Protocol del deure d’intervenció del personal de les administracions públiques

La Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia té per objecte establir i regular els mitjans i les mesures per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere en els àmbits tant públics com privats, sobre els quals la Generalitat i els ens locals tenen competències.

Per tal de donar compliment a l’art. 11.2 de la llei es desenvolupa el protocol que desplega el deure d’intervenció de les persones que treballen a les administracions públiques de Catalunya per a fer efectiu l’abordatge de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia establint els circuits de les actuacions que desenvolupa l’exercici del deure d’intervenció, d’obligat compliment, assignat al personal tant funcionari com laboral de les administracions públiques catalanes per tal que es pugui executar de manera eficient i coordinada amb tots els òrgans i agents que hi intervinguin.

 

Davant d’una possible discriminació per raó d’orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere a qui s’ha de comunicar?

Les persones subjectes al deure d’intervenció han de comunicar els fets als cossos i forces de seguretat si són agressions físiques o verbals que incitin a l’odi a través de qualsevol mitjà, i a l’òrgan competent si són insults i expressions vexatòries i tot allò que no inciti a l’odi.

En cas de dubte sobre l’òrgan a qui s’ha de comunicar l’incident, cal adreçar-se al SAI Central.

S’entén per òrgan competent a la Direcció General d’Igualtat a través dels Serveis d’Atenció Integral i amb els canals següents:

 

Vies de comunicació:

Mail: arealgbt.tsf@gencat.cat

Tel: 935 51 77 17

Denúncia de situacions d'LGBTIfòbia

 

Servei d’atenció integral:

SAI Central: 935 51 77 17

SAI Tarragona: 977 24 19 35

SAI Cambrils: 977 79 45 79 (Ext.2118)

Mail: sai@cambrils.cat

Pl. Ajuntament Núm.4

Horari: Dill-Div 8:30h a 14h (Amb cita prèvia)

 

 

Per més informació consulteu: