de
  competències específiques i transversals, on es treballen un conjunt de sabers concrets de diferents
  àrees del currículum d’una manera autònoma, global i transversal.

 •  Programa de reutilització de llibres
  És un programa pensat per ajudar a les famílies a reduir les despeses per llibres i material didàctic i
  fomentar els valors de socialització de responsabilitat, de consum sostingut i de saber compartir i
  respectar el material comú.

 • Projecte de música “Ho sents”
  És un projecte que pretén millorar les capacitats cognitives dels alumnes potenciant les seves
  qualitats artístiques d’una manera àmplia, per mitjà de la música, la dansa, el joc, la cançó, la
  interpretació i la creació. Es complementa amb un ampli ventall d’activitats extraescolars musicals i
  pràctica d’instrument com: piano, violí, guitarra, percussió o grup instrumental.

 • Pla Català de l’Esport
  La finalitat d’aquest Pla és posar a l'abast de tots els alumnes la pràctica d'activitats físiques i
  esportives, aprofitar el seu gran potencial per contribuir a la formació personal i cívica dels infants
  cercant la participació per damunt de la competitivitat i potenciant la funció integradora i de cohesió
  social de l’esport escolar.

 • Revista escolar “Castell blau”
  La revista escolar “Castell Blau” és una eina de comunicació motivadora i engrescadora que apropa la
  comunitat educativa a la vida escolar i promou els valors de l’esforç mitjançant el treball col·laboratiu
  i compartit, potenciant la seva competència comunicativa de l’alumnat

L'Institut - Escola Joan Ardèvol és una escola pública arrelada a la vida cambrilenca i a la seva comarca.

El projecte educatiu del nostre centre es fonamenta en els valors d’una societat democràtica, de solidaritat, de convivència i de respecte. Ens definim com escola catalana: potenciem l’ús del català dins l’àmbit escolar respectant les normes vigents sobre l’ensenyament del castellà.

El Joan Ardèvol és respectuós amb el pluralisme ideològic: respectem la llibertat religiosa i la diversitat d’opinions. Prioritzem l’aplicació de les tecnologies digitals com a recurs per aconseguir els aprenentatges bàsics dels alumnes.

C/ Joan Ardèvol, 1

43850 Cambrils
Tel: 977 360 640

e-mail:e3013130@xtec.cat
web: https://agora.xtec.cat/ieja/

Instagram: @joanardevol


Horari de secretaria:

Horari a convenir amb cita prèvia

Ensenyaments que s’imparteixen

 • Educació infantil (I3, I4 i I5) 
 • Educació primària (de 1r a 6è) 
 • ESO (de 1r a 4t)

Línies i nombre d’alumnes

 • Dues línies, i un total de 620 places, aprox.

Horaris

L’Institut Escola ofereix un horari adequat a la situació actual, complint la normativa i tots els requeriments establerts per l’administració educativa, amb les següents característiques:

Horari saludable:

– Avançar respecte anterior horari.

– Dinar abans.

– Tendència europea.

– Secundària: acabar de dinar abans de les 14h.

Conciliació familiar:

– Coincidència entrades i sortides (matí i tarda).

Coordinació pedagògica i atenció a l’alumnat:

– Dimecres tarda no lectius: activitats alternatives per als alumnes i reunions de coordinació per al personal docent.

Educació INFANTIL i PRIMÀRIA:

Dilluns, dimarts, dijous i divendres:

– MATÍ: 8:30h a 12:00h

– TARDA: 14:30h a 16:00h

Dimecres:

– MATÍ: 8:30h a 13:30h

 

Serveis i equipaments del centre

· Espais diversos:

o Biblioteca

o Aula d'idiomes

o Aula de ciències

o Aula multimèdia

o Aula d’acollida

o Aules de suport

o Atenció a la diversitat

o Atencions individualitzades

o Pista poliesportiva i pati cobert

o Sala de psicomotricitat

o Menjador escolar

· Personal d’atenció a la diversitat:

o Equip d’Assessorament Psicopedagògic

o Logopeda

o Vetlladora

o Treballadora social

o Tècnica d’Integració Social

o Tècnica d’Educació Infantil

· Associació de Famílies d’Alumnes:

o Col·laboració i suport en les activitats del centre

o Activitats extraescolars: Esport, teatre, dibuix, idiomes...

