DESCRIPCIÓ

Consisteix en la realització d’un informe-proposta del grau d’integració social d’un estranger empadronat a Cambrils, que l’ajuntament eleva a la Generalitat de Catalunya.

La Generalitat fa arribar a l’interessat aquest informe per tal de que l’estranger l’aporti a la seva sol·licitud de renovació de l’autorització de residència temporal no lucrativa, residència per reagrupació familiar, residència temporal i treball per compte d’altri, i residència i treball per compte propi.

Si li manca algun dels requisits per a poder renovar,  l’administració general de l’estat permet l’aportació d’un informe d’integració social emès per la Generalitat. Aquest informe-proposta d’integració social inclou les dades personals de l’interessat i els criteris que es valoren, com ara el temps de permanència a Espanya, el grau de coneixement de les llengües oficials, el grau d’inserció social en termes de participació ciutadana, programes educatius en què ha participat i altres circumstàncies que es puguin valorar i que siguin favorables a ell.

REQUISITS

La persona estrangera que disposi d’autorització de residència, que estigui empadronada a Cambrils i que no sigui ciutadà d'un Estat de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu i de Suïssa, o familiar de ciutadans d'aquests països als quals els sigui d’aplicació el règim comunitari.

TERMINI DE RESOLUCIÓ DE L'INFORME

El temps per elaborar el document proposta per part de l’ajuntament ha de ser el més breu possible amb un màxim de 30 dies hàbils comptadors des de la presentació de la sol·licitud.

Des del dia en què s’envia l’informe/proposta per part de l’ajuntament a la Generalitat, aquesta disposa de 30 dies hàbils per remetre a l’interessat l’informe definitiu.

Si transcorreguts aquests 30 dies hàbils no hi ha notificació, s’ha d’adreçar a l’interessat a trucar al 012 per demanar informació sobre el seu tràmit.

COM S'HI ACCEDEIX?

Cal demanar cita prèvia amb l'SMAI de la Regidoria de Benestar Social de la Pl. de la Vila, 1, C. Sant Plàcid o el Centre Cívic Les Basses.

O bé, telefònicament, als números 977 36 81 90 / 977 36 82 17.