L'educació d'adults comprèn les activitats d'aprenentatge que, en el marc d'aprendre al llarg de tota la vida, permet que les persones adultes desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.

El projecte educatiu recull la identitat del Centre, els objectius, l'activitat i li dóna sentit, amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu.

Les finalitats educatives del CMFA Rosa dels Vents són les definides en general per a l'educació d'adults:

 • Possibilitar que la població adulta de Cambrils i de la seva àrea d'influència tinguin una oferta de formació instrumental i bàsica que els permeti desenvolupar la seva personalitat, les seves capacitats i aptituds, accedir a les diferents etapes del sistema educatiu de règim general o especial, i accedir al món laboral.
 • Disposar d'una oferta formativa perquè la població adulta de Cambrils i de la seva àrea d'influència puguin adquirir competències transprofessionals com la formació en tecnologies de la informació i la comunicació, i l'ensenyament inicial en llengües oficials i estrangeres.
 • Realitzar l'acolliment formatiu de la població immigrant adulta de Cambrils i de la seva àrea d'influència en la iniciació a les llengües oficials per tal d'educar per a la cohesió i la participació social.
 • Informar i orientar les persones sobre les accions formatives més adequades a llurs interessos i possibilitats.

  L'oferta educativa dels centres de formació d'adults té com a finalitat respondre a les necessitats i demandes formatives de l'entorn.

  La formació del en el nostre Centre és de modalitat presencial, ben diversa i autoritzada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

  En el Centre s'imparteixen 7 formacions diferents, algunes de les quals en 2, 3 o 4 nivells diferents (per exemple, el Cicle de formació instrumental, el Graduat en educació secundària, l'ensenyament de llengües castellana i anglesa i la formació de COMPETIC).

  Aquestes 7 formacions estan estructurades en tres gran blocs:

  A. Educació per a la cohesió i la participació social

   • Ensenyaments inicials de llengua castellana (nivells 1, 2 i 3)
   • Cicle de Formació Instrumental


  B. Educació per adquirir competències transprofessionals

   • Ensenyaments inicials de llengua anglesa (nivells 1, 2, 3 i B1)
   • Ensenyaments d'informàtica (COMPETIC 1 i 2)


   C. Educació general i accés al sistema educatiu.

    • Graduat en Educació Secundària per a persones adultes
    • Preparació per a les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior
    • Preparació per a les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25/45 anys

     Aquests ensenyaments tenen com a objectiu que les persones destinatàries assoleixin el grau de competència mínima per a desenvolupar-se en la societat actual en les àrees de llengua castellana i llengua anglesa. Aquests ensenyaments i competències no condueixen a cap titulació en concret. Estan orientats a la millora dels coneixements, competències i habilitats de les persones destinatàries per tal de permetre la seva participació activa en la societat, facilitar l'accés a les diferents etapes del sistema educatiu.

     Poden accedir a aquests estudis les persones més grans de 18 anys i les que els compleixen durant l'any natural en què s'inicia la formació.


     a) Ensenyament de llengua castellana

     Els ensenyaments de llengua castellana, d’acord amb els nivells comuns de referència del MECR, el currículum s’ha estructurat en tres nivells (nivell 1, nivell 2 i nivell 3), que es relacionen amb els següents: nivell d’usuari/ària bàsic/a A1, nivell d’usuari/ària bàsic/a A2 i nivell d’usuari/ària independent B1.

     Pel que fa als continguts, es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques de la vida quotidiana.

     Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació. Quan hi ha un motiu justificat, també hi poden accedir les persones que tenen més de 16 anys i les que els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.

     Al finalitzar el curs s'expedeix un certificat a l'alumnat que hagi assistit un mínim d'un 80 % de les sessions i hagi superat l'ensenyament corresponent.

     Nivell 1
     Aquest curs té per finalitat que l’aprenent/a sigui capaç de comunicar-se en la nova llengua per respondre a les necessitats personals més immediates i de subsistència, i sobre temes molt familiars o del seu entorn més proper. Així, doncs, en aquest nivell tenen més pes les capacitats de comprensió que les d’expressió, d’una banda, i les orals que les escrites, de l’altra.
     El curs compta amb una durada de 105h i es correspon al nivell A1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR).

