Projecte Executiu de Conservació i Restauració de la Muralla Medieval. Fases I i II

 

L'àmbit d'intervenció per a la restauració i conservació de la muralla medieval de Cambrils s’ha centrat en diferents trams i elements de la muralla que estaven més degradats i que són de titularitat municipal, concretament:

- El portal del c/ Major, a la Plaça del Setge.

- El portal del c/ Castlà, al Passeig Albert.

- La Torre del Bou, situada a la cantonada de la Plaça del Setge i el Passeig Albert.

- La Torre del Biel, situada a la cantonada del Passeig Albert i el c/ Gimbernat.  

 

Torre del Bou,  cantonada Plaça del Setge i Passeig Albert

 

 

Portal del c/ Major, a la Plaça del Setge

 

Portal del c/ Castlà, al Passeig Albert


 


 

 

 

 

 

Torre del Biel, cantonada Passeig Albert i  c/ Gimbernat

 

Les obres de restauració s’han executat en dues fases:


FASE I (finalitzada al juny 2013)


Durant l'execució de les obres de la Fase I es van executar completament els següents treballs:

 

- Restauració i consolidació del Portal del carrer Major.

- Restauració i consolidació del Portal del carrer Castlà.

- Valorització de les restes arqueològiques de la Torre del Biel, idealitzant-la en la pavimentació urbana.

- Construcció del drenatge adossat a la muralla, superficial i subterrani, situat a les zones enjardinades.

- Consolidació i restauració dels paraments exteriors de la Torre del Bou.

 

Paral·lelament a aquests treballs es van executar estudis amb seguiment arqueològic i estudis elaborats per un restaurador per al millor estudi i interpretació de les restes existents.

 

 

 

 

 

 

 

FASE II (finalitzada al desembre de 2013)

 

Aquesta segona fase de projecte s’ha centrat en la cantonada nord-est de l'antic recinte emmurallat de Cambrils.

 

En aquest punt està situada la Torre del Bou i els dos trams de muralla adjacents, Plaça del Setge i Passeig Albert, culminant els processos de restauració i consolidació començats en la fase I, a nivell d'estudis arqueològics i d'estudis de revestiments realitzats per un restaurador.

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la Torre del Bou, s’ha finalitzat la restauració interior.


Amb aquesta intervenció s'han complert els objectius proposats en el projecte.

 

 

 

 

 

- S'ha aturat el procés de degradació de la muralla per efecte de la humitat, que afectava a la base de la muralla pel contacte amb la humitat del terreny i que també afectava al seu coronament en trobar-se aquest     desprotegit.

 

 

 

 

 

 

 

-La intervenció arqueològica ha permès conèixer més a fons la muralla, els portals i la torre, aportant dades sobre les tècniques constructives i les seves diferents fases de construcció.