Programes i projectes de centre

Programes del Departament i Objectius

Escola Verda: Sistematitzar actuacions encaminades al desenvolupament de la sostenibilitat, promovent el coneixement de l’entorn, i facilitant la participació de tota la comunitat.

PMOE-PROA+: Contribuir a la millora de l'equitat en l'accés a oportunitats educatives i a l'èxit escolar de tot l'alumnat.

FAIG: Proporcionar l'acompanyament, la formació pedagògica i la capacitació tecnològica necessàries per consolidar l’aprenentatge per projectes com a línia pedagògica de centre.

Altres Programes i Objectius

Erasmus+: Potenciar la millora de l’aprenentatge a través de la implementació d’accions innovadores que garanteixin la igualtat d’oportunitats, la inclusió social i la solidaritat, estimulant la participació ciutadana activa a través d’intercanvis internacionals. El centre ha estat acreditat per a continuar implementant aquest projecte els propers cursos.

E-Twinning: Desenvolupar projectes educatius col·laboratius de caire europeu que afavoreixin la innovació pedagògica.

Projectes propis i Objectius

Reutilització de llibres: Reduir les despeses econòmiques de les famílies, fomentant valors com la responsabilitat, la cooperació, la reutilització i el respecte pel medi ambient i la sostenibilitat.

Espai biodiversitat: Conèixer la biodiversitat que envolta el centre, fomentant l’observació, l’experimentació, la comprensió i la participació activa de l'alumnat.

Escacs a l’escola: Potenciar el desenvolupament de les estructures cognitives, el pensament lògicomatematic, les habilitats lingüístiques alhora que es fomenten valors com el respecte, la convivència i l'acceptació de les normes.

Biblioteca: Estimular el gust per la lectura, millorar la comprensió lectora, l'expressió escrita i oral desenvolupant, alhora, l'esperit crític i reflexiu dels alumnes. Facilitar eines i estratègies per al tractament i la cerca d'informació

Pla d’esport del centre: Potenciar l'adquisició d'hàbits saludables, la formació en valors com la tolerància, el respecte, l'esforç, la cooperació i el treball en equip, a través de la pràctica d'activitats físiques i esportives

L'Escola La Bòbila compta amb unes instal·lacions, modernes i de qualitat, i amb un cohesionat equip de professionals que desenvolupen la seva tasca pedagògica d'acord amb un projecte educatiu comú.

Aquest projecte ens defineix com una escola participativa i democràtica, inclusiva, coeducadora i no sexista.

Som una escola catalana, arrelada al nostre entorn i compromesa amb el mediambient.

Oferim un ensenyament personalitzat, actiu, innovador i promotor de l'excel·lència.

Potenciem l'aprenentatge de les noves tecnologies i la llengua anglesa des d'I3.

Treballem diversos projectes d'innovació per afavorir l'educació integral de l'alumne, i desenvolupar totes les seves capacitats.

Com el projecte “Impuls a la lectura” (ILEC) que dóna a la lectura consideració d’eix vertebrador dels aprenentatges i pretén consolidar un hàbit de lectura independent, diari i reflexiu, en l’alumnat.

Realitzem accions de dinamització lingüística i comunicativa  per afavorir el plurilingüisme efectiu dels alumnes i incrementar el domini de les llengües d’acord amb el marc europeu comú de referència.

En aquest sentit duem a terme el “Pla integral de llengües estrangeres” (PILE) que suposa la realització de l'àrea d'Educació física i colònies en anglès.
C/ Pla de l'Estany, 5-7
43850-Cambrils
Telèfon 977 361815
Fax 977 365 255
Instagram: @escolalabobilacambrils

Ensenyaments que s’imparteixen:

 • Educació Infantil
 • Educació Primària

Línies i nombre d’alumnes:

 • 2 línies
 • 450 places

Horaris:

Horari lectiu: de 9:00 a 12:30 h i de 15:00 a 16:30h

Horari de secretaria: és dilluns i dijous de 9h a 10h i dimarts de 15h a 16h.