     Nivell 2
     El nivell 2 té per finalitat que l’aprenent/a pugui comunicar-se en situacions properes i habituals, relacionades amb la vida quotidiana i amb el seu àmbit laboral.
     El curs compta amb una durada de 140 h i es correspon al nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR).

     Nivell 3
     Les persones destinatàries d'aquest curs han de ser capaces d'expressar-se amb suficient fluïdesa per comunicar-se i mantenir la interacció en contextos coneguts i sobre temàtiques generals o d'interès personal.
     El curs compta amb una durada de 140 h i es correspon al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referencia per a les llengües (MECR).


     b) Ensenyament de llengua anglesa

     D’acord amb els nivells comuns de referència del MECR, aquest currículum s’estructura en tres nivells (nivell 1, nivell 2 i nivell 3), que es corresponen amb els següents: nivell d’usuari/ària bàsic/a A1, nivell d’usuari/ària bàsic/a A2-1 i nivell d’usuari/ària bàsic/a A2-2.

     En els tres  nivells es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques de la vida quotidiana i comunicar-se de forma bàsica en un entorn plurilingüe i multicultural.

     Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.

     Al finalitzar el curs s'expedeix un certificat a l'alumnat que hagi assistit un mínim d'un 80 % de les sessions i hagi superat l'ensenyament corresponent. En el nivell 3 per obtenir el certificat s'ha de superar una prova elaborada pel Departament d'Ensenyament. Amb el certificat del nivell 3 l'alumnat pot accedir directament a la preinscripció del nivell 3 de les Escoles Oficials d'Idiomes sense fer la prova de nivell.

     Nivell 1
     Aquest nivell té per finalitat iniciar l’aprenentatge de la llengua anglesa. És un curs de 105 h i es correspon al nivell A1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR).

     Nivell 2
     En el nivell 2 la finalitat és que l’estudiant/a sigui capaç de comunicar-se en la nova llengua amb certa fluïdesa per fer front a situacions quotidianes i satisfer necessitats bàsiques, així com ser capaç de comunicar-se de forma bàsica en un entorn plurilingüe i multicultural.
     El curs té una durada de 140 h i es correspon al nivell A2.1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR).

     Nivell 3
     La finalitat d'aquest nivell és que en acabar el curs l'estudiant/a ja sigui capaç de comunicar-se de forma bàsica en un entorn plurilingüe i multicultural.
     Aquest curs té una durada de 140 hores i es correspon al nivell A2.2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR).

     El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), i defineix l'ACTIC com el certificat que acredita la competència digital, entesa aquesta com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

     Així mateix es determina que els centres de formació de persones adultes poden impartir els cursos de competència digital -COMPETIC-, els certificats dels quals es consideren equivalents als certificats ACTIC.

     Les competències que s'hi treballen són les següents:

     C1 Cultura, participació i civisme digital
     C2 Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu.
     C3 Navegació i comunicació en el món digital.
     C4 Tractament de la informació escrita.
     C5 Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
     C6 Tractament de la informació numèrica.
     C7 Tractament de les dades.
     C8 Presentació de continguts.

     Aquests ensenyaments s'estructuren en quatre cursos, als quals s'hi treballen les diferents competències d'acord amb la distribució següent:

     Curs COMPETIC C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Nivell ACTIC
     INICIAL X X X ---
     1 X X X ACTIC BÀSIC
     2 X X X X X X X X ACTIC MITJÀ
     3 X X X X X ACTIC AVANÇAT

     Continguts

     El nivell inicial d’informàtica (COMPETIC inicial) s’adreça a les persones adultes que volen assolir un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

     Els diferents nivells usuari d’informàtica (COMPETIC 1, 2 i 3) van adreçats a persones que ja tenen uns coneixements bàsics del funcionament de l’ordinador i del programari més bàsic, i que volen aprofundir en totes les competències descrites.

     Accés

     Poden accedir a aquests estudis les persones més grans de 18 anys i les que els compleixen durant l’any natural en què s’inicia la formació.

