• Comunicació dades bancàries a l'Ajuntament

  Si ets una persona física , jurídica o entitat, mitjançant aquest tràmit pots comunicar les dades bancàries on vols que  l'Ajuntament et faci el pagament de les factures , devolucions de garanties o fiances, ingrés de subvencions o ajuts, entre d'altres.

 • Comunicació prèvia ambiental (annex III - Llei 20/2009)

  Mitjançant la comunicació prèvia la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici d'una activitat econòmica de les incloses a l'Annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, i declara, sota la seva responsabiitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici. Requisits previs:L'activitat a desenvolupar ha de ser admesa com a ús compatible en el planejament urbanístic.El local ha de complir amb les condicions mínimes que es troben regulades en la DA 17a del POUM i amb els requisits establerts en la normativa sectorial.La instal.lació de rètol requereix presentar comunicació d'obres.El rètol caldrà que compleixi allò que determina l'art. 32.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política   lingüística, que diu : La senyalització i els cartells d'informació de caràcter fix .../... dels establiments   oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català.

 • Comunicació prèvia d'espectacles o activitats recreatives ordinàries

  Mitjançant la comunicació prèvia la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici d'un espectacle o una activitat recreativa de les considerades ordinàries per la Llei 11/2009, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i incloses en l'art 124 del Decret 112/2010, que és el seu reglament, i declara, sota la seva responsabiitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

 • Comunicació prèvia d'establiments fixos d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

  És el règim d'intervenció a través del qual la persona o empresa que vol posar en funcionament un establiments fix obert al públic, d'espectacles públics o activitats recreatives ordinàries, ho posa en coneixment de l'Ajuntament i acompanya la documentació que acredit el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.Requisits previs:L'activitat a desenvolupar ha de ser admesa com a ús compatible en el planejament urbanísticEl local ha de complir amb les condicions mínimes que es troben regulades en la DA 17a del POUM i amb   els requisits establerts en la normativa sectorialLa instal.lació de rètol requereix presentar comunicació d'obresEl rètol caldrà que compleixi allò que determina l'art. 32.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política   lingüística, que diu : La senyalització i els cartells dinformació de caràcter fix .../... dels establiments   oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català.

 • Comunicació prèvia d'obertura (altres annexos OMIAI)

  Mitjançant la comunicació prèvia la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici d'una activitat econòmica diferent de les incloses als Annexos de la Llei 18/2020, de facilitació de l'activitat econòmica, de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, i de les activitats recreatives ordinàries, i declara, sota la seva responsabiitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici. Requisits previs:L'activitat a desenvolupar ha de ser admesa com a ús compatible en el planejament urbanístic.El local ha de complir amb les condicions mínimes que es troben regulades en la DA 17a del POUM i amb els requisits establerts en la normativa sectorial.La instal.lació de rètol requereix presentar comunicació d'obres.El rètol caldrà que compleixi allò que determina l'art. 32.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que diu : 'La senyalització i els cartells d'informació de caràcter fix .../... dels establiments oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català'.

 • Comunicació prèvia d'obres amb efectes immediats

  Comunicació de determinades obres i treballs que no estan subjectes a la concessió de llicència urbanística. Estan subjectes a aquesta comunicació prèvia els següents tipus d'obres: a)   Reparació, substitució o execució de paviments interiors sense afectar ni modificar la distribució interior de l'edifici ni afectar l'estructura (soleres de formigó, mosaics, gres, de fusta, plàstic...). Aquestes obres no poden suposar un increment de l'estat de càrregues de l'edifici.b)  Reparació substitució o execució de revestiments interiors sense afectar ni modificar la distribució interior de l'edifici ni afectar l'estructura (alicatat, aplacat, enrajolat, enguixat, arrebossat i pintat).Aquestes obres no poden suposar un increment de l'estat de càrregues de l'edifici. c)   Reparació, substitució o execució de fusteria o serralleria interiors.d)  Reparació, substitució o execució de cel ras. En l'execució de nou cel ras cal assegurar-se de disposar de les alçades lliures suficients per tal de complir les condicions. No poden suposar un increment de l'estat de càrregues de l'edifici.e)  Substitució d'aparells sanitaris, banyeres, dutxes, taulells o mobles de cuina, piques i safareigs.f)   Reforma integral de banys i /o cuines.g)   Creació o modificació d'instal·lacions interiors dels habitatges, locals naus o edificis similars. (Instal·lacions d'aigua, d'electricitat, calefacció, aire condicionat, clavegueram, telecomunicacions, gas, etc..).h)  Treballs de neteja, desmuntatge i retirada d'elements mòbils en habitatges, locals, naus o edificis similars.i)   Reparació d'humitats sense afectació estructural ni de façana.j)   Instal·lació de sistemes d'aprofitament tècnic o elèctric d'energia solar.k)   Instal·lació de sistemes de punts de recàrrega individual (en apartaments comunitaris o privats).l)   Col·locació o substitució de portes, finestres, persianes, reixes i similars en obertures d'edificacions mantenint la forma, dimensions, material i color de les existents al parament. I donant compliment a la normativa urbanística.