Serveis i equipaments del centre

 • Gimnàs cobert, aula de psicomotricitat i pista esportiva
 • Biblioteca
 • Aula d'informàtica i aules amb pissarres digitals
 • Accés a internet a totes les aules
 • Aula de música i audiovisuals
 • Aula d'idiomes
 • Aula d'acollida, aules d'atenció a la diversitat i aules de suport
 • Hort escolar
 • Aparcament per a bicicletes
 • Equip d'assessorament psicopedagògic
 • Atenció de logopèdia del CREDA
 • Tècnica en educació infantil
 • Vetlladora
 • Anglès des d'I3
 • Pla específic d'atenció a la diversitat, agrupaments flexibles i grups reduïts
 • Servei de menjador amb cuina pròpia
 • Servei d'acollida matinal
 • Activitats extraescolars

L'escola Marinada és una escola pública, depenent de la Generalitat de Catalunya i que va ser creada com a escola arrelada al municipi, oberta a tothom i que potencia la vida i la cultura catalana.

El nostre projecte educatiu està molt enfocat en ajudar els nens i nenes a elevar la seva autoestima i autonomia i així afavorir la formació de la seva personalitat.

El que busquem per als nostres alumnes és valorar-los pel que són i ajudar-los a ser el que vulguin. Treballem per emfatitzar aquelles coses que se’ls donen bé, positivitzar-ho i, sobretot, entendre’ls.

Per aconseguir els nostres objectius, l’escola participa al Pla d'Impuls de l'Esport, en Projectes d’Innovació de Llengües Estrangeres, el Pla d’Impuls a la Lectura i en el Projecte d’Escola Verda; i també aplica el Programa de Reutilització de Material Didàctic.

Per conèixer millor l’escola i el seu tarannà, us convidem a veure aquest vídeo:

https://www.instagram.com/stories/highlights/17935479007481251/

 

C/ Molí d'avall, 13
43850 Cambrils
Tel: 977 793 702 (Secretaria)
647 671 268 (Menjador)
Web: Escola Marinada | Infantil i Primària (xtec.cat)

Instagram: @escolamarinadacambrils

Mail AMPA: ampaescolamarinada@gmail.com

Tel. AMPA: 655 26 76 81 

Ensenyaments que s’imparteixen

 • Educació Infantil 
 • Educació Primària

Línies i nombre d'alumnes

2 línies i un total de 450 places.

Horaris

Educació infantil i Primària:
Matí de 9.00 a 12.30 h i tarda de 15.00 a 16.30 h

Horari de secretaria

De dilluns a divendres de les 11:30 a les 13:00 h

Serveis i equipaments del centre

· Tècnica d’Educació Infantil (I3)

· Aules acollidores

· Vetlladora

· Servei de menjador amb cuina pròpia

· Servei d’acollida matinal (AMPA) Activitats extraescolars (AMPA)

· Assessorament de l’EAP i del CREDA

· Introducció de l’anglès a Infantil

· Recurs SIEI

· Comunicació directa amb la mestra (DINANTIA)

· Hort escolar

L'escola Mas Clariana es troba ubicada al barri de Vilafortuny, al municipi de Cambrils, en un entorn caracteritzat per uns condicionants del medi social i cultural molt enriquidors. L’escola està rodejada de vivendes unifamiliars, així com de diversos parcs infantils en plena natura, un centre cívic i ben comunicada amb la resta del municipi, el qual ens proporciona altres infraestructures com: la biblioteca municipal, el CAP, el poliesportiu, l’escola de música, el port marítim i diferents parcs.

Des de l’any 2015 l’escola imparteix el Sistema Amara Berri. Un projecte global per al desenvolupament de competències, en el que l’eix del projecte educatiu és la concepció que es té de l’alumnat, concebent a cada alumne com un ser global. Té en compte la persona, el seu desenvolupament emocional, social, cognitiu, els seus interessos i motivacions, entre els que el joc adquireix un valor rellevant. Cada persona és diferent de les altres, parteix d’un esquema conceptual i emocional determinat i té el seu propi potencial. El concepte d’individualització està estretament lligat al concepte de diferència, de diversitat, englobant en ell a totes i a cadascuna de les persones que formem part de la Comunitat Escolar.

El nostre principal objectiu és EDUCAR PERSONES oferint una educació integral. Volem promoure el desenvolupament personal, emocional, cognitiu i social de cada alumne/a, que els permeti créixer per arribar a ser membres actius de la societat tot adquirint i respectant els valors i les normes de convivència.

Entenem que el paper dels i les mestres és el d'acompanyar el procés d'aprenentatge i creixement dels infants. Volem que cada nen i nena sigui protagonista del seu aprenentatge i que la nostra funció sigui acompanyar-los en aquest procés per fer créixer en ells i elles l’interès per aprendre com una actitud de vida.

