L'educació d'adults comprèn les activitats d'aprenentatge que, en el marc d'aprendre al llarg de tota la vida, permet que les persones adultes desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.

El projecte educatiu recull la identitat del Centre, els objectius, l'activitat i li dóna sentit, amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu.

Les finalitats educatives del CMFA Rosa dels Vents són les definides en general per a l'educació d'adults:

  • Possibilitar que la població adulta de Cambrils i de la seva àrea d'influència tinguin una oferta de formació instrumental i bàsica que els permeti desenvolupar la seva personalitat, les seves capacitats i aptituds, accedir a les diferents etapes del sistema educatiu de règim general o especial, i accedir al món laboral.
  • Disposar d'una oferta formativa perquè la població adulta de Cambrils i de la seva àrea d'influència puguin adquirir competències transprofessionals com la formació en tecnologies de la informació i la comunicació, i l'ensenyament inicial en llengües oficials i estrangeres.
  • Realitzar l'acolliment formatiu de la població immigrant adulta de Cambrils i de la seva àrea d'influència en la iniciació a les llengües oficials per tal d'educar per a la cohesió i la participació social.
  • Informar i orientar les persones sobre les accions formatives més adequades a llurs interessos i possibilitats.