Es responsabilitat dels poders públics promoure la igualtat de totes les persones amb independència de l’origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l’orientació sexual, així com promoure l’eradicació del racisme, de l’antisemitisme, de la xenofòbia, de l’homofòbia i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones i efectuar polítiques públiques  dirigides específicament cap a la comunitat LGBTI que tinguin com a objectiu superar les diferents situacions discriminatòries i donar a conèixer el fet homosexual fugint dels estereotips que els/les encasellen, lluitar contra la imatge preconcebuda i malintencionada que s’ha difós dels/les LGBTI i fer saber que els gais, les lesbianes, els/les transsexuals i els/les bisexuals no són d’una manera concreta, sinó que són diversos/es.

L’Ajuntament de Cambrils va aprovar el 25 de març de 2014 la MOCIÓ CONTRA L’HOMOFÒBIA, LA LESBOFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA amb la finalitat d’establir acords concrets per assolir una societat més justa, lliure, basada en la igualtat de tracte i d’oportunitats de les persones i que accepti la diferència com un valor afegit.

 

INFORMACIÓ I PRESENTACIÓ DE DENÚNCIES

 

Més informació: