La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

Les persones que no poden accedir-hi directament han de superar una prova d'accés. El curs de preparació per a les proves d'accés a cicles de grau superior té com a finalitat facilitar l'accés a la formació professional de grau superior a aquelles persones adultes que no tenen els requisits acadèmics per accedir-hi.

Per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 19 anys l'any en què es fa la prova, o 18, si tenen el títol de tècnic o tècnica relacionat amb el cicle al qual volen accedir.


El curs de preparació per a la prova d'accés a cicles de grau superior, té com a finalitat superar la prova d'accés. En aquesta prova cal d’acreditar la maduresa en relació als objectius del batxillerat i les capacitats corresponents al camp professional de què es tracti. També cal acreditar el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments. La prova d'accés consta d’una part comuna i d’una part específica.

El centre imparteix les següents matèries:

Part comuna:

 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua anglesa
 • Matemàtiques


Part específica:

 • Biologia
 • Economia de l'empresa
 • Ciències de la terra i del medi ambient
 • Química
 • Geografia

La resta de matèries específiques es poden cursar telemàticament a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC).


  La formació que ofereix el Centre està autoritzada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat i reuneix els següents aspectes:

  • La qualificació de la formació, sempre que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s'afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d'accés als cicles formatius de formació professional.
  • Les persones inscrites en la formació per a l'accés als cicles de grau superior que no puguin dur a terme la formació de les matèries específiques en el centre de formació de persones adultes han de seguir la formació de les matèries específiques mitjançant l'Institut Obert de Catalunya.
  • La formació superada no genera cap exempció a les proves d'accés als cicles formatius.