Aquests ensenyaments tenen com a objectiu que les persones destinatàries assoleixin el grau de competència mínima per a desenvolupar-se en la societat actual en les àrees de llengua castellana i llengua anglesa. Aquests ensenyaments i competències no condueixen a cap titulació en concret. Estan orientats a la millora dels coneixements, competències i habilitats de les persones destinatàries per tal de permetre la seva participació activa en la societat, facilitar l'accés a les diferents etapes del sistema educatiu.

Poden accedir a aquests estudis les persones més grans de 18 anys i les que els compleixen durant l'any natural en què s'inicia la formació.


a) Ensenyament de llengua castellana

Els ensenyaments de llengua castellana, d’acord amb els nivells comuns de referència del MECR, el currículum s’ha estructurat en tres nivells (nivell 1, nivell 2 i nivell 3), que es relacionen amb els següents: nivell d’usuari/ària bàsic/a A1, nivell d’usuari/ària bàsic/a A2 i nivell d’usuari/ària independent B1.

Pel que fa als continguts, es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques de la vida quotidiana.

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació. Quan hi ha un motiu justificat, també hi poden accedir les persones que tenen més de 16 anys i les que els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.

Al finalitzar el curs s'expedeix un certificat a l'alumnat que hagi assistit un mínim d'un 80 % de les sessions i hagi superat l'ensenyament corresponent.

Nivell 1
Aquest curs té per finalitat que l’aprenent/a sigui capaç de comunicar-se en la nova llengua per respondre a les necessitats personals més immediates i de subsistència, i sobre temes molt familiars o del seu entorn més proper. Així, doncs, en aquest nivell tenen més pes les capacitats de comprensió que les d’expressió, d’una banda, i les orals que les escrites, de l’altra.
El curs compta amb una durada de 105h i es correspon al nivell A1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR).

Nivell 2
El nivell 2 té per finalitat que l’aprenent/a pugui comunicar-se en situacions properes i habituals, relacionades amb la vida quotidiana i amb el seu àmbit laboral.
El curs compta amb una durada de 140 h i es correspon al nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR).

Nivell 3
Les persones destinatàries d'aquest curs han de ser capaces d'expressar-se amb suficient fluïdesa per comunicar-se i mantenir la interacció en contextos coneguts i sobre temàtiques generals o d'interès personal.
El curs compta amb una durada de 140 h i es correspon al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referencia per a les llengües (MECR).


b) Ensenyament de llengua anglesa

D’acord amb els nivells comuns de referència del MECR, aquest currículum s’estructura en tres nivells (nivell 1, nivell 2 i nivell 3), que es corresponen amb els següents: nivell d’usuari/ària bàsic/a A1, nivell d’usuari/ària bàsic/a A2-1 i nivell d’usuari/ària bàsic/a A2-2.

En els tres  nivells es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques de la vida quotidiana i comunicar-se de forma bàsica en un entorn plurilingüe i multicultural.

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.

Al finalitzar el curs s'expedeix un certificat a l'alumnat que hagi assistit un mínim d'un 80 % de les sessions i hagi superat l'ensenyament corresponent. En el nivell 3 per obtenir el certificat s'ha de superar una prova elaborada pel Departament d'Ensenyament. Amb el certificat del nivell 3 l'alumnat pot accedir directament a la preinscripció del nivell 3 de les Escoles Oficials d'Idiomes sense fer la prova de nivell.

Nivell 1
Aquest nivell té per finalitat iniciar l’aprenentatge de la llengua anglesa. És un curs de 105 h i es correspon al nivell A1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR).

Nivell 2
En el nivell 2 la finalitat és que l’estudiant/a sigui capaç de comunicar-se en la nova llengua amb certa fluïdesa per fer front a situacions quotidianes i satisfer necessitats bàsiques, així com ser capaç de comunicar-se de forma bàsica en un entorn plurilingüe i multicultural.
El curs té una durada de 140 h i es correspon al nivell A2.1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR).

Nivell 3
La finalitat d'aquest nivell és que en acabar el curs l'estudiant/a ja sigui capaç de comunicar-se de forma bàsica en un entorn plurilingüe i multicultural.
Aquest curs té una durada de 140 hores i es correspon al nivell A2.2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR).