• Informació per a tràmits del padró d'habitants

  Quins tipus de Volants de padró puc sol·licitar? Volant Individual Fa referència a la teva inscripció al padró municipal d'habitants en el moment de l'expedició del document. Volant col·lectiuFa referència al nombre d'habitants que consten inscrits al mateix domicili on tu apareixes inscrit en el moment de la expedició del document. En el cas que demanis que al volant apareguin les dades personals de les altres persones que consten inscrites amb tu, caldrà que disposis del seu consentiment exprés per a la cessió de les dades personals.Per donar el consentiment exprés, la persona que el dona haurà de realitzar el tràmit de consentiment per a la cessió de dades de padró per a l'expedició de volants o certificats col·lectius.Volant Històric Individual Fa referència al temps en què portes inscrit al padró municipal d' habitants des de l'01/05/1996 fins a l' actualitat.Els volants d'empadronament referents a persones inscrites en establiments co·lectius només podran ser expedits amb caràcter individual.Si el volant que es sol·licita es refereix a un difunt, només ho podrà sol·licitar una persona major d'edat que acrediti un interès legítim (cònjuge, ascendents o descendents o persones autoritzades per aquestes).Quins tipus de Certificats de padró puc sol·licitar?Certificat Individual Fa referència a la teva inscripció al padró municipal d'habitants en el moment de l'expedició del document. Certificat col·lectiuFa referència al nombre d'habitants que consten inscrits al mateix domicili on tu apareixes inscrit en el moment de l'expedició del document. En el cas que demanis les dades de les persones del domicili caldrà que disposis del consentiment exprés de cessió de les dades personals de cada persona empadronada al domicili.Certificat Històric Individual Fa referència al temps en què portes inscrit al padró municipal d'habitants, des de l' 01/05/1996 fins a l'actualitat.Els certificats d´empadronament referents a persones inscrites en establiments co·lectius només podran ser expedits de caràcter individual.Si el certificat que se sol·licita es refereix a un difunt, només ho podrà sol·licitar una persona major d'edat que acrediti un interès legítim (cònjuge, ascendents o descendents o persones autoritzades per aquestes).Quan és necessari un certificat i quan és suficient un volant d'empadronament?El certificat d'empadronament: És l'únic document que acredita fefaentment el fet de l'empadronament.Ha de portar les signatures de la Secretària i de l'Alcalde o de les persones que actuïn per delegació o per substitució.És necessari sempre que calgui acreditar l'empadronament davant Tribunals de Justícia, Organismes estrangers, etc.El volant d'empadronament:Només informa del fet de l'empadronamentNo requereix la signatura de cap funcionari o autoritat municipal.Ha de portar sempre el segell oficial de l'Ajuntament que l'expedeixi o bé estar estès en paper dotat de marca a l'aigua o similar.Hauria de ser suficient per a informació del propi veí, per a aportar-ho en processos o davant organismes que no requereixen una prova rigorosa, etc.; en concret quan se supediten determinats beneficis a la condició de veí d'un municipi (ajuts escolars, de serveis socials, relacionades amb l'aparcament de vehicles, en tarifes de transports, etc.El volant d'empadronament va ser una innovació de la nova legislació padronal de l'any 1997 i és possible que administracions i organismes que tradicionalment exigien certificacions no hagin adaptat encara els seus requeriments.EN TOT CAS, ES IMPORTANT QUE TINGUIS EN COMPTE que l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE del 2 d'octubre de 2015), estableix que els interessats no estan obligats a aportar documents que hagi elaborat qualsevol Administració.En absència d'oposició de l'interessat, les administracions públiques han de sol·licitar els documents electrònicament mitjançant una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a tal efecte. Per aquest motiu, Les diferents administracions poden consultar les vostres dades per via telemàtica.

 • Informe previ en matèria d'incendis

  És l'informe que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la llicència o comunicació d'obres, i de la llicència o comunicació prèvia d'inici de l'activitat, quan aquesta està considerada de risc important en matèria d'incendis i està inclosa als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.L'Informe de prevenció d'incendis s'ha de sol·licitar a l'ajuntament, adjuntant un projecte tècnic de prevenció i protecció contra incendis, segons Model CTE o RSCIEI i el formulari SP01 del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, (en suport informàtic); l'ajuntament tramet la documentació al Servei de Prevenció d'Incendis de la Generalitat de Catalunya per tal que emeti aquell informe.Posteriorment a l'obtenció de l'informe favorable i a l'execució de les obres, emparades per la llicència o comunicació d'obres, cal que una entitat col·laboradora de l'Administració faci l'acte de comprovació en matèria d'incendis i n'emeti el certificat favorable.

