• Consulta prèvia de classificació d'activitat

  És el procediment a través del qual les persones, empreses o professionals que tinguin dubtes sobre la classificació d'una activitat, i sobre la tramitació administrativa municipal que li és d'aplicació, poden demanar a l'Ajuntament l'emissió d'un informe previ on es resolguin aquests dubtes. 

 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària

  És el règim d'intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l'establiment i de l'activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici d'aquesta activitat.S'aplica als establiments, empreses alimentàries que manipulin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, per a col·lectivitats, així com quan aquests subministren a altres establiments d'aquestes mateixes característiques, i es tracti d'una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l'àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d'iguals característiques o finalitat que defineixi l'autoritat competent corresponent.

 • Dret d'accés a la Informació Pública

  Aquest tràmit et permet exercir el dret d'accés a la informació pública de què disposa l'Ajuntament de Cambrils. El dret d'accés es pot exercir a partir dels 16 anys en aplicació de la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.En el cas que es tracti d'informació que contingui dades de caràcter personal, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l'interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.Comprova abans de fer la sol·licitud si la informació que vols consultar ja està publicada a l' enllaç .

 • Establiments d'allotjament turístic

  Normativa aplicable:Llei 13/2021, de 21 de juny, de turisme de CatalunyaDecret 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya Amb l'entrada en vigor del Decret 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunnya,  tots els escrits i documents referents a l'habilitació d'establiments turístics, modificació de la denominació, canvi de titular, modificació de l'activitat i baixa de l'activitat, caldrà que es pesentin a la Finestreta Única Empresarial (FUE) de Canal Empresa, mitjançant el formulari previst per a les següents modalitats d'establiments turístics:Establiments hotelersEstabliments de turisme ruralEstabliments d'apartaments turísticsCàmpingsAquesta sol·licitud nomé es pot presentar per mitjans electrònics a la Finestreta Única Empresarial de Canal Empresa i haurà d'anar acompanyada dels següents documents:L'Annex de dades de classificació i capacitat (que trobareu a Canal Empresa)L'Informe d'incendis, si l'establiment té més de 20 placesL'acta favorable d'incendis emesa per ECA, si l'establiment té més de 20 placesEl projecte tècnic, signat per tècnic competentEl certificat tècnic d'adequació de l'activitat al projecte Amb la presentació del formulari s'obtindrà un número provisional d'alta al Registre de Turisme de Catalunya. Un cop l'ajuntament hagi comunicat a l'administració turística de la Generalitat de Catalunya les dades definitives de l'habilitació, es realitzarà la inscripció definitiva al Registre de Turisme de Catalunya.Els càmpings de menys de 1.500 unitats d'acampada han de sol·licitar llicència ambiental.Aquesta sol·licitud nomé es pot presentar per mitjans electrònics a la Finestreta Única Empresarial de Canal Empresa i haurà d'anar acompanyada dels següents documents:L'Annex de dades de classificació i capacitat (que trobareu a Canal Empresa)L'informe d'incendisEl projecte tècnic, signat per tècnic competent Els càmpings de més de 1.500 unitats d'acampada han de sol·licitat autorització ambiental.

 • Exempció del pagament de l'IVTM per persones amb discapacitat

  Tràmit pel qual podran gaudir de l'exempció de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica els vehicles per a persones de mobilitat reduïda i els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu. Als efectes del disposat es consideren persones amb discapacitat aquelles que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.