     Per tal de situar l’alumnat en el nivell que li correspon d’acord amb les seves competències, si no té una acreditació prèvia, en el moment de la preinscripció el centre de formació d’adults li farà una prova de nivell.

     En qualsevol cas, un alumne no podrà cursar COMPETIC 3 si no ha cursat i superat prèviament el curs de COMPETIC 2 o acredita l’ACTIC mitjà. 


      El CMFA Rosa dels Vents estem autoritzats a impartir els cursos COMPETIC INICIAL, COMPETIC-1 (equivalent a l'ACTIC BÀSIC) i COMPETIC-2 (equivalent a l'ACTIC MITJÀ).

     Les persones que superen satisfactòriament el curs COMPETIC obtenen un certificat que els possibilita acreditar un determinat nivell (1, 2 o 3, respectivament) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. Aquests certificats són, doncs, una eina que pot facilitar l'obtenció d'una feina, la promoció professional, l'accés a eines d'aprenentatge virtual o l'obtenció d'una certificació professional.

     L'objectiu d'aquests estudis és proporcionar a les persones adultes els elements necessaris que els permetin l'adquisició progressiva de les competències clau per afavorir el seu desenvolupament personal i acadèmic i la integració social i laboral.

     Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.


     La Formació Instrumental s’organitza en dos cicles, el primer i el segon, de dos nivells cadascun.

     1. Al primer cicle, a l’àrea lingüística es treballen les dues llengües oficials, a les àrees de matemàtiques i de medi natural, social i cultural es treballen els sabers a partir dels quals l’alumnat anirà construint-ne d’altres.
     2. Al segon cicle, es treballen les mateixes àrees i competències transversals i s’introdueix l’aprenentatge de la llengua anglesa.


     La llengua vehicular i d’aprenentatge és el català i a totes les àrees s’introduiran sabers de la competència digital i de la personal, social i cultural amb l’objectiu d’afavorir que aprenguin a aprendre de manera autònoma i crítica i siguin competents en una societat canviant i tecnològica com l’actual.

     El currículum de Formació Instrumental té una durada equivalent a 980 hores d’aprenentatge repartides entre els quatre nivells. Això no obstant, segons els coneixements previs, les necessitats formatives, i els ritmes d’aprenentatge de cada alumne o alumna, la durada pot ser més llarga o menys.

     • Les persones que superen el primer cicle obtenen un nivell de les dues llengües oficials equivalent al nivell A1 del MECR i un certificat acreditatiu d’haver estudiat aquest primer cicle.
     • Les que superen el segon cicle obtenen el nivell equivalent a l’A2 del MECR de les dues llengües oficials, el nivell equivalent amb el d’educació d’adults del COMPETIC INICIAL i el Certificat de Formació Instrumental.

     Sortides acadèmiques

     Si es vol continuar la formació, es pot cursar l'educació secundària per a les persones adultes o la preparació per a les proves d'accés a cicles formatius.

     Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de Graduat o Graduada en Educació Secundària Obligatòria per a persones adultes (GESO)

     Els ensenyaments per a l'obtenció del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria per a les persones adultes consisteixen en 34 mòduls amb una càrrega lectiva de 35 hores per mòdul. La durada d'aquests estudis és de 1.610 hores.

     Amb caràcter general, per accedir a l'educació d'adults cal tenir 18 anys, o bé complir-los durant l'any natural en què s'inicia la formació. També hi poden accedir les persones més grans de 16 anys o que els compleixin durant l'any natural en què inicien la formació si es troben en una situació especial.


     El cicle d'educació secundària per a les persones adultes s'organitza en àmbits, i aquests, en mòduls.

     • S'entén per àmbit un conjunt d'àrees de coneixement afins i complementàries.
     • S'entén per mòdul una unitat de programació que s'ha de poder desenvolupar en 35 hores de treball.

      El currículum de l'educació secundària per a les persones adultes té una durada equivalent a 1.610 hores d'aprenentatge i s'estructura en dos cursos acadèmics. El nombre d'hores per assolir les capacitats bàsiques del currículum pot ser més gran o menys depenent dels seus coneixements previs, del ritme d'aprenentatge i de les seves necessitats formatives.

