• Representació a tercers

  Aquest tràmit et permet comunicar a l'Ajuntament les persones físiques o jurídiques que poden representar-te, d'acord a l'article 5 de la Llei 39/2015,d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Recorda que cal acreditar la representació per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets. Per la resta de tràmits la representació es presumeix.

 • Rètols comercials

  Per a la instal·lació d'un rètol a la façana d'un establiment cal presentar una comunicació d'obres amb efectes inmediats. Caldrà indicar els tipus de materials, les mides, la ubicació en façana, el text, etc.

 • Sol·licitud Ajut d'urgència

  Els ajuts d'urgència són prestacions socials de caràcter econòmic amb la finalitat d'atendre determinades situacions de necessitat en què es troben les persones que no disposes de recursos econòmics suficients per a afrontar-les i no estan en condicions d'aconseguir-los a rebre'ls d'altres fonts.

 • Sol·licitud bonificació IBI pisos promoció pública

  Bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l'impost sobre béns immobles, durant els tres períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva, els habitatges que gaudeixin, en les condicions establertes per la legislació autonòmica de Catalunya d'un règim de protecció oficial.

 • Sol·licitud certificat de deutes

  Pot consultar la situació que acredita l'existència o no de deutes d'un contribuent o finca en relació a les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Cambrils.

 • Sol·licitud d'ajuts d'aliments

  Els ajuts d'aliments, són ajuts d'urgència, són prestacions socials de caràcter econòmic amb la finalitat d'atendre determinades situacions de necessitat en què es troben les persones que no disposes de recursos econòmics suficients per a afrontar-les i no estan en condicions d'aconseguir-los o rebre'ls d'altres fonts. 

 • Sol·licitud de Certificat IdCAT

  Aquest tràmit et permet sol·licitar el certificat idCAT. És un certificat reconegut d'identificació i signatura electrònica, emès per l'Agència Catalana de Certificació - CATCert , que assegura la integritat i confidencialitat de les transaccions electròniques garantint la identitat dels ciutadans i de les ciutadanes. Podeu signar correus i documents electrònics així com fer tràmits amb les administracions locals, la Generalitat de Catalunya i l'Administració de l'Estat.

 • Sol·licitud de Certificat IdCAT Mòbil

  Aquest tràmit et permet sol·licitar el certificat de l'idCATMòbil. Es tracta d'un servei d'autenticació d'usuaris i signatura electrònica, basat en l'enviament de paraules de pas d'un sol ús al teu telèfon mòbil i amb el qual pots identificar-te i signar des de qualsevol mòbil, tauleta o ordinador.

 • Sol·licitud de targeta Bon Àrea

  Les targetes Bon Àrea són com ajuts d'urgència i funcionen com si fossin una VISA, és a dir, que la persona que en sigui beneficiaria, podrà anar a les botigues de l'àrea de Guissona i pagar amb les targetes fins que esgoti l'import que hi tingui assignat i no farà falta que gasti l'import en un sol ús. Aquestes targetes es poden utilitzar en qualsevol dels establiments de 'bonArea' arreu de Catalunya encara que preferentment s'hauran d'utilitzar en els dos establiments que hi ha ubicats al terme municipal de Cambrils. PRODUCTOS QUE ES PODEN COMPRAR AMB AQUESTA TARGETA Productes frescos d'alimentació (carn, peix, verdures, fruites...), productes d'higiene personal bàsics (xampú, gel, paper higiènic...) i neteja de la llar bàsica. L'adquisició de productes no permesos comportarà la penalització com en els ajuts d'urgència ( 6 mesos sense rebre alter ajut econòmic).

 • Subvenció per a l'adquisició de llibres i/o material escolar pel curs 2023/2024

  Subvenció per a l'adquisició de llibres i/o material escolar per a les famílies dels alumnes matriculats a centres educatius del municipi i que estiguin cursant educació infantil,primària i secundària obligatòria (ESO), pel curs 2023/2024.L'Ajuntament de Cambrils concedeix ajuts individuals per a l'adquisició de llibres i material escolar per a les famílies dels alumnes matriculats a centres educatius del municipi i que estiguin cursant educació infantil (EI), educació primària (EP) i educació secundària obligatòria (ESO), i que per les seves circumstàncies econòmiques i/o socials es troben en situació de vulnerabilitat.