Equip Directiu

Directora: Lluïsa Vicente Martínez

Cap d’Estudis: Judit Garrido Alegria

Secretària: Elena Moraleja Alonso

 

PROGRAMES D'INNOVACIÓ PEDAGÒGICA ON PARTICIPA L'ESCOLA

Generació plurilingüe (GEP).

Programa d’impuls de la llengua anglesa. Taller oral en educació infantil (I3-I4 i I5). Laboratori experimental en llengua anglesa amb l’alumnat de 2n cicle dins de l’àrea de Medi natural, social i cultural.

Programa d’innovació Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües.

Programa SI. Salut Integral.

Programa de mediació escolar i gestió emocional.

Programa d'innovació "Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge".

Reconeixement de projectes d'innovació pedagògica pel Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya.

Castell de Siurana,1

43850 - Cambrils

Tel: 977 378 722

e3010581@xtec.cat

http://www.escolamasclariana.cat/

Instagram: @escolamasclarianacambrils

 

 

Ensenyaments que s’imparteixen

 • Educació Infantil 3-5 anys
 • Educació Primària 6-12 anys

Línies i nombre d’alumnes

 • 2 línies 
 • 390 alumnes

Horaris

Educació Infantil: De 9 a 12:30h i de 15:00 a 16:30h

Educació Primària: De 9 a 12.30h i de 15:00 a 16.30h

Horari de secretaria

De dilluns a divendres de 09:00h a 10:00h

Dijous de 15 a 16h

Serveis del centre

 • Menjador
 • Activitats extraescolars
 • Acollida matinal

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

Fundació Privada Cardenal Vidal i Barraquer

Titularitat: Francesc Recasens

Directora: M. Pilar Bas

Ed. infantil i Primària:

Passeig la Salle, 4

Tel: 977 369 809

Educació Secundària:

C/Creus, 11
Tel: 977 369 809

43850 Cambrils

email: secretaria@cvbcambrils.cat

web: www.cvbcambrils.cat

Instagram: @cvbcambrils

 

Ensenyaments que s'imparteixen

  • Ed. Infantil (3-6 anys)
  • Ed. Primària (6-12 anys)
  • Ed. Secundària obligatòria (12-16 anys)

 

Nombre d'alumnes: 1020

Horaris

Educació Infantil i Primària:

Matí de 9:00 a 13:00h i tarda: de 15:00 a 17:00h

Educació Secundària:

De dilluns a dijous

Matí de 8:15 a 13:30h i tarda: de 15:00 a 17:00h

Divendres

Matí de 8:15 a 12:35h

Horari de recepció i atenció

De dilluns a divendres de 8,30h a 13h i de 15h a 17,30h

Serveis i equipaments del centre

- Menjador escolar.

- Servei matinal.

- Biblioteca escolar.

- Activitats extraescolars.

- Equip Psicopedagògic.

- Programes d'innovació:

 • Destí: Ulisses, Crea, Faig.
 • SI - Salut Integral.
 • Lectura eficaç.
 • Projecte Escola Multilingüe.

Associació de Famílies d'Alumnes

Adreça

c. Joan Bardina,1
43850-Cambrils
T. 977 363 180

Email:

ampaescolacambrils@gmail.com

Instagram:

EscolaCambrils

Web:

http://ampaceipcambrils.wordpress.com/

 

Adreça:

c. Pisa, 3
43850-Cambrils
T. 977 37 81 61

Email:

info@ampaguillemfortuny.com

Facebook:

AMPA Escola Guillem Fortuny

 

 

Adreça:

c. Joan Ardèvol, s/n.
43850 Cambrils
T. 977 791 095

Email:

afajoanardevol@gmail.com

web:

https://ampaescolajoanardevolcambrils.com/

Adreça:

c. Pla de l'Estany, 5-7 43850 Cambrils

977 792 332

Email:

ampaescolalabobila@gmail.com

Web:

https://escolalabobilaampa.wixsite.com/cambrils

 

 

Adreça:

c. Molí d’ Avall, 13
43850 Cambrils
T. 977 362 908

Email:

ampaescolamarinada@gmail.com

Facebook:

Ampa Escola Marinada Cambrils

Web:

http://ampaescolamarinada.blogspot.com.es/

 

Adreça

c. Castell de Siurana, 1

T. 977 796 147 (en horari d'oficina) 

Email:

info@ampamasclariana.com

Facebook:

AMPA Mas Clariana

Web:

www.ampamasclariana.com

Mapa Escola: Google Maps