Un cop iniciat el curs escolar, d’acord amb el Decret 11/2021, de 16 de febrer, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públic, els alumnes en edat d’escolarització obligatòria només poden sol·licitar un canvi de centre educatiu,  en els següents casos:

1. En el marc de les vacants disponibles, les comissions de garanties d'admissió atenen les sol·licituds d'admissió presentades amb posterioritat a l'inici del curs escolar només si resulten acreditats alguns dels supòsits següents:

a) Alumnat no escolaritzat a Catalunya.
b) Canvi de residència a un altre municipi o districte, en el cas de Barcelona.
c) Conveniència de canvi de centre motivat per actes de violència de gènere o d'assetjament escolar.
d) Canvi de centre com a conseqüència de la imposició d'una sanció disciplinària consistent en la inhabilitació
definitiva per cursar estudis al centre.
e) Inici d'una mesura d'acolliment.


2. La forma en què cal acreditar les circumstàncies enumerades al punt precedent es determina per resolució i s'hi podran preveure altres supòsits específics d'escolarització amb posterioritat a l'inici del curs atenent l'interès superior dels menors.

En aquests casos es pot sol·licitar plaça al llarg de tot el curs escolar.

Es garanteix plaça  als alumnes en edat d’escolarització obligatòria que s’empadronin al municipi.

Fora del termini de preinscripció, les sol·licituds d’admissió als centres educatius s’atenen en el marc de les vacants existents.

Adreçant-vos a l’OME podreu accedir als següents serveis:

 • Podreu conèixer l’oferta educativa
 • Us podreu informar de les places vacants del nivell sol·licitat als centres educatius del municipi
 • Podreu tramitar la petició de plaça escolar
 • L’OME elevarà a la comissió de garanties d’admissió (òrgan encarregat de supervisar el procés d’admissió de l’alumnat) la sol·licitud, per tal que assigni plaça escolar a l’alumne/a

   Documentació que cal portar:

   Per sol·licitar plaça a un centre educatiu, caldrà aportar ORIGINAL de:

   • Llibre de família (o equivalent)
   • Volant de convivència familiar (L’obtindreu a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament)
   • DNI/NIE pare i mare, tutor/a o guardador/a legal.  Si l’alumne té document identificatiu, o és major de 14 anys, caldrà que també aporti aquest document.
   • En el cas d'haver repetit algún curs, portar butlletí de darreres notes.
   • En cas de separació o divorci, si la pàtria potestat és compartida, encara que  la custòdia correspongui a un dels progenitors, cal document del progenitor que no té la custòdia indicant que ha estat informat del procés d’escolarització i n'està d'acord.
    • Targeta sanitària del nen/a. (Per formalitzar la matrícula)
    • Llibre de vacunes del nen/a. (Per formalitzar la matrícula)