El Centre Municipal de Formació d’Adults Rosa dels Vents és un centre educatiu públic municipal, que depèn del Departament d’Educació de l’Ajuntament de Cambrils.

El centre va iniciar la seva activitat el curs 1981-82 amb l’ensenyament del Graduat Escolar, i al llarg dels anys ha anat ampliant la seva oferta educativa i adaptant-la a les normatives d’educació vigents, fins a esdevenir, actualment, la referència de la formació d’adults de Cambrils i els municipis de la seva àrea d’influència.

Durant els primers anys només s’impartia l’antic títol del Graduat Escolar en instal·lacions de diversos centres educatius de la població. A partir de l’any 1997, la Generalitat de Catalunya autoritza oficialment l’obertura del centre per impartir els Cicles de Formació Instrumental i Formació Bàsica. Més endavant, l’any 1999, es comença a impartir un curs de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de Grau Mitjà i, a l’any 2001, a les proves d’accés a Grau Superior. A partir de l’any 2003, el centre es trasllada al Centre Cultural i Ocupacional de Cambrils i s’amplia l’oferta amb els Ensenyaments Inicials. L’any 2006 el centre rep l’autorització de la Generalitat de Catalunya per impartir el curs per a obtenir el Graduat d’Educació Secundària per a persones adultes. Finalment, l’any 2011, el centre es trasllada a la seva ubicació actual, el Centre de Formació l’Estudi, i es continua ampliant i consolidant la seva oferta formativa.

El Centre Municipal de Formació d’Adults Rosa dels Vents es troba situat al 3er pis del Centre de Formació l’Estudi-Ateneu Juvenil, a l’Avda Horta de Santa Maria, 14 de Cambrils.

Per realitzar les seves activitats el Centre disposa de diverses aules amb projectors i connexió a Internet, aules d’informàtica i d’estudi.

CMFA Rosa dels Vents
Edifici de l'Ateneu Juvenil i centre de formació l'Estudi
Av. Horta de Sta. Maria, 14, 3r.pis
43850 - Cambrils

 

Horari d'atenció al públic de la secretariade dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h.

Els òrgans de govern unipersonals del Centre són el director o directora, el o la cap d’estudis i el o la secretària, que constitueixen l’equip directiu.

Els òrgans de govern col·legiats del centre són el Consell Escolar del Centre i el Claustre de professorat.

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan de participació en el control i la gestió de la comunitat escolar en el govern del Centre, i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats.

El Consell Escolar de Centre està compost pels següents membres:

  1. El director o la directora del Centre, que n’és el president o la presidenta.
  2. El cap o la cap d’estudis.
  3. El regidor o la regidora del Departament d’Educació de l'Ajuntament de Cambrils.
  4. 2 membres de l'equip docent elegits pel Claustre de professorat.
  5. 2 representants de l'alumnat elegits entre ells i elles.
  6. Un representant del personal d’administració i serveis del Centre.
  7. El secretari o secretària del Centre, que actua de secretari o secretària del Consell, amb veu i sense vot.
  8. El cap o la cap del Departament d’Educació de l’Ajuntament de Cambrils, amb veu i sense vot.

El Claustre de professors/es és l’òrgan propi de participació en la gestió i la planificació educativa del Centre. Està integrat per la totalitat dels/les professors/es que hi presten serveis i el presideix el director o la directora.
Com a membres del Claustre de professors/es, seran electors i elegibles en les eleccions de representants del professorat al Consell Escolar del Centre.

La documentació del centre són els documents que s’aproven en Consell Escolar de Centre i que organitzen i són la referència de funcionament i gestió de la seva la seva activitat.

Aquí podeu trobar tota la informació addicional, actualitzada i detallada sobre la RGPDUE.

PROTECCIÓ DE DADES:

De conformitat amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, li informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de AJUNTAMENT DE CAMBRILS.

Responsable del tractament

AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Finalitat

Tramitar i resoldre processos d’admissió d’alumnes i gestió de l’acció educativa i orientadora.

Legitimació

De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic, la execució d’un contracte o interès legítim i del consentiment de l’interessat.

Destinataris

Administració educativa de la Generalitat de Catalunya per tasques de registre de títols acadèmics. No se cediran les dades personals a tercers, llevat que hi obligui la normativa aplicable, o hàgiu consentit prèviament.

Drets

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça: Plaça del Ajuntament, 4 - 43850 CAMBRILS o bé enviant-ho per correu electrònic a dpd@cambrils.cat.

Informació addicional

Pot consultat la informació addicional a:
http://www.cambrils.cat/ca/informacio-addicional-rgpdue