El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), i defineix l'ACTIC com el certificat que acredita la competència digital, entesa aquesta com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Així mateix es determina que els centres de formació de persones adultes poden impartir els cursos de competència digital -COMPETIC-, els certificats dels quals es consideren equivalents als certificats ACTIC.

Les competències que s'hi treballen són les següents:

C1 Cultura, participació i civisme digital
C2 Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu.
C3 Navegació i comunicació en el món digital.
C4 Tractament de la informació escrita.
C5 Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
C6 Tractament de la informació numèrica.
C7 Tractament de les dades.
C8 Presentació de continguts.

Aquests ensenyaments s'estructuren en quatre cursos, als quals s'hi treballen les diferents competències d'acord amb la distribució següent:

Curs COMPETIC C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Nivell ACTIC
INICIAL X X X ---
1 X X X ACTIC BÀSIC
2 X X X X X X X X ACTIC MITJÀ
3 X X X X X ACTIC AVANÇAT

Continguts

El nivell inicial d’informàtica (COMPETIC inicial) s’adreça a les persones adultes que volen assolir un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Els diferents nivells usuari d’informàtica (COMPETIC 1, 2 i 3) van adreçats a persones que ja tenen uns coneixements bàsics del funcionament de l’ordinador i del programari més bàsic, i que volen aprofundir en totes les competències descrites.

Accés

Poden accedir a aquests estudis les persones més grans de 18 anys i les que els compleixen durant l’any natural en què s’inicia la formació.

Per tal de situar l’alumnat en el nivell que li correspon d’acord amb les seves competències, si no té una acreditació prèvia, en el moment de la preinscripció el centre de formació d’adults li farà una prova de nivell.

En qualsevol cas, un alumne no podrà cursar COMPETIC 3 si no ha cursat i superat prèviament el curs de COMPETIC 2 o acredita l’ACTIC mitjà. 


 El CMFA Rosa dels Vents estem autoritzats a impartir els cursos COMPETIC INICIAL, COMPETIC-1 (equivalent a l'ACTIC BÀSIC) i COMPETIC-2 (equivalent a l'ACTIC MITJÀ).

Les persones que superen satisfactòriament el curs COMPETIC obtenen un certificat que els possibilita acreditar un determinat nivell (1, 2 o 3, respectivament) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. Aquests certificats són, doncs, una eina que pot facilitar l'obtenció d'una feina, la promoció professional, l'accés a eines d'aprenentatge virtual o l'obtenció d'una certificació professional.