MAJORS DE 25 ANYS

El curs de preparació per a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys segueix l'estructura de les matèries i els continguts que s'avaluen a la prova d'accés. En aquests sentit, el curs permet la preparació per a la fase general i la fase específica de la prova.

 • Per una banda, la fase general té com a objectiu determinar la maduresa i la idoneïtat dels candidats per cursar estudis universitaris, així com la seva capacitat de raonament, de comprensió i d'expressió escrita en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya, i el coneixement d'una llengua estrangera.
  La fase general consta de quatre exàmens:
  1. Comentari de text
  2. Llengua catalana
  3. Llengua castellana
  4. Llengua anglesa
  • Per una altra, hi ha la fase específica que té com a finalitat valorar les habilitats, les capacitats i les aptituds dels candidats per seguir i superar estudis vinculats a cadascuna de les branques de coneixement, entorn de les quals s'organitzen els títols universitaris oficials de grau.
   Està estructurada en cinc opcions vinculades amb les cinc branques de coneixement en què s'articulen els títols universitaris oficials de grau:

  A. Arts i humanitats
  B. Ciències
  C. Ciències de la salut
  D. Ciències socials i jurídiques
  E. Enginyeria i arquitectura

  Has d'escollir una de les cinc opcions.

  Aquesta fase consta de dos exàmens corresponents a matèries vinculades a l'opció d'accés triada.
  En funció de l'opció triada, tindràs preferència per accedir als estudis universitaris vinculats a aquella opció. Cal tenir present que tindran prioritat d’accés els estudiants examinats a Catalunya amb opció concordant, després els estudiants examinats a fora de Catalunya amb opció concordant i finalment, si encara queden vacants s’assignaran als estudiants amb opció no concordant, independentment si s’han examinat a Catalunya o fora de Catalunya.

  Relació de branques i matèries:

  Opcions d'accés Matèries
  A) Arts i humanitats

  Filosofia
  Geografia
  Història contemporània
  Història de l'art
  Literatura

  B) Ciències Biologia
  Estadística
  Física
  Matemàtiques
  Química
  C) Ciències de la salut Biologia
  Estadística
  Física
  Matemàtiques
  Química
  D) Ciències socials i jurídiques Economia de l'empresa
  Estadística
  Geografia
  Història contemporània
  Matemàtiques
  E) Enginyeria i arquitectura Dibuix tècnic
  Economia de l'empresa
  Física
  Matemàtiques
  Química


  Si t'examines de dues matèries que siguin coincidents en diferents opcions d'accés, t'hauràs examinat de més d'una opció i, per tant, tindràs preferència d'accés a tots els estudis universitaris vinculats a aquestes opcions d'accés. Per exemple, si t'examines de física i matemàtiques tindràs preferència d'accés a tots els estudis universitaris vinculats a les opcions B, C i E.


  MAJORS DE 40 ANYS

  Si tens més de 40 anys, pots accedir a la universitat acreditant experiència laboral o professional relacionada amb un ensenyament de grau, sempre que no disposis de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d'accés.

  L'accés a la universitat per a més grans de 40 anys es convoca una vegada a l'any i només es pot sol·licitar per a un únic centre d'estudi de les universitats catalanes.

  • Procés d'admissió:

  L'accés per a més grans de 40 anys s'estructura en dues fases:
  1. Fase de valoració de l'experiència acreditada: sobre la base de la informació i la documentació que presentis en formalitzar la matrícula.
  2. Fase d'entrevista personal: la universitat informarà de la data i l'hora de l'entrevista personal pels canals que consideri oportuns (web, tauler d'anuncis...).

  En cas que la universitat hagi establert criteris de valoració propis per a cadascuna de les fases, cal consultar-los al web de cada universitat.

  • Resultats de les fases i qualificació final: els resultats de les valoracions de cada fase i la qualificació final els faran públics les universitats.

  La qualificació de l’entrevista personal serà vàlida durant tres anys (l’any que se supera i dos anys més) i únicament per al mateix estudi de grau i per a la mateixa universitat on es va superar.


  MAJORS DE 45 ANYS

  Per accedir a la universitat per la via de més grans de 45 anys cal superar la prova d'accés i fer una entrevista personal. La prova d'accés, un cop superada, té validesa indefinida, mentre que l'entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d'apte/a, serà vàlida durant tres anys (l’any que se supera i dos anys més) i únicament per al mateix estudi de grau i per a la mateixa universitat per a la qual es va superar.  

  Aquestes proves tenen dues parts.

  • Prova d'accés. La prova d'accés consta de tres exàmens:

  1. Comentari de text
  2. Llengua catalana
  3. Llengua castellana

  • Entrevista personal

  Aquesta entrevista es realitzarà a la universitat on es vol accedir malgrat que la prova s'hagi superat a una altra universitat del sistema català.

   1. Només la faràs si tens superada la prova escrita.
   2. Només tindrà validesa l'any en què es realitza.
   3. S'ha de sol·licitar fent la preinscripció universitària al portal d'accés a la universitat per a les set universitats públiques de Catalunya i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya; per a la resta d'universitats del sistema universitari català cal adreçar-se directament a la universitat on es vulgui accedir.