 • Instància genèrica

  Aquest tràmit et permet la presentació d'una sol·licitud a l'Ajuntament de Cambrils. Podeu fer servir aquest tràmit de presentació d'instància genèrica, quan no existeixi dins del catàleg de tràmits, un tràmit específic per a la gestió que voleu realitzar. És important utilitzar el tràmit que pertoqui per cada cas ja que pot incloure una instància específica amb dades addicionals i la necessitat d'adjuntar-hi uns documents per a la resolució de la sol·licitud que no es mostraran en aquest tràmit genèric.

 • LOPD, Dret d'Accés

  Aquest tràmit et permet exercir el dret a sol·licitar i obtenir informació gratuïtament sobre si les seves dades personals es tracten, amb quina finalitat i quins usos concrets, d'on s'han tret, si s'han comunicat o es pretenen comunicar i a qui.

 • LOPD, Dret d'Oposició

  Aquest tràmit et permet, sol·licitar que no es tractin les teves dades personals o cessi el seu tractament, si aquest s'hagués iniciat anteriorment. Aquest tràmit es pot exercir en els casos següents: Quan no sigui necessari el teu consentiment per tractar les dades sempre que hi hagi un motiu legítim fonamentat relatiu a una situació concreta i cap llei no digui el contrari i Quan es tracti de fitxers amb una finalitat publicitària i de prospecció comercial.

 • LOPD, Dret de Limitació.

  Aquest tràmit et permet marcar les teves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur.

 • LOPD, Dret de Rectificació

  Aquest tràmit et permet exercir el dret de rectificar a l'Ajuntament les teves dades personals quan siguin errònies o incompletes.En el cas que s'hagi realitzat la comunicació de les seves dades personals a tercers se'ls comunicarà la rectificació que sol·licites si aquesta és acceptada i sempre que no sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat.

 • LOPD, Dret de Supressió

  Aquest tràmit et permet suprimir (dret a l'oblit), gratuïtament les teves dades personals quan siguin inadequades, excessives o innecessàries, o quan es conservin durant un temps superior al que pertoqui, o siguin contràries a la LOPD.

 • Llicència d'espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

  Segons la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels expectacles públics i les activitats recreaives i el Decret 112/2010. de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, algunes activitats es consideren de caràcter extraordinari.Segons l'aart. 42.1 de la Llei 11/2009, es cosideren en quest grup les següents activitats:Els espectacles públics i les activitats recreatives que es duen a terme esporàdicament en establiments oberts al públic que tenen llicència o autorització per a una activitat diferent de la que es preten fer.Els espectacles públics i les activitats recreatives que es duen a terme en espais oberts al públic o altres locals que, to i no tenir la condició d'establiment obert al públic amb llicencia o autorització, compleixen les condicions exigibles per a dr-hi a terme els espectacles o les activitats.Segons l'article 108.2 del Decret 112/2010:En els termes que estableix l'article següent, requereixen llicència o autorització els espectacles públiics i les activitats de caràcer exyraordinari que no estan inclosos dins la llicència, autorització o comunicació prèvia d'un establiment o espai obert al públic, per incórrer en algna de les circumstàncies següents:Tenir lloc en un espai obert al públic.Tenir lloc en algun tipus d'establiment que, tot i no tenir la condició d'establiments obderts al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions exigibles per dur-hi a terme els espectacles o les activitats.Tenir lloc en algun tipus d'establiment que disposi de llicència o autorització diferent de l'espectacle o l'activitat recreativa que es vulgui realitzar, o diferent de les previstes en aquest Reglament.Característiques bàsiques del tràmitCal portar la documentació amb un mes d'antel·lacióExisteix un límit de 12 actuacions per any i per un establiment determinatLa documentació ve indicada per normativa

 • Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

  Els establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives per dur a terme la seva activitat requereixen l'obtenció prèvia d'autoritzacions, llicències o comunicació de dades abans de l'inici de l'activitat. La intervenció serà més o menys complexa en funció dels efectes que aquestes activitats tenen sobre la convivència veïnal, la mobilitat, la salut de les persones i el medi ambient.Els espectacles públics i les activitats recreatives ordinàries que estan sotmeses al règim de llicència municipal són les següents:Bars musicals amb un aforament superior a 150 persones.Discoteques.Sales de ball.Restaurants musicals amb un aforament superior a 150 persones.Sales de festes amb espectacle.Discoteques de joventut.Establiments on s'hi realitzen activitats de naturalesa sexual:Locals amb servei de bar i ambientació musical sense pista de ball o espai assimilable.Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics.Les modificacions substancials d'un establiment o activitats ja autoritzades també estaran subjectes a aquesta llicència i, sempre que sigui possible, s'haurà de referir a la part o a les parts que es modifiquen.També s'ha de tenir present que els espectacles públics i les activitats recreatives incloses als annexos de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, hauran de sol·licitar l'informe previ del Servei de Prevenció d'Incendis.