• Llicència municipal d'establiments oberts al públic en règim especial

  Els establiments oberts al públic en règim especial són aquells  amb horari especial i que es caracteritzen pelfet de poder romandre oberts al llarg del dia, preveient 2 hores de tancament obligatori cada 224 hores per tal de realitzar les tasques de neteja i ventilació.Per poder-los obrir al públic han d'obtenir la Llicència municipal d'establiments oberts al públic en règim especial amb una sèrie de singularitats.Aquesta llicència l'atorguen, amb informe vinculant previ de la Generalitat, els ajuntaments de més de 50.000 habitants. També podran atorgar-la els ajuntaments de menor població que així ho tinguin delegat de la Generalitat de Catalunya. En la resta de municipis el règim d'intervenció serà l'autorització de la Generalitat, prèvia conformitat de l'ajuntament afectat.La sol·licitud de la llicència ha de ser prèvia a l'inici de l'activitat.

 • Llicències Ambientals (Annex II - Llei 20/2009)

  S'ha de sol·licitar llicència ambiental per a les activitats incloses en l'Annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.La tramitació d'aquestes autoritzacions es recull en el Títol III de la Llei 20/2009 esmentada (també la documentació necessària).Podeu consultar la normativa sanitària al Departament de Salut d'aquest ajuntament.

 • Petició treball en remot

  Aquest tràmit permet la presentació d'una sol·licitud per a treballar en remot als treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Cambrils i dels seus organismes autònoms. Incorpora una instància específica amb dades  necessaries per poder accedir a l' autorització d'aquesta modalitat de treball.

 • Pla especial de pagament

  Per a facilitar el pagament en període voluntari dels deutes de cobrament periòdic als obligats tributaris, s'estableix aquest règim especial de pagament.  El pagament dels tributs acollits al Pla especial de pagament es realitzarà en sis quotes que resultaran de dividir l'import dels tributs liquidats a l'obligat tributari durant l'exericci immediatament anterior. poden haver fins a dues quotes més de regularització per diferències d'imports entre les quotes calculades i els rebuts liquidats durant l'any en curs.

 • Presentació d'al·legacions o d'un recurs

  Aquest tràmit et permet presentar al·legacions i/o interposar recursos administratius, així com aportar algun document en referència a un expedient en tràmit. També donar resposta a un requeriment fet per l'Ajuntament adjuntant-hi les dades o els documents que et demanes

 • Presentació de pliques i documents relacionats amb els procediments de contractació pública

  Aquest tràmit et permet la presentació d'ofertes en els diferents procediments de contractació pública convocats per l'Ajuntament, així com també, per l'aportació de documents que hagin estat requerits als licitadors, per part de l'Ajuntament, durant la tramitació dels esmentats procediments. En tot cas, caldrà que consultis l'apartat del perfil del contractant , on trobaràs els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, així con la informació essencial sobre el procediment concret, a més dels terminis de presentació.

 • Processos extraordinaris d'estabilització

  L'estabilitzacióés un procés excepcional que es convoca amb l'objectiu de reduir la taxa detemporalitat en el conjunt de les administracions públiques, tal com estableixla Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de latemporalitat en l'ocupació pública.

 • Queixes sobre Establiments

  El departament d'Activitats és el departament competent per inspeccionar les possibles molèsties provocades pels establiments als veïns.Queixes sobre establiments, activitats i instal·lacionsEl departament d'Activitats és també l'encarregat de vetllar perquè aquests desenvolupin correctament les seves activitats; així, doncs, és el departament competent per inspeccionar les possibles molèsties provocades pels establiments als veïns. Les molèsties s'han de notificar a l'Ajuntament per escrit. S'han de descriure les molèsties que es pateixen de la manera més clara i precisa possible, indicant: establiment que les provocatipus (sorolls, vibracions, fums, olors, etc.)hores en què es produeixen qualsevol altra dada que creieu convenient.Caldrà també indicar clarament una persona i un telèfon de contacte, per tal que es puguin  comprovar in situ les molèsties.En cas que les molèsties es produeixin exclusivament en hores nocturnes, és recomanable també trucar a la Policia Local per tal que puguin constatar-les i recollir-les en un informe.Les denúncies per queixes sobre establiments segueixen una tramitació reglada, de la qual el denunciant n'és convenientment informat.

 • Registre d'interessos

  Aquest tràmit permet als càrrecs electes i altres subjectes obligats presentar les seves declaracions de Béns i drets patrimonials i la d'Activitats i incompatibilitats al Registre municipal d'Interessos municipal en els casos següents:Per la pressa de possessió del càrrec.En el cas de finalització del mandat o cessament en el càrrec.Quan es modifiquin/variïn les circumstàncies de fet declarades inicialment.

 • Renúncia o Desistiment

  Aquest tràmit et permet sol·licitar la renúncia o desistiment de procediments iniciats davant l'Ajuntament.