DESCRIPCIÓ

Consisteix en la realització d’un informe-proposta que acredita que una persona disposa d’un habitatge de característiques i amplituds considerades normals pels ciutadans espanyols de la zona de residència.  Aquest informe/proposta municipal s’eleva a la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament d'Afers Socials i Família de la Generalitat.

És necessari per:

 • Reagrupament: una persona estrangera resident legal a Espanya i empadronada a Cambrils justifica que reuneix les condicions legals per reagrupar la seva família i portar als seus parents a viure amb ella aquí.
 • Renovació d’autoritzacions de residència per reagrupament familiar: només en aquells casos en què la família hagi canviat de domicili de residència.
 • Residència inicial d'un menor no nascut a Espanya: aquest tràmit també és obligatori per a aquells representants legals del/la menor que es trobi en situació irregular a Espanya de manera continuada durant dos anys

 REQUISITS

 • La persona sol·licitant sempre ha de ser major d’edat.
 • Estar empadronada en el domicili que s'ha d'inspeccionar.

 A QUI POT REAGRUPAR?

- El/la cònjuge de la persona resident

- Els fills menors de 18 anys o incapacitats de la persona resident i del/la cònjuge, inclosos els adoptats

- Els ascendents de la persona reagrupant i del seu/la seva cònjuge quan estiguin al seu càrrec sempre que es  disposi de l'autorització de la residència de llarga durada.

DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE:

 • Original de la TIE de la persona interessada, en vigor.
 • Original de les pàgines del passaport de la persona interessada on hi constin les dades personals i la caducitat del document
 • Últim rebut dels subministraments de llum i aigua
 • Cas de llogater:
  • Contracte de lloguer. Contracte de lloguer degudament enregistrat i amb dipòsit de fiança a l’Institut Català del Sòl (Incasol). Si la persona interessada no acredita el registre del contracte de lloguer o el dipòsit de la fiança, l’ajuntament ho farà constar al document proposta −sense que aquesta circumstància afecti el sentit favorable o desfavorable de la proposta− i serà la SIMC qui ho posarà en coneixement de l’Incasol. Cal que la vigència del contracte s’estengui, com a mínim, durant els 12 mesos, de la data de sol·licitud per fer la inspecció ocular pel document proposta de l’habitatge
  • Últim rebut de lloguer
 • Cas de propietari:
  • Escriptura de propietat, degudament registrada al Registre de la Propietat, o en tot cas amb els tràmits iniciats.
  • Últim rebut de l’IBI.
 • Altres situacions:

Situacions de tinença de l’habitatge, diferents del lloguer i  de la propietat, emparades en relacions contractuals o en la titularitat de drets reals que permetin l’ús de l’habitatge:

- S’ha d’aportar el document que fonamenta el dret d’ús (contracte de treball que especifica
l’ús de l’habitatge i dret de pernocta, contracte de cessió, escriptura pública que reconeix el dret real, etc)

TAXES 2024 € Expedició informes disponibilitat habitatge (segons ordenança fiscal núm. 13 Reguladora de la taxa per documents que expedeixin o dels que entengui l’administració o les autoritats municipals a instància de part)

 • (Aquesta taxa es paga en el moment de presentar la sol·licitud en el registre d’entrada de l’Ajuntament).
 • 38,60€ Taxa per l’emissió dels informes d’estrangeria del SIMC de la Generalitat de Catalunya.
  Pagament de la taxa:

- Amb targeta de crèdit, a través de l’Oficina Virtual de Tràmit (OVT) accedient en aquest link. Si no disposes de targeta de crèdit a l'OVT et pots descarregar la carta de pagament i anar presencialment a una oficina de La Caixa.
(Caldrà lliurar el justificant de pagament de la taxa el dia de la visita del Treballador/a Social a l’habitatge)

TERMINI DE RESOLUCIÓ DE L'INFORME

El temps per elaborar el document proposta per part de l’Ajuntament ha de ser el més breu possible amb un màxim de 30 dies hàbils comptadors des de la presentació de la sol·licitud.

Des del dia en què s’envia l’informe/proposta per part de l’Ajuntament a la Generalitat, aquesta disposa de 30 dies hàbils per remetre a l’interessat l’informe definitiu.

Si transcorreguts aquests 30 dies hàbils no hi ha notificació, la persona interessada pot trucar al 012 per demanar informació sobre el seu tràmit o dirigir-se a l'Oficina d'Afers Socials i Família (oficina Codi 64) situada a la Plaça Mas Pellicer, 55 (Polígon S.Josep Obrer), de Reus. Telf. 977 75 79 92.

COM ES POT DEMANAR?

Mitjançant instància a l'OAC.

OAC: de dilluns a dimecres de 8 a 14h, dijous de 8 a 18h i divendres de 8 a 14h.