     En el currículum d'educació secundària per a les persones adultes s'agrupen en els tres àmbits següents:

     1. Àmbit de la comunicació, que inclou les àrees de les llengües oficials i de la llengua estrangera, així com la literatura i l'educació visual i plàstica i la música, en els seus aspectes comunicatius.
     2. Àmbit de les ciències socials i de la participació, que inclou les àrees de ciències socials i d'educació visual i plàstica i de música, en els seus aspectes geogràfics, històrics i socials.
     3. Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia, que inclou aquestes àrees i la d’educació física, en l’aspecte de coneixement del propi cos i de consolidació d’hàbits saludables, així com l’educació visual i plàstica en els seus aspectes tecnològics.

      En aquest currículum hi són presents de manera transversal l'educació per a la pau, per a la salut, per a la igualtat d'oportunitats d'ambdós sexes, l'educació ambiental, l'educació per al consum, l'educació vial, l'educació ètica i cívica, l'educació per a l'orientació laboral i l'educació per a la convivència multicultural.

     Les persones que assoleixen els objectius d'aquest cicle obtenen el Títol de Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria.

     La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

     Les persones que no poden accedir-hi directament han de superar una prova d'accés. El curs de preparació per a les proves d'accés a cicles de grau superior té com a finalitat facilitar l'accés a la formació professional de grau superior a aquelles persones adultes que no tenen els requisits acadèmics per accedir-hi.

     Per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 19 anys l'any en què es fa la prova, o 18, si tenen el títol de tècnic o tècnica relacionat amb el cicle al qual volen accedir.


     El curs de preparació per a la prova d'accés a cicles de grau superior, té com a finalitat superar la prova d'accés. En aquesta prova cal d’acreditar la maduresa en relació als objectius del batxillerat i les capacitats corresponents al camp professional de què es tracti. També cal acreditar el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments. La prova d'accés consta d’una part comuna i d’una part específica.

     El centre imparteix les següents matèries:

     Part comuna:

     • Llengua catalana
     • Llengua castellana
     • Llengua anglesa
     • Matemàtiques


     Part específica:

     • Biologia
     • Economia de l'empresa
     • Ciències de la terra i del medi ambient
     • Química
     • Geografia

     La resta de matèries específiques es poden cursar telemàticament a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC).


      La formació que ofereix el Centre està autoritzada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat i reuneix els següents aspectes:

      • La qualificació de la formació, sempre que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s'afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d'accés als cicles formatius de formació professional.
      • Les persones inscrites en la formació per a l'accés als cicles de grau superior que no puguin dur a terme la formació de les matèries específiques en el centre de formació de persones adultes han de seguir la formació de les matèries específiques mitjançant l'Institut Obert de Catalunya.
      • La formació superada no genera cap exempció a les proves d'accés als cicles formatius.

      MAJORS DE 25 ANYS

      El curs de preparació per a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys segueix l'estructura de les matèries i els continguts que s'avaluen a la prova d'accés. En aquests sentit, el curs permet la preparació per a la fase general i la fase específica de la prova.

      • Per una banda, la fase general té com a objectiu determinar la maduresa i la idoneïtat dels candidats per cursar estudis universitaris, així com la seva capacitat de raonament, de comprensió i d'expressió escrita en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya, i el coneixement d'una llengua estrangera.
       La fase general consta de quatre exàmens:
       1. Comentari de text
       2. Llengua catalana
       3. Llengua castellana
       4. Llengua anglesa
       • Per una altra, hi ha la fase específica que té com a finalitat valorar les habilitats, les capacitats i les aptituds dels candidats per seguir i superar estudis vinculats a cadascuna de les branques de coneixement, entorn de les quals s'organitzen els títols universitaris oficials de grau.
        Està estructurada en cinc opcions vinculades amb les cinc branques de coneixement en què s'articulen els títols universitaris oficials de grau:

       A. Arts i humanitats
       B. Ciències
       C. Ciències de la salut
       D. Ciències socials i jurídiques
       E. Enginyeria i arquitectura

       Has d'escollir una de les cinc opcions.

