La LOE, la llei orgànica d’educació de 2006, regula la configuració actual del sistema educatiu espanyol, i té com a objectiu últim aconseguir que tots els ciutadans puguin rebre educació i formació de qualitat.

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya, regula explícitament els drets, les llibertats i les obligacions que corresponen a tots els membres de la comunitat educativa: alumnes, pares i mares, professors i altres professionals educatius, l’Administració educativa i l’Administració local, i també els titulars dels centres privats. En definir aquests drets i aquestes obligacions dels subjectes del sistema educatiu, la Llei estableix els límits que separen uns drets d’uns altres, els criteris i els principis que hi intervenen i les garanties necessàries per a aplicar-los correctament.

L’educació s’ha de concebre com a un procés permanent, que ha de durar i dura al llarg de tota la vida, i per això, el sistema educatiu ha de ser flexible, per tal de poder establir connexions entre els diferents tipus d’ensenyaments, facilitant el pas d’un a l’altre i permetre la configuració de vies formatives adaptades als interessos i necessitats personals.

El Sistema Educatiu actual classifica els ensenyaments en:

Règim general

  • Educació infantil, amb sis cursos estructurats en dos cicles, no obligatoris, on el segon és gratuït.
  • Educació primària, obligatòria i gratuïta. Comprèn 6 cursos acadèmics (entre els 6 i 12 anys). S’organitza en 3 cicles de 2 cursos cadascú (cicle inicial, mitjà i superior).
  • Educació secundària obligatòria (ESO), obligatòria i gratuïta. Comprèn 4 cursos acadèmics.
  • Batxillerat, (educació secundària post obligatòria), on per accedir s’ha de tenir el títol d’ESO. Són dos cursos, amb diferents modalitats que es poden escollir.
  • Formació professional de grau mitjà i de grau superior, per capacitar a l’alumne per al desenvolupament qualificat de les diverses professions...

Règim especial

Ensenyaments artístics (música, dansa, art dramàtic, arts plàstiques i disseny) i d'idiomes, i esportius.

Itinerari educatiu

image1