Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de Graduat o Graduada en Educació Secundària Obligatòria per a persones adultes (GESO)

Els ensenyaments per a l'obtenció del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria per a les persones adultes consisteixen en 34 mòduls amb una càrrega lectiva de 35 hores per mòdul. La durada d'aquests estudis és de 1.610 hores.

Amb caràcter general, per accedir a l'educació d'adults cal tenir 18 anys, o bé complir-los durant l'any natural en què s'inicia la formació. També hi poden accedir les persones més grans de 16 anys o que els compleixin durant l'any natural en què inicien la formació si es troben en una situació especial.


El cicle d'educació secundària per a les persones adultes s'organitza en àmbits, i aquests, en mòduls.

  • S'entén per àmbit un conjunt d'àrees de coneixement afins i complementàries.
  • S'entén per mòdul una unitat de programació que s'ha de poder desenvolupar en 35 hores de treball.

 El currículum de l'educació secundària per a les persones adultes té una durada equivalent a 1.610 hores d'aprenentatge i s'estructura en dos cursos acadèmics. El nombre d'hores per assolir les capacitats bàsiques del currículum pot ser més gran o menys depenent dels seus coneixements previs, del ritme d'aprenentatge i de les seves necessitats formatives.

En el currículum d'educació secundària per a les persones adultes s'agrupen en els tres àmbits següents:

  1. Àmbit de la comunicació, que inclou les àrees de les llengües oficials i de la llengua estrangera, així com la literatura i l'educació visual i plàstica i la música, en els seus aspectes comunicatius.
  2. Àmbit de les ciències socials i de la participació, que inclou les àrees de ciències socials i d'educació visual i plàstica i de música, en els seus aspectes geogràfics, històrics i socials.
  3. Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia, que inclou aquestes àrees i la d’educació física, en l’aspecte de coneixement del propi cos i de consolidació d’hàbits saludables, així com l’educació visual i plàstica en els seus aspectes tecnològics.

 En aquest currículum hi són presents de manera transversal l'educació per a la pau, per a la salut, per a la igualtat d'oportunitats d'ambdós sexes, l'educació ambiental, l'educació per al consum, l'educació vial, l'educació ètica i cívica, l'educació per a l'orientació laboral i l'educació per a la convivència multicultural.

Les persones que assoleixen els objectius d'aquest cicle obtenen el Títol de Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria.