Les empreses i les administracions públiques són agents corresponsables per garantir i respectar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i eliminar les discriminacions que es produeixen en l’àmbit laboral.

El Pla d’Igualtat és l’eina fonamental per incorporar la igualtat en la gestió i la cultura de les empreses. És un acord entre l’empresa i les persones treballadores, i es compon d’un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de fer una diagnosi. Fixa els objectius concrets d’igualtat que s’han d’assolir, les estratègies i pràctiques que cal adoptar per a la seva consecució i estableix unes eines de seguiment i avaluació dels objectius fixats. Els plans d’igualtat s’apliquen a totes les persones contractades per l’empresa o organització, independentment del tipus de contracte i de la seu de treball, tenen una vigència de 4 anys i cal registrar-los al registre públic REGCON.

Actualment les empreses de més de 50 persones treballadores estan obligades a tenir-ne un.

 image2

La Generalitat de Catalunya ha elaborat diverses guies i eines per tal d’elaborar els plans d’igualtat que podeu trobar al següent enllaç:

Equitat en els treballs