Què és el Pla de ciutadania, diversitat i cohesió social?

L’Ajuntament de Cambrils compta, ja amb 20 anys d’experiència en relació a l’atenció de la població immigrada. Des del l’any 1998 a la l’actualitat la realitat del nostre municipi ha canviat molt.  Hem conegut, 4 plans d’integració de la Generalitat de Catalunya i 2 plans a nivell nacional.  A dia d’avui el nostre marc metodològic es basa fonamentalment en la Llei d’Acollida de les persones estrangeres i el Pla de Ciutadania i de les Migracions 2017-2020 de la Generalitat.

Us proposem un primer pas d’adaptació a la nova realitat, que no vol ser només simbòlic, el canvi de nom del Servei Municipal d’Atenció a l’Immigrant, per passar-se a conèixer com a  Pla de Diversitat, Ciutadania i Cohesió social. Tenim la necessitat de mirar més enllà, de no descriure’ns amb  etiquetes dicotòmiques immigrant/autòcton, sinó de construir identitats que ens apropin sobre la base de la diversitat i el respecte.

L’any 2016   es va presentar el Pla de Ciutadania, diversitat i cohesió social fruit de la maduració del les accions desenvolupades i l’oportunitat sorgida en el procés participatiu liderat pel Pla d’Inclusió, en el que varen participar diferents agents socials del municipi, i pretén donar  resposta a les propostes generades en el procés participatiu.

Serveis i projectes del Pla de ciutadania, diversitat i cohesió social

Dins de les accions de recepció i acollida adreçades a la població nouvinguda:
- Programa d'Acollida de l'Ajuntament de Cambrils (PIA).
- Servei d'assessorament jurídic en matèria d'estrangeria.

Des del Pla també es realitzen les propostes d’ informes d'inserció social necessaris per poder tramitar les autoritzacions de residencia temporal per circumstàncies excepcionals d'arrelament social, els de grau d’integració i les propostes informes de disponibilitat d'habitatge suficient necessaris per poder tramitar les reagrupacions familiars, les seves renovacions i les autoritzacions de residencia inicial per als menors estrangers no nascuts a Espanya.

Pla ciutadania LINIA-ESTRATEGICA.JPG

On som?

Podeu contactar amb nosaltres a :

Regidoria d'Esports, Benestar Social, Salut i Drets Cívics.
Pl. de la Vila, 1
Tel. 977 36 81 90
Fax. 977 36 86 78
e-mail : sso@cambrils.org

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h

DESCRIPCIÓ

Consisteix en la realització d’un informe-proposta que acredita que una persona disposa d’un habitatge de característiques i amplituds considerades normals pels ciutadans espanyols de la zona de residència.  Aquest informe/proposta municipal s’eleva a la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament d'Afers Socials i Família de la Generalitat.

És necessari per:

 • Reagrupament: una persona estrangera resident legal a Espanya i empadronada a Cambrils justifica que reuneix les condicions legals per reagrupar la seva família i portar als seus parents a viure amb ella aquí.
 • Renovació d’autoritzacions de residència per reagrupament familiar: només en aquells casos en què la família hagi canviat de domicili de residència.
 • Residència inicial d'un menor no nascut a Espanya: aquest tràmit també és obligatori per a aquells representants legals del/la menor que es trobi en situació irregular a Espanya de manera continuada durant dos anys

 REQUISITS

 • La persona sol·licitant sempre ha de ser major d’edat.
 • Estar empadronada en el domicili que s'ha d'inspeccionar.

 A QUI POT REAGRUPAR?

- El/la cònjuge de la persona resident

- Els fills menors de 18 anys o incapacitats de la persona resident i del/la cònjuge, inclosos els adoptats

- Els ascendents de la persona reagrupant i del seu/la seva cònjuge quan estiguin al seu càrrec sempre que es  disposi de l'autorització de la residència de llarga durada.

DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE:

 • Original de la TIE de la persona interessada, en vigor.
 • Original de les pàgines del passaport de la persona interessada on hi constin les dades personals i la caducitat del document
 • Últim rebut dels subministraments de llum i aigua
 • Cas de llogater:
  • Contracte de lloguer. Contracte de lloguer degudament enregistrat i amb dipòsit de fiança a l’Institut Català del Sòl (Incasol). Si la persona interessada no acredita el registre del contracte de lloguer o el dipòsit de la fiança, l’ajuntament ho farà constar al document proposta −sense que aquesta circumstància afecti el sentit favorable o desfavorable de la proposta− i serà la SIMC qui ho posarà en coneixement de l’Incasol. Cal que la vigència del contracte s’estengui, com a mínim, durant els 12 mesos, de la data de sol·licitud per fer la inspecció ocular pel document proposta de l’habitatge
  • Últim rebut de lloguer
 • Cas de propietari:
  • Escriptura de propietat, degudament registrada al Registre de la Propietat, o en tot cas amb els tràmits iniciats.
  • Últim rebut de l’IBI.
 • Altres situacions:

Situacions de tinença de l’habitatge, diferents del lloguer i  de la propietat, emparades en relacions contractuals o en la titularitat de drets reals que permetin l’ús de l’habitatge:

- S’ha d’aportar el document que fonamenta el dret d’ús (contracte de treball que especifica
l’ús de l’habitatge i dret de pernocta, contracte de cessió, escriptura pública que reconeix el dret real, etc)

TAXES 2024 € Expedició informes disponibilitat habitatge (segons ordenança fiscal núm. 13 Reguladora de la taxa per documents que expedeixin o dels que entengui l’administració o les autoritats municipals a instància de part)

 • (Aquesta taxa es paga en el moment de presentar la sol·licitud en el registre d’entrada de l’Ajuntament).
 • 38,60€ Taxa per l’emissió dels informes d’estrangeria del SIMC de la Generalitat de Catalunya.
  Pagament de la taxa:

- Amb targeta de crèdit, a través de l’Oficina Virtual de Tràmit (OVT) accedient en aquest link. Si no disposes de targeta de crèdit a l'OVT et pots descarregar la carta de pagament i anar presencialment a una oficina de La Caixa.
(Caldrà lliurar el justificant de pagament de la taxa el dia de la visita del Treballador/a Social a l’habitatge)

TERMINI DE RESOLUCIÓ DE L'INFORME

El temps per elaborar el document proposta per part de l’Ajuntament ha de ser el més breu possible amb un màxim de 30 dies hàbils comptadors des de la presentació de la sol·licitud.

Des del dia en què s’envia l’informe/proposta per part de l’Ajuntament a la Generalitat, aquesta disposa de 30 dies hàbils per remetre a l’interessat l’informe definitiu.

Si transcorreguts aquests 30 dies hàbils no hi ha notificació, la persona interessada pot trucar al 012 per demanar informació sobre el seu tràmit o dirigir-se a l'Oficina d'Afers Socials i Família (oficina Codi 64) situada a la Plaça Mas Pellicer, 55 (Polígon S.Josep Obrer), de Reus. Telf. 977 75 79 92.

COM ES POT DEMANAR?

Mitjançant instància a l'OAC.

OAC: de dilluns a dimecres de 8 a 14h, dijous de 8 a 18h i divendres de 8 a 14h.

DESCRIPCIÓ

Una de les línies estratègiques de treball de la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme del Departament d'Igualtat i Fenimismes de la Generalitat de Catalunya, és la política d'acollida a les persones migrades. Cada territori adapta a les seves especificitats el model marc del Programa Integral d'Acollida.

Per a poder realitzar una bona acollida a la població nouvinguda, cal que des del primer moment puguin conèixer les diferents institucions / serveis / recursos del nou municipi al qual acaben d'arribar.

Des de l'Ajuntament de Cambrils es vol proporcionar aquesta informació d'acollida en la llengua d'origen de les persones nouvingudes ja que és quan aquestes arriben que necessiten tenir una informació global per a conèixer les institucions / serveis / recursos i per a poder utilitzar-los en les mateixes condicions que la població autòctona.

Les activitats que es realitzen són:

 1. Entrevista d'acollida
 2. Cursos d'acollida de coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic de 15h.
 3. Accions complementàries a la formació per a facilitar el coneixement de l'entorn i les habilitats laborals.

 A QUI VA DIRIGIT
Aquest programa està adreçat a la població nouvinguda major de 16 anys que s'empadrona al municipi.

OBJECTIUS
Acollir a la població nouvinguda perquè tinguin major autonomia personal i d'aquesta manera facilitar l'accés i ús de les institucions, serveis i recursos del municipi i la seva àrea d'influència.

COM S'HI POT ACCEDIR
En el moment d'empadronar-se a l'OAC.

UBICACIÓ
Pl. de la Vila, núm. 1, baixos (Edifici del Jutjat de Pau)

Aquest projecte compta amb el finançament del Departament d'Igualtat i Feminismes.

Pla ciutadania LOGO Departament Igualtat i Feminisme.JPG

DESCRIPCIÓ
El servei d'assessorament jurídic cobreix la necessitat d'assessorament legal 10 hores a la setmana, tant a les persones d'origen estranger residents a la ciutat, com professionals, empresaris etc.; per tal d'afavorir la normalització jurídica i documental de les persones d'origen estranger al nostre municipi i donar suport en aspectes legals.

(Link del Ministeri de l'Interior d'Espanya en matèria d'estrangeria )

http://www.interior.gob.es/extranjeria-28

El projecte té una periodicitat anual.

Horari del Servei:
Dimarts i dijous de 15.30 a 20h, al Centre Cívic Les Basses (C. Roger de Llúria, 33)

A QUI VA DIRIGIT
Població en general.

OBJECTIUS

 • Assegurar que totes les persones que ho sollicitin necessitin tenen un assessorament jurídic en matèria d'estrangeria adequat i proper al lloc on resideixen.
 • Facilitar la informació i la tramitació dels permisos i de les documentacions requerides per a cada tràmit.

COM S'HI POT ACCEDIR
Cal sol·licitar cita prèvia a les dependències de la Regidoria de Polítiques Socials de la  Pl. de la Vila, 1,  C. Sant Plàcid o a les del Centre Cívic Les Basses.
O bé telefònicament als números 977 36 81 90 / 977 36 82 17.

DESCRIPCIÓ

Es tracta de la realització d’un Informe/proposta del grau d’inserció social d’un estranger empadronat a Cambrils per poder obtenir l’autorització de residència per circumstàncies excepcionals d’arrelament social. Aquest informe/proposta municipal s’eleva a la Direcció General per a la Immigració, del Departament de Benestar Social de la Generalitat.

L’informe/proposta d’inserció social que l’ajuntament elabora per a l’emissió dels informes d’arrelament ha de valorar la permanència a l’Estat espanyol, els mitjans econòmics, els vincles familiars i en la seva globalitat, si el veí o veïna del municipi que sol·licita l’informe coneix suficientment la societat catalana, a través de la realització de cursos i la participació en activitats programades, si ha assolit les competències lingüístiques bàsiques en les llengües oficials de Catalunya i si ha participat en serveis d’acollida o en la xarxa associativa del territori.

En el cas de constatar que els seus coneixements són insuficients, els serveis municipals orientaran la persona sol·licitant vers els recursos d’acollida disponibles.

REQUISITS

El sol·licitant és la persona estrangera que pretén regularitzar la seva situació administrativa i ha els requisits següents:

1) ser persona estrangera no comunitària,

2) ser major d’edat (o major de 16 anys amb autorització del representant legal),

3) trobar-se en situació administrativa irregular,

4) portar 3 anys a Espanya,

5) i estar empadronat a Cambrils.

COM S'HI ACCEDEIX?

Cal  demanar cita prèvia amb l'SMAI de la Regidoria de Benestar Social de la Pl. de la Vila, 1, c/ Sant Plàcid o del Centre Cívic Les Basses.

O bé telefònicament als números 977 36 81 90 / 977 36 82 17.

DESCRIPCIÓ

Consisteix en la realització d’un informe-proposta del grau d’integració social d’un estranger empadronat a Cambrils, que l’ajuntament eleva a la Generalitat de Catalunya.

La Generalitat fa arribar a l’interessat aquest informe per tal de que l’estranger l’aporti a la seva sol·licitud de renovació de l’autorització de residència temporal no lucrativa, residència per reagrupació familiar, residència temporal i treball per compte d’altri, i residència i treball per compte propi.

Si li manca algun dels requisits per a poder renovar,  l’administració general de l’estat permet l’aportació d’un informe d’integració social emès per la Generalitat. Aquest informe-proposta d’integració social inclou les dades personals de l’interessat i els criteris que es valoren, com ara el temps de permanència a Espanya, el grau de coneixement de les llengües oficials, el grau d’inserció social en termes de participació ciutadana, programes educatius en què ha participat i altres circumstàncies que es puguin valorar i que siguin favorables a ell.

REQUISITS

La persona estrangera que disposi d’autorització de residència, que estigui empadronada a Cambrils i que no sigui ciutadà d'un Estat de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu i de Suïssa, o familiar de ciutadans d'aquests països als quals els sigui d’aplicació el règim comunitari.

TERMINI DE RESOLUCIÓ DE L'INFORME

El temps per elaborar el document proposta per part de l’ajuntament ha de ser el més breu possible amb un màxim de 30 dies hàbils comptadors des de la presentació de la sol·licitud.

