Aquí podeu trobar tota la informació addicional, actualitzada i detallada sobre la RGPDUE.

PROTECCIÓ DE DADES:

De conformitat amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, li informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de AJUNTAMENT DE CAMBRILS.

Responsable del tractament

AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Finalitat

Tramitar i resoldre processos d’admissió d’alumnes i gestió de l’acció educativa i orientadora.

Legitimació

De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic, la execució d’un contracte o interès legítim i del consentiment de l’interessat.

Destinataris

Administració educativa de la Generalitat de Catalunya per tasques de registre de títols acadèmics. No se cediran les dades personals a tercers, llevat que hi obligui la normativa aplicable, o hàgiu consentit prèviament.

Drets

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça: Plaça del Ajuntament, 4 - 43850 CAMBRILS o bé enviant-ho per correu electrònic a dpd@cambrils.cat.

Informació addicional

Pot consultat la informació addicional a:
http://www.cambrils.cat/ca/informacio-addicional-rgpdue