 • Comunicació prèvia de canvi titularitat activitats

  És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que transmet el corresponent títol que l'habilitava per exercir l'activitat. Serveix per acreditar davant de l'Ajuntament la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia vigents. En les activitats d'espectacles i recreatives no es pot fer aquesta transmissió quan l'activitat sigui objecte d'un expedient sancionador, de mesures provisionals o qualsevol altre procediment d'exigència de responsabilitats administratives, mentre no s'hagi complert la sanció imposada o no s'hagi resolt l'arxiu de l'expedient per manca de responsabilitats. Tampoc es pot transmetre l'activitat quan es trobi subjecte a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma. Pel canvi de titularitat d'activitats innòcues subjectes a la Llei 18/2020, del 28 de desembre de facilitació del'activitat econòmica, aquest canvi de titularitat es resol mitjançant el tràmit específic de Comunicació prèvia de canvi de titular d'activitats.

 • Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat ambiental amb efectes sobre les persones o el medi ambient

  És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat ambiental que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial. Una modificació no substancial és aquella que no comporta repercussions importants o perjudicials sobre les persones o el medi ambient.D'activitat sotmesa a llicència ambiental:La modificació no substancial amb efectes, s'ha de comunicar a l'Ajuntament. Aquesta modificació es podrà dur a terme si l'òrgan ambiental considera la modificació no substancial o bé si no es pronuncia en el termini d'un mes.La modificació no substancial sense efectes per a les persones o el medi ambient ha de figurar a les actes de control periòdic i no està subjecte a  comunicació prèvia.D'activitat sotmesa a comunicació prèvia ambiental:La modificació d'una activitat sotmesa a comunicació prèvia ha de ser comunicada a l'Ajuntament, quan pugui tenir efectes previsibles sobre les persones o el medi ambient.De la modificació considerada significativa en matèria d'incendis:La modificació requerirà obtenir prèviament l'informe favorable del Servei de Prevenció d'Incendis si l'activitat consta als annexos de la Llei 3/2010, i s'haurà d'aportar acta de comprovació favorable en matèria d'incendis, emesa per una EAC, conjuntament amb la comunicació prèvia.

 • Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat no ambiental

  És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial. Es considera modificació no substancial  les modificacions dels establiments i de les seves instal·lacions, ja sigui per transformació, adaptació o reforma, ampliació o reducció. Estan sotmeses a aquesta comunicació prèvia quan siguin no substancials d'acord amb el què disposa el Codi tècnic de l'edificació i quan d'acord amb la normativa de prevenció i seguretat en matèria d'incendis (Llei 3/2010) siguin considerades modificacions no significatives (art. 4). En aquests casos, caldrà sol·licitar una nova llicència o autorització o presentar una nova comunicació prèvia del conjunt de tota l'activitat. Els titulars de les activitats hauran de consultar el Codi tècnic de l'edificació per tal de saber si les modificacions que es volen realitzar són considerades substancials o no substancials. Modificació no substancial d'espectacles públics o activitats recreatives inclosos en la llicència o comunicació prèvia: La persona organitzadora o titular de l'establiment ha de formalitzar comunicació prèvia de la modificació a l'Ajuntament que ha atorgat la llicència o davant del qual ha presentat la comunicació prèvia, si el nou espectacle o la nova activitat recreativa amb la que es vol modificar la llicència o la comunicació prèvia no estan sotmeses a requeriments addicionals als exigits inicialment. En els altres casos, l'ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia de l'establiment, per tal d'incloure-hi nous espectacles o activitats recreatives, estarà subjecta a l'obtenció d'una nova llicència o la formalització d'una nova comunicació prèvia.

 • Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

  Segons la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i el Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, algunes activitas es consideren de caràcter extraordinari.Segons l'art. 29.7.c de la llei 11/2009, es consideren en aquest grup les següents activitats:Els espectacles públics i les activitats recreatives d'interès artístic o cultural amb un aforament reduït (menys de 150 persones), en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d'establiments de concurrència pública.En aquests casos caldrà complir les següents condicions:El local haurà de tenir la seva llicència o comunicació prèvia en vigor i actualitzada amb controls periòdics i controls inicials favorables.L'aforament de l'actuació ha de ser INFERIOR a l'aforament màxim del local.L'establiment no podrà tenir denúncies prèvies.En cas de tractar-se d'espectacles públics o activitats recreatives d'interès artístic que necessitin música de fons ambiental, aquesta s'haurà de regir per la definició establerta al Decret 112/2010 (música emesa per elements electrònics de petit format, de baixa intensitat i potència, o en directe mitjanánt la veu humana o instruments acústics sense altaveus ni amplificadors). En tot cas el valor límit màxim d'emissió serà de 80 dBA.