Els òrgans de govern unipersonals del Centre són el director o directora, el o la cap d’estudis i el o la secretària, que constitueixen l’equip directiu.

Els òrgans de govern col·legiats del centre són el Consell Escolar del Centre i el Claustre de professorat.

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan de participació en el control i la gestió de la comunitat escolar en el govern del Centre, i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats.

El Consell Escolar de Centre està compost pels següents membres:

  1. El director o la directora del Centre, que n’és el president o la presidenta.
  2. El cap o la cap d’estudis.
  3. El regidor o la regidora del Departament d’Educació de l'Ajuntament de Cambrils.
  4. 2 membres de l'equip docent elegits pel Claustre de professorat.
  5. 2 representants de l'alumnat elegits entre ells i elles.
  6. Un representant del personal d’administració i serveis del Centre.
  7. El secretari o secretària del Centre, que actua de secretari o secretària del Consell, amb veu i sense vot.
  8. El cap o la cap del Departament d’Educació de l’Ajuntament de Cambrils, amb veu i sense vot.

El Claustre de professors/es és l’òrgan propi de participació en la gestió i la planificació educativa del Centre. Està integrat per la totalitat dels/les professors/es que hi presten serveis i el presideix el director o la directora.
Com a membres del Claustre de professors/es, seran electors i elegibles en les eleccions de representants del professorat al Consell Escolar del Centre.