SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA IGUALTAT EFECTIVA ENTRE DONES I HOMES I LA DIVERSITAT AFECTIVA SEXUAL I DE GÈNERE

Aquestes subvencions tenen per finalitat:

 • Millorar la cohesió social del municipi, afavorint la xarxa associativa, la participació ciutadana i la cooperació entre el sector públic i el sector privat.
 • Donar suport a entitats sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit de la igualtat efectiva entre dones i homes i/o la diversitat afectiva sexual i de gènere, per millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
 • Promoure la participació i la col·laboració de la iniciativa social privada al municipi de Cambrils, o amb impacte sobre el mateix, per millorar el foment de la igualtat efectiva entre dones i homes i/o la diversitat afectiva sexual i de gènere.
 • Efectuar accions d’informació, sensibilització i educació per a la igualtat de gènere i/o la diversitat afectiva sexual i de gènere dels diferents grups de població.
 • Estimular i fomentar el moviment associatiu com a dinamitzador de l’activitat social.
 • Recolzar activitats que permetin l’apoderament de les dones i/o de les persones LGBTI+ així com el reforç de les seves relacions socials.

 

Són subvencionals els següents supòsits

En l’àmbit de la Igualtat efectiva entre dones i homes:

 • Projectes que fomentin la presència i la visibilitat de les dones a la vida social i associativa de la ciutat.
 • Iniciatives per promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en els diferents àmbits de la vida quotidiana.
 • Iniciatives que incideixen en la sensibilització i prevenció de la violència masclista.
 • Programa d’activitats adreçades a les dones de caràcter lúdic, sensibilitzador, cultural, educatiu, preventiu, formatiu i de suport.

 

  En l’àmbit de la Diversitat afectiva, sexual i de gènere:

  • Projectes que fomentin la presència i la visibilitat de les persones LGBTI+ a la vida social i associativa de la ciutat.
  • Iniciatives per promoure la igualtat efectiva de les persones LGBTI+ en els diferents àmbits de la vida quotidiana.
  • Iniciatives que incideixen en la sensibilització i prevenció de la homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
  • Programa d’activitats adreçades a les persones LGBTI+ de caràcter lúdic, sensibilitzador, cultural, educatiu, preventiu, formatiu i de suport.

   

  A QUI VAN DIRIGIDES?

  A les entitats o associacions, legalment constituïdes i/o inscrites al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Cambrils, que desenvolupin actuacions en l'àmbit de la igualtat efectiva de dones i homes i la diversitat afectiva, sexual i de gènere, en el terme municipal de Cambrils o afavoreixin a la ciutadania de la nostra ciutat.

   

  COM S'HI POT ACCEDIR?

  Acollint-se a la convocatòria anual d'aquestes subvencions, que es publica al BOPT i al tauler d'anuncis de la seu electrònica.