       Aquesta fase consta de dos exàmens corresponents a matèries vinculades a l'opció d'accés triada.
       En funció de l'opció triada, tindràs preferència per accedir als estudis universitaris vinculats a aquella opció. Cal tenir present que tindran prioritat d’accés els estudiants examinats a Catalunya amb opció concordant, després els estudiants examinats a fora de Catalunya amb opció concordant i finalment, si encara queden vacants s’assignaran als estudiants amb opció no concordant, independentment si s’han examinat a Catalunya o fora de Catalunya.

       Relació de branques i matèries:

       Opcions d'accés Matèries
       A) Arts i humanitats

       Filosofia
       Geografia
       Història contemporània
       Història de l'art
       Literatura

       B) Ciències Biologia
       Estadística
       Física
       Matemàtiques
       Química
       C) Ciències de la salut Biologia
       Estadística
       Física
       Matemàtiques
       Química
       D) Ciències socials i jurídiques Economia de l'empresa
       Estadística
       Geografia
       Història contemporània
       Matemàtiques
       E) Enginyeria i arquitectura Dibuix tècnic
       Economia de l'empresa
       Física
       Matemàtiques
       Química


       Si t'examines de dues matèries que siguin coincidents en diferents opcions d'accés, t'hauràs examinat de més d'una opció i, per tant, tindràs preferència d'accés a tots els estudis universitaris vinculats a aquestes opcions d'accés. Per exemple, si t'examines de física i matemàtiques tindràs preferència d'accés a tots els estudis universitaris vinculats a les opcions B, C i E.


       MAJORS DE 40 ANYS

       Si tens més de 40 anys, pots accedir a la universitat acreditant experiència laboral o professional relacionada amb un ensenyament de grau, sempre que no disposis de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d'accés.

       L'accés a la universitat per a més grans de 40 anys es convoca una vegada a l'any i només es pot sol·licitar per a un únic centre d'estudi de les universitats catalanes.

       • Procés d'admissió:

       L'accés per a més grans de 40 anys s'estructura en dues fases:
       1. Fase de valoració de l'experiència acreditada: sobre la base de la informació i la documentació que presentis en formalitzar la matrícula.
       2. Fase d'entrevista personal: la universitat informarà de la data i l'hora de l'entrevista personal pels canals que consideri oportuns (web, tauler d'anuncis...).

       En cas que la universitat hagi establert criteris de valoració propis per a cadascuna de les fases, cal consultar-los al web de cada universitat.

       • Resultats de les fases i qualificació final: els resultats de les valoracions de cada fase i la qualificació final els faran públics les universitats.

       La qualificació de l’entrevista personal serà vàlida durant tres anys (l’any que se supera i dos anys més) i únicament per al mateix estudi de grau i per a la mateixa universitat on es va superar.


       MAJORS DE 45 ANYS

       Per accedir a la universitat per la via de més grans de 45 anys cal superar la prova d'accés i fer una entrevista personal. La prova d'accés, un cop superada, té validesa indefinida, mentre que l'entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d'apte/a, serà vàlida durant tres anys (l’any que se supera i dos anys més) i únicament per al mateix estudi de grau i per a la mateixa universitat per a la qual es va superar.  

       Aquestes proves tenen dues parts.

       • Prova d'accés. La prova d'accés consta de tres exàmens:

       1. Comentari de text
       2. Llengua catalana
       3. Llengua castellana

       • Entrevista personal

       Aquesta entrevista es realitzarà a la universitat on es vol accedir malgrat que la prova s'hagi superat a una altra universitat del sistema català.

        1. Només la faràs si tens superada la prova escrita.
        2. Només tindrà validesa l'any en què es realitza.
        3. S'ha de sol·licitar fent la preinscripció universitària al portal d'accés a la universitat per a les set universitats públiques de Catalunya i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya; per a la resta d'universitats del sistema universitari català cal adreçar-se directament a la universitat on es vulgui accedir.