Control de la qualitat de l'aigua de l'aixeta i de les piscines d'ús públic

El departament de Salut Pública de l'Ajuntament de Cambrils vetlla per la qualitat de l'aigua de consum al municipi així com de la qualitat de l'aigua de les piscines públiques.

 

Control de la qualitat de l'aigua de consum humàVigilància i control de la qualitat de l’aigua

El subministrament d’aigua a la població amb garanties sanitàries requereix de l'actuació coordinada entre les entitats gestores del subministrament, que en el cas de Cambrils és Comaigua, l'ajuntament i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Cadascun d'aquests agents, des del respectiu nivell de competència, està obligat a prendre les mesures oportunes per a prevenir els possibles riscos associats al consum d’aigua de la xarxa pública de subministrament.

Comaigua, com a entitat gestora, disposa d'un programa d’autocontrol anual i realitza diversos anàlisis químics i microbiològics que garanteixen la qualitat sanitària de l’aigua lliurada als edificis de la ciutat.

D’altra banda, l’Agència de Salut Pública de Catalunya, com a autoritat sanitària, supervisa aquests controls i desenvolupa també el seu programa de vigilància amb analítiques periòdiques a la xarxa de distribució.

L'Ajuntament de Cambrils com a responsable del subministrament d’aigua a la població ha d’assegurar que l’aigua subministrada a través de qualsevol xarxa de distribució, cisterna o dipòsit mòbil en el seu àmbit territorial és apta per al consum humà en el punt de lliurament, i vetllar pel compliment de les obligacions dels titulars d’activitats comercials o públiques associades a l’aigua de consum humà.

Seran objecte d’actuació els sistemes d’aigua sanitària abastits per la xarxa d’aigua de consum municipal d’equipaments i establiments públics o privats, de domicilis particulars, i altres punts de consum d’aigua, com per exemple les fonts.

 

Normativa que regula i estableix els criteris de qualitat de l’aigua de consum humà:

 

La normativa estableix quins són els criteris i els anàlisis necessaris que s’han d’efectuar per a garantir-ne el compliment. 
Podeu consultar la pàgina de Comaigua on hi ha la informació relacionada amb això: https://www.comaigua.cat/ca/control-de-la-qualitat-de-l-aigua

La qualitat de l’aigua a l’aixeta

L’aigua de consum que arriba a través de la xarxa pública ho fa amb la màxima garantia de qualitat sanitària.

La seva qualitat però està garantida fins al punt d’entrada als edificis. Una vegada a dins de l'edifici, la qualitat de l'aigua es pot alterar o, fins i tot, empitjorar degut al seu pas per la xarxa de distribució interna. Aquesta xarxa interna està constituïda pel conjunt de canonades, dipòsits interns, connexions i aparells instal·lats a partir de la clau de pas que enllaça amb la xarxa pública.

Les xarxes internes antigues o amb un estat de manteniment i neteja deficient poden provocar un deteriorament de la qualitat de l’aigua que arriba a les aixetes.

Les persones responsables de mantenir les instal·lacions en condicions des de la connexió del servei fins a les aixetes, són les persones propietàries dels immobles. En establiments o comerços, la responsabilitat recau en les persones titulars de l'activitat.

Més informació i recomanacions en cas que l'edifici tingui dipòsits o canonades de plom consulteu el díptic informatiu sobre La qualitat de l'aigua de l'aixeta 

 

La normativa estableix el control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta com una competència municipal. Aquesta competència es pot desenvolupar d’ofici, fruït d’una denúncia i/o arrel de la sol·licitud de qualsevol ciutadà o ciutadana (particulars o comunitats veïnals).

Com es trien les zones on es pren la mostra d'aigua ?

Per tal de determinar les zones on s'efectuaran les mostres d'aigua a l'aixeta de la persona consumidora s'estableix un pla de control analític de recollida de mostres que es basa en uns criteris de selecció i una relació de les zones del municipi on hi ha presència d'edificis de risc, que per les seves característiques poden alterar la qualitat de l'aigua de xarxa.

 

Com es farà la presa de mostra en l'aixeta ?

  El sistema de presa de mostres consisteix a prendre una mostra directament de l'aixeta en domicilis particulars, equipaments municipals i empreses.

  Un cop analitzada la mostra, en cas de produir-se alguna incidència en el resultat dels paràmetres, s'agafa una segona mostra d'aigua aquest cop directament de xarxa, a l'escomesa abans de l'entrada a les instal·lacions particulars.

  Aquestes mostres s'analitzen de nou i es comparen per a detectar possibles anomalies de les instal·lacions interiors (estat de les canonades, dipòsits, ...)

  La presa de mostra d'aigua en la xarxa de distribució es realitza per part de l'empresa Comaigua. I la mostra en aixeta la realitza personal de l'empresa Agrolab acompanyat de personal del departament municipal de Salut Pública.

  Els equips tècnics degudament identificats es presentaran al domicili prèvia trucada al/la ciutadà/ana per concertar la visita.

  Una vegada analitzades les mostres al laboratori, es notificarà el resultat de les mateixes per correu postal amb la qualificació de aigua APTA o NO APTA per al consum.

  Com puc demanar una analítica de l'aigua de casa?

  Podeu demanar aquesta analítica de control de l'aigua de l'aixeta, sense cap cost, omplint el formulari que podreu descarregar a continuació i enviant-lo a l'adreça electrònica: salut@cambrils.cat

  Control de qualitat de l'aigua de piscines d’ús públic


  Les piscines públiques (municipals, de poliesportius, càmpings, hotels, etc.) són instal·lacions per a l’esbarjo o per a l’exercici i han de complir uns requeriments constructius, d’ús i de manteniment. Aquestes instal·lacions han de reunir les condicions adequades per a les quals han estat destinades, alhora que han de ser llocs segurs i confortables tant per a les persones que hi treballen com per a les persones usuàries i el públic en general.

   

  L'Ajuntament de Cambrils com a gestor del risc per a la salut derivat de les piscines d’ús públic, estableix una vigilància d’aquestes instal·lacions per tal de tenir sota control el risc sanitari que poden presentar.

  El programa de vigilància i control de les piscines d'ús públic vetlla per la qualitat i salubritat de l'aigua i per la seguretat de les instal·lacions.

   

   

  Enllaços d'interès: