L'objectiu d'aquests estudis és proporcionar a les persones adultes els elements necessaris que els permetin l'adquisició progressiva de les competències clau per afavorir el seu desenvolupament personal i acadèmic i la integració social i laboral.

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.


La Formació Instrumental s’organitza en dos cicles, el primer i el segon, de dos nivells cadascun.

  1. Al primer cicle, a l’àrea lingüística es treballen les dues llengües oficials, a les àrees de matemàtiques i de medi natural, social i cultural es treballen els sabers a partir dels quals l’alumnat anirà construint-ne d’altres.
  2. Al segon cicle, es treballen les mateixes àrees i competències transversals i s’introdueix l’aprenentatge de la llengua anglesa.


La llengua vehicular i d’aprenentatge és el català i a totes les àrees s’introduiran sabers de la competència digital i de la personal, social i cultural amb l’objectiu d’afavorir que aprenguin a aprendre de manera autònoma i crítica i siguin competents en una societat canviant i tecnològica com l’actual.

El currículum de Formació Instrumental té una durada equivalent a 980 hores d’aprenentatge repartides entre els quatre nivells. Això no obstant, segons els coneixements previs, les necessitats formatives, i els ritmes d’aprenentatge de cada alumne o alumna, la durada pot ser més llarga o menys.

  • Les persones que superen el primer cicle obtenen un nivell de les dues llengües oficials equivalent al nivell A1 del MECR i un certificat acreditatiu d’haver estudiat aquest primer cicle.
  • Les que superen el segon cicle obtenen el nivell equivalent a l’A2 del MECR de les dues llengües oficials, el nivell equivalent amb el d’educació d’adults del COMPETIC INICIAL i el Certificat de Formació Instrumental.

Sortides acadèmiques

Si es vol continuar la formació, es pot cursar l'educació secundària per a les persones adultes o la preparació per a les proves d'accés a cicles formatius.