 • Guia de Normativa

  RÈGIM D'INTERVENCIÓOrdenança Municipal Reguladora del Règim d'Intervenció de les Activitats i Instal·lacions (OMIAI). Per les no incloses en normativa estatal o autonòmica).Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental.Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives.Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.Llei 18/2020 de 28 de desembre de facilitació de l'activitat econòmica.NORMATIVA BÀSICA APLICACIÓ TÈCNICA DE LES ACTIVITATSOrdenances Municipals de l'Ajuntament de CambrilsOrdenança municipal sobre instal·lacions i activitats susceptibles d'emetre fums, gasos, pols, sorolls i vibracions.POUMSeguretat i prevenció en matèria d'incendisReial Decret 314/2006, de 17 de març,  pel qual s'aprova el 'Codigo Técnico de la Edificación' (CTE).Reial Decret 732/2019, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació aprovat per Reial Decret 314/2003, de 17 de març.               Document Bàsic de Seguretat en cas d'incendi (SI).               Document Bàsic de Seguretat d'Utilització i Accessibilitat (SUA 1-2-3-4-5)Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el 'Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials' (RSCIEI).Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència al foc.Ordre INT-324-2012 ITC GenèriquesOrdre INT- 322-2012 ITC RSCIEIOrdre INT-323-2012 ITC DB SI CTEPública concurrènciaDecret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.Reial Decret 2816/1982, de 27 d'agost, Reglament general de policia i espectacles públics i activitats recreatives.Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada.Contaminació acústicaLlei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.Llei 3/2003, de 17 de novembre, del soroll.Reial Decret 1513/2009, de 16 de desembre, d'avaluació i gestió del soroll ambiental.Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques.Ordenança Municipal sobre el soroll i les vibracions.Mapa de capacitat acústica de Cambrils.Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el 'Código Técnico de la Edificación' (CTE): Document Bàsic de protecció davant el soroll (HR).Contaminació lluminosaLlei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/201, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.Real Decreto 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries AE-01 a EA-07.Barres arquitectòniques - accessibilitatReial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el 'CódigoTécnico de la Edificación' (CTE): Document Bàsic de Seguretat d'Utilització i Accessibilitat (SUA).Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.Documents DT-1, DT-2, DT-3, DT-4 i DT-5 de les TAAC (Taules d'accessibilitat a les activitats a Catalunya).Estalvi energètic i salubritatReial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el 'Código Técnico de la Edificación'(CTE).Reial Decret 732/2019, modificació del  'Código Técnico de la Edificación'(CTE).Document Bàsic d'Estalvi d'energia (HE 4).Document Bàsic qualitat aire interior (HS 3).Seguretat d'instal·lacionsReial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el 'Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión' (REBT), així com les Instruccions Tècniques Complementàries del mateix (ITCs).Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el 'Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios' (RITE), i posteriors modificacions.Reial Decret 178/2021, de 23de març, pel qual es modifica el RD 1027/2007 de 20 de juliol, pel qual s'aporta el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els edificis.Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG i 01 a 11, en el supòsit que els aparells de cocció funcionen amb gas.Instrucció 1/2015, de 12 de març, de la Direcció General d'Energia, mines i Seguretat Industrial, amb relació al procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control, que afecti a instal·lacions en ús no inscrites al Registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC).Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, i posteriors modificacions.Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 'Ascensors' del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, aprovat pel Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre.Reial Decret 2085/1995, de 20 d'octubre, reglament d'instal·lacions pretrolíferes.Reial Decret 1523/1999, de 1 de octubre, pel que es modifica el Reglament d'instal·lacions petrolíferes, aprovades pel Reial Decret 2085/1994, de 20 d'octubre, i les instruccions tècniques complementàries MI-IP03, aprovades pel Reial Decret 1427/197, de 15 de setembre, i MI-IP04, aprovada pel Reial Decret 2201/1995, de 28 de desembre.Reial Decret 706/2017, de 7 de juliol, pel qual s'aprova la instrucció tècnica complementària MI-IP04 'Instal·lacions per a suministraments a vehícles' i es regulen determinats aspectes de les instal·lacions que regulen alguns aspectes de reglamentació de les instal·lacions petrolíferes.Reial Decret 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Equips a Presió i les seves instruccions complementàries.PRLLlei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de traball.Legionel·losiDecret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènic-sanitàries per a la prevenció de la legionel·losi.Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènic-sanitàris per a la prevenció de la legionel·losi.AutoproteccióDecret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.Piscines i Parcs AquàticsReial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el 'Código Técnico de la Edificación' (CTE): Document Bàsic de Seguretat davant el risc d'ofegament (SUA 6).Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic.Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic.Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.Decret 103/1988, de 28 de març, pel qual es regula la instal·lació i funcionament de parcs aquàtics.Abocaments Aigües ResidualsReglament Comarcal regulador del sistema d'abastament d'aigua i clavegueram.Decret 130/2003, de 30 de maig, pel qual s'aprova Reglament dels Serveis Públics de sanejament.Reglament Municipal Regulador de l'ús i els abocaments d'aigües residuals al clavegueram.Emissions a l'atmòsferaLlei 34/2007, de 15 de novembre, de protecció de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació.Decret 319/1998, de 15 de desembre, sobre límits d'emissió per a les instal·lacions Industrials de combustió de potència tèrmica inferior a 50 MWt.Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.Instrucció tècnica del servei de vigilància i control de l'aire IT-AT 003.Reial Decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils degut a l'ús de dissolvents en determinades activitats.Decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments que es desenvolupen activitats potencialment contaminants de l'atmosfera.ResidusDecret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus.Llei 7/2022, de residus i sòls contaminants per a una economia circular.Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i el criteris estàndard per la declaració de sòls contaminants.PirotècnicaReal Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotècnicos y cartuchería.Emissions radioelèctriques (antenes de telefonia)Real Decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric i mesures de protecció sanitàries davant d'emissions radioelèctriques.Ordre CTE/23/2002, de l'11 de gener, pel qual s'estableixen condicions per la presentació de determinats estudis i certificacions per operadors de serveis de radiocomunicacions.Decret 148/2001, de 29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació.Ley 9/2014, de 9 de mayo de Telecomunicacions.Centres de culteDecret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/200 dels centres de culte.Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centtres de culte.Comerç amb DegustacióLlei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.

 • Habitatges d'ús turístic i llars compartides

  Cal comunicar l'alta, la baixa i les modificacions dels habitatges que es destinen a l'activitat de lloguer turístic a la pàgina web de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, seguint el següent enllaç.