El Decret 90/2008, de 22 d'abril, constitueix el marc legal pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, i estableix els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques. La seva finalitat és protegir la salut tant dels seus usuaris com dels seus treballadors.

Correspon als ajuntaments l'autorització dels establiments i de les instal·lacions no estables de tatuatge, pírcing i/o micropigmentació/microblading, que s'ubiquin al seu terme municipal, com també l'exercici de les competències de vigilància i control en aquesta matèria.

 

Tràmit per sol·licitar i obtenir l'autorització sanitària de funcionament dels establiments aplicadors de tatuatges, pírcings i/o micropigmentació/microblading

 

Qui ha de fer el tràmit?

 • Persona interessada o afectada pel tràmit.
 • Representant degudament autoritzat/da.

L'han de sol·licitar tant els establiments que es dediquen exclusivament a aquesta activitat, com aquells que l'ofereixen com a un servei complementari a altres serveis d'estètica (perruqueries, centres d'estètica, etc.)

 

Requisits

Tramitació prèvia al funcionament de l'activitat.

 

Termini de presentació

Durant tot l'any, tenint en compte l’indicat abans.

 

Documentació necessària

 1. Formulari de Sol·licitud d'autorització sanitària de funcionament per a establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing degudament complimentada (doc. al peu de pàgina).
 2. Una memòria explicativa on constin:
  • Descripció detallada de les instal·lacions amb els plànols.
  • Descripció detallada de les activitats que es pretenen dur a terme al local.
  • Descripció detallada dels materials a utilitzar, i dels equipaments i instrumentals destinats a les operacions d’esterilització i desinfecció, així com les seves corresponents autoritzacions administratives.
  • Descripció dels procediments de neteja i desinfecció de les instal·lacions.
  • Acreditació de la recollida de residus de risc mitjançant el contracte amb un gestor autoritzat de residus sanitaris d’acord amb el Decret 27/1999 de 9 de febrer, ha de disposar de recipients homologats per la recollida dels diferents residus, que es generin. (fotocòpia)
  • Document informatiu sobre les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing a lliurar a la persona usuària d’acord amb l’article 5.2 del Decret 90/2008.
  • Documentació que acrediti la vacunació de tot el personal, la formació del personal aplicador i el pla d’autocontrol. (fotocòpia)

 

* Segons les explicacions del document associat Requisits per l’autorització sanitària de tatuatges, pírcings i micropigmentació´ adjunt al peu de pàgina.

Posteriorment a la presentació d’aquesta documentació serà necessari que aporti el justificant d'abonament de la taxa d'autorització sanitària.

 

Taxa

El que estableixi l’ordenança fiscal. Consultar art. 4 de l’Ordenança fiscal nº 24:

https://seu.cambrils.cat/normativaAnunciPublic/categories/Ordenances_fiscals

 

Més informació: