MV per a la construcció de dos passos de vianants de ressalt al c/Hospital en les confluències amb el Pg. Albert i la Pl. Marquès de Marianao

Amb la remodelació del Nucli Antic de Cambrils s’han realitzat tot un seguit d’actuacions per millorar la pavimentació dels carrers. En tots els carrers s’ha adoptat la tipologia de plataforma única millorant considerablement les condicions d’utilització de la via pública per part del vianant.

El carrer Hospital, és l’únic que encara resta pendent de realitzar aquesta solució, tot i que continua sent un carrer amb un trànsit de vehicles considerable, ja que comunica el Raval de Gràcia i la Riera d’Alforja amb el barri de la Parellada.

L’Ajuntament vol iniciar una sèrie d’actuacions que minorin la velocitat dels vehicles en aquest carrer i millorin la seva utilització per part dels vianants.

Entre aquestes actuacions es planteja la construcció de passos de ressalt de vianants en les cruïlles més importants del carrer, que vagin convertint la secció d’aquest carrer en aquests punts, en una secció de plataforma única.

Aquestes cruïlles són la que hi ha en la confluència del carrer Hospital amb el passeig Albert i la confluència amb el carrer Sant Plàcid i la plaça Marquès de Marianao.

Amb aquesta actuació s’intenta regular el trànsit rodat de la zona, i la seva velocitat durant el recorregut pel llarg del carrer Hospital.

Els passos de vianants de ressalt es construiran perpendicularment a l’eix de la calçada del carrer Hospital, segons es pot veure en els plànols adjunts i estaran formats per una plataforma en tota l’amplada de la calçada, al mateix nivell que la vorera, elevades 12-15 cm per damunt de la cota de la calçada actual i disposaran de rampes per els vehicles als extrems de 1,50 m de longitud i 7% de pendent.

A més, es refaran les voreres, vorades i rigoles contigües a les plataformes per aconseguir les pendents idònies per a la correcta accessibilitat dels vianants.

 

Confluència Pl.Marquès de Marianao

 

 

 

 

 

 

 

 

Confluència Pg.Albert