Des del dia en què s’envia l’informe/proposta per part de l’ajuntament a la Generalitat, aquesta disposa de 30 dies hàbils per remetre a l’interessat l’informe definitiu.

Si transcorreguts aquests 30 dies hàbils no hi ha notificació, s’ha d’adreçar a l’interessat a trucar al 012 per demanar informació sobre el seu tràmit.

COM S'HI ACCEDEIX?

Cal demanar cita prèvia amb l'SMAI de la Regidoria de Benestar Social de la Pl. de la Vila, 1, C. Sant Plàcid o el Centre Cívic Les Basses.

O bé, telefònicament, als números 977 36 81 90 / 977 36 82 17.

Els veïns i veïnes d’un barri, d’un poble o d’una ciutat necessiten fer comunitat i crear una xarxa que els uneixi el en el dia a dia. Aquest és un dels objectius que té el PICI, el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural, a Cambrils.

El PICI és un programa dinamitzador que es va crear amb la voluntat d’afavorir la convivència, la inclusió social i el coneixement entre cultures, promoure la participació ciutadana i la medicació intercultural. Però també per fomentar la cohesió social i la interculturalitat.

El PICI és un programa d’intervenció sociocomunitària i dinamitzadora que té la voluntat d’afavorir la convivència, la inclusió social i el coneixement entre cultures, promoure la participació ciutadana, la mediació intercultural, fomentant la cohesió social i la interculturalitat.

Es desenvolupa als barris de Nou Cambrils, Eixample Vila i Eixample Platja.

QUÈ ÉS EL PROJECTE D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA INTERCULTURAL (PICI)?

Es tracta d’una intervenció sociocomunitària i dinamitzadora que té la voluntat d’afavorir la creació i millora d’espais per a la convivència, la inclusió social i el coneixement i reconeixement entre cultures, promoure la participació ciutadana, la mediació intercultural, fomentant la cohesió social  i la interculturalitat. Es desenvolupa en els barris de Nou Cambrils, Eixample Vila i Eixample Platja.

El projecte es va posar en marxa el 2017 i està impulsat per la Regidoria de Benestar, Drets socials i Salut amb el suport tècnic de CEPS Projectes Socials.

 QUÈ VOL DIR COMUNITARI?

Comunitari" és allò més quotidià que compartim totes les persones que vivim en un barri o en un lloc determinat. Treball comunitari és doncs un treball que fem tots i totes al nostre entorn. Un treball col·lectiu on hi ha implicat veïns i veïnes, associacions i entitats, professionals, recursos... Un treball per tal de potenciar allò que ens agrada i millorar allò que no ens agrada, i fer-ho de forma comunitària, és a dir, entre tots i totes.

I INTERCULTURAL?

Apostem per una cultura on càpiguen moltes cultures, on ens interrelacionem, on fem entre tots i totes per trobar-nos, conèixer-nos i treballar perquè el canvi i la diversitat ens sumi, generant espais de trobada, d’escolta, de coneixença i apoderament comunitari i intercultural.

QUI POT PARTICIPAR I COM?

Poden participar totes aquelles persones que siguin del barri, des dels veïns i veïnes, entitats i/o associacions, agents i recursos existents al territori.

Es pot participar mitjançant col·laboracions, compartint idees, ganes i participant als tallers oberts i altres convocatòries al veïnat que es porten a terme. Totes les activitats són obertes a totes les persones que hi estiguin interessades i hi vulguin participar.

El projecte està impulsat pel Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Cambrils amb el suport del Departament Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

LOGO Vine a fer barri fondo blanco.png

Es tracta d’un espai gratuït de cura i benestar emocional comunitari, d’apoderament, autoconeixement i coneixement veïnal, a través de l’escolta activa, dinàmiques relacionals i d’artteràpia.

La intenció d’aquest espai de trobada és crear entre totes les veïnes un espai on se sentin cuidades i protagonistes escoltant-se mútuament.

Durant la trobada, les participants podran parlar i debatre què és per a elles la cura, què les fa sentir bé, què les relaxa i què els hi genera benestar, entre altres qüestions.

Amb servei de canguratge per a infants. 

Vine a mimar-te a un espai de suport, vincle, apoderament i benestar emocional comunitari

Casal de la Gent Gran. Passeig de la Salle, 13.

Tots els dijous de 17:30h-19:00h. Gratuït. 

Organitza: Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat de Cambrils i PICI (Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural) Benestar Social de Cambrils.

El projecte està impulsat pel Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Cambrils amb el suport del Departament Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.