• Baixa al Padró d´habitants per inscripció indeguda (BII)

  Aquest tràmit, et permet comunicar les persones que resideixen al domicili en el qual t'empadrones. Amb aquesta comunicació, l'ajuntament iniciarà els tràmits que corresponguin, per tramitar la baixa al padró municipal d'habitants d'altres persones que continuen empadronades al teu domicili, tot i que ja no hi resideixen.

 • Baixa de l' IVTM i sol·licitud de prorrateig de la quota

  Tràmit pel qual es prorrateja el rebut de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica en cas de baixa definitiva o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle. L' import de la quota es prorratejarà per trimestres naturals

 • Bonificació IBI famílies nombroses

  S'estableix una bonificació del 90 per 100 de la quota íntegra de l'impost sobre béns immobles a favor d'aquelles persones, subjectes passius de l'impost que tinguin la condició de titular o cotitular de família nombrosa. 

 • Bonificació en l'ensenyament de l'Escola Municipal de Música de Cambrils - EMMC -

  Sol·licitud de bonificació en l'import de l'ensenyament a l'Escola Municipal de Música de Cambrils. A.1 Tindran una bonificació del 75% de l'import de l'ensenyament:A.1.1 L'alumnat la unitat familiar del qual tingui uns ingressos bruts màxims iguals o inferiors a l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), fixat en la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.A.2 Tindran una bonificació del 30% de l'import de l'ensenyament:A.2.1 L'alumnat la unitat familiar del qual tingui uns ingressos bruts màxims iguals o inferiors a l'IRSC incrementat en un 75%.A.2.2 Les persones que estiguin en possessió del Títol de Família nombrosa o monoparental de categoria especial, reconeguda a tal efecte.A.3 Tindran una bonificació del 15% de l'import de l'ensenyament:A.3.1 Els germans matriculats al centre, quan d'una mateixa família es matriculin 2 o més germans dins del mateix exercici escolar.A.3.2 Les persones que estiguin en possessió del Títol de Família nombrosa o monoparental de categoria general, reconeguda a tal efecte.A.3.3 L'alumnat amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.A.3.4 Els funcionaris i personal contractat per l'Ajuntament de Cambrils i els seus Patronats i Organismes Autònoms, així com els seus fills i filles.A.3.5 Les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, en els últims deu anys, així com els seus cònjuges i els/les seus/ves fills/es.A.3.6 Les dones víctimes de violència de gènere en els últims deu anys així com els/les seus/ves fills/es dependents.

 • Certificat d´empadronament

  Aquest tràmit us permet obtenir un certificat de la vostra inscripció al Padró d'Habitants de Cambrils.IMPORTANT!! Caldrà que a la sol·licitud indiqueu quin model de certificat (certificat individual, col·lectiu o històric) i el motiu de la peticio. Consulteu al següent enllaç. Per a la sol·licitud de certificats col·lectius és necessari que la persona que sol·licita aporti el consentiment de totes les persones majors d'edat empadronades al domicili, per la cessió de les seves dades personals, mitjançant el formulari específic adjunt en aquest tràmit. En cas contrari, el certificat només farà constar el número de persones inscrites.