Durant milers d’anys les societats ens hem construït des de la cultura tradicional, masclista, patriarcal, hegemònica i heterosexual, basada en la desigualtat entre dones i homes i on des del moment del nostre naixement la societat ha dividit a les persones segons el seu sexe assignant-nos estereotips de gènere, característiques i formes de ser i fer rígides i limitadores, així com rols de gènere diferenciats i no equiparables en drets i oportunitats de les dones i els homes.

Aquesta socialització de gènere en el marc d’una societat masclista i patriarcal ha provocat una greu discriminació estructural que encara ara perdura en el nostre temps i en la nostra societat.

Als homes els rols i estereotips de gènere així com la identitat de gènere tradicional ens ha atorgat una posició de privilegi respecte a les dones i ens ha generat un model de masculinitat predominant, basat en els valors del domini, invulnerabilitat, competitivitat, rivalitat e imposició.

Cada cop som més els homes que volem, necessitem, promovem, treballem i exigim un canvi educacional i socialitzador basat en el desenvolupament de totes les nostres capacitats i gaudi de tots els àmbits de la vida: personal, laboral,familiar i social sense condicionants limitadors i discriminatoris per raó del nostre sexe i/o gènere. Volem sentir l’autonomia en tots els àmbits i la llibertat de ser i construir-nos d’una forma plena i no parcial.

Els valors del model tradicional masculí basat en la superioritat, la repressió de l’afectivitat, la imposició de la força, la competitivitat i la violència ens deshumanitza i ens empobreix, a l’hora que discrimina i subordina a les dones.

Els homes hem de buscar alternatives a aquest model de masculinitat tradicional i construir-nos des de l’autonomia i la llibertat, construir relacions basades en la igualtat, el respecte mutu i la corresponsabilitat, en tots els àmbits de la vida i especialment en l’àmbit familiar, basades en el diàleg i l’escolta activa, la solidaritat, l’empatia, la pau, l’amor, l’alegria, partint de la identificació i expressió naturalitzada de les nostres emocions.

Hi ha diverses entitats que s’han constituït com espais de trobada, debat, treball  i motor de canvi social per treballar i reivindicar aquesta nova construcció de la masculinitat des la igualtat, la justícia social i el respecte.

La igualtat de gènere ens beneficia a homes i dones, en definitiva a tota la societat i hem i podem reinventar-nos i ser tot el que volem ser sense sentir cap obstacle pel fet de ser home o dona.

 

Enllaços d'interès: