És el règim d'intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l'establiment i de l'activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici d'aquesta activitat.

S'aplica als establiments, empreses alimentàries que manipulin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, per a col·lectivitats, així com quan aquests subministren a altres establiments d'aquestes mateixes característiques, i es tracti d'una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l'àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d'iguals característiques o finalitat que defineixi l'autoritat competent corresponent.

A qui va dirigit?

A les persones físiques o jurídiques que volen obrir un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

S'ha de presentar abans de l'inici de l'activitat si l'establiment està subjecte a llicència, juntament amb la comunicació prèvia o declaració responsable de l'establiment si està subjecte a algun d'aquests règims.

Model de declaració responsable i altres documents d'utilitat

Per tramitar les corresponents llicències d'activitats d'establiments alimentaris o per poder atorgar el NRM respectiu, haureu de dirigir-vos a la seu electrònica (seu.cambrils.cat), tramitar una Instància Genèrica i adjuntar el formulari/s corresponent en funció de l'activitat (el trobareu a peu de pàgina):

 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària establiments minoristes d'alimentació de Cambrils

Segons el tipus d'activitat que desenvolupeu, s'ha d'adjuntar a aquest formulari una de les 4 fitxes següents (els trobareu a peu de pàgina):

  1. FITXA1-Declaració responsable per activitats de venda especialitzada (carnisseries, peixateries, fleques, fruiteries...)
  2. FITXA 2-Declaració responsable per establiment polivalent (supermercats, queviures, botigues congelats...)
  3. FITXA 3-Declaració responsable per establiment de restauració (bars, restaurants, venda de menjars...)
  4. FITXA 4-Declaració responsable per obrador no annex a la botiga

 

 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària establiments no sedentaris (mercats, fires ambulants i altres esdeveniments)

Es recomana l'aplicació del document "Annex d'especificacions tècniques"

 

 

Memòria descriptiva d'esdeveniments puntuals sense ànim de lucre (i díptic informatiu i recomanacions)

Si sol·liciteu a un departament en concret autorització per duu a terme fires, celebracions, festes, o altres esdeveniments que impliqui realitzar alguna activitat alimentària, haureu de seguier el següent tràmit:

 • Memòria descriptiva per a esdeveniments amb elaboració de menjar

 

 Es recomana l'aplicació del document "Guia breu de recomanacions"

Podeu descarregar els formularis a peu de pàgina

El Decret 90/2008, de 22 d'abril, constitueix el marc legal pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, i estableix els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques. La seva finalitat és protegir la salut tant dels seus usuaris com dels seus treballadors.

Correspon als ajuntaments l'autorització dels establiments i de les instal·lacions no estables de tatuatge, pírcing i/o micropigmentació/microblading, que s'ubiquin al seu terme municipal, com també l'exercici de les competències de vigilància i control en aquesta matèria.

 

Tràmit per sol·licitar i obtenir l'autorització sanitària de funcionament dels establiments aplicadors de tatuatges, pírcings i/o micropigmentació/microblading

 

Qui ha de fer el tràmit?

 • Persona interessada o afectada pel tràmit.
 • Representant degudament autoritzat/da.

L'han de sol·licitar tant els establiments que es dediquen exclusivament a aquesta activitat, com aquells que l'ofereixen com a un servei complementari a altres serveis d'estètica (perruqueries, centres d'estètica, etc.)

 

Requisits

Tramitació prèvia al funcionament de l'activitat.

 

Termini de presentació

Durant tot l'any, tenint en compte l’indicat abans.

 

Documentació necessària

 1. Formulari de Sol·licitud d'autorització sanitària de funcionament per a establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing degudament complimentada (doc. al peu de pàgina).
 2. Una memòria explicativa on constin:
  • Descripció detallada de les instal·lacions amb els plànols.
  • Descripció detallada de les activitats que es pretenen dur a terme al local.
  • Descripció detallada dels materials a utilitzar, i dels equipaments i instrumentals destinats a les operacions d’esterilització i desinfecció, així com les seves corresponents autoritzacions administratives.
  • Descripció dels procediments de neteja i desinfecció de les instal·lacions.
  • Acreditació de la recollida de residus de risc mitjançant el contracte amb un gestor autoritzat de residus sanitaris d’acord amb el Decret 27/1999 de 9 de febrer, ha de disposar de recipients homologats per la recollida dels diferents residus, que es generin. (fotocòpia)
  • Document informatiu sobre les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing a lliurar a la persona usuària d’acord amb l’article 5.2 del Decret 90/2008.
  • Documentació que acrediti la vacunació de tot el personal, la formació del personal aplicador i el pla d’autocontrol. (fotocòpia)

 

* Segons les explicacions del document associat Requisits per l’autorització sanitària de tatuatges, pírcings i micropigmentació´ adjunt al peu de pàgina.

Posteriorment a la presentació d’aquesta documentació serà necessari que aporti el justificant d'abonament de la taxa d'autorització sanitària.

 

Taxa

El que estableixi l’ordenança fiscal. Consultar art. 4 de l’Ordenança fiscal nº 24:

https://seu.cambrils.cat/normativaAnunciPublic/categories/Ordenances_fiscals

 

Més informació:


  El departament de Salut Pública de l'Ajuntament de Cambrils vetlla per la qualitat de l'aigua de consum al municipi així com de la qualitat de l'aigua de les piscines públiques.

   

  Control de la qualitat de l'aigua de consum humà  Vigilància i control de la qualitat de l’aigua

  El subministrament d’aigua a la població amb garanties sanitàries requereix de l'actuació coordinada entre les entitats gestores del subministrament, que en el cas de Cambrils és Comaigua, l'ajuntament i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

  Cadascun d'aquests agents, des del respectiu nivell de competència, està obligat a prendre les mesures oportunes per prevenir els possibles riscos associats al consum d’aigua de la xarxa pública de subministrament.

  Comaigua, com a entitat gestora, disposa d'un programa d’autocontrol anual i realitza diversos anàlisis químics i microbiològics que garanteixen la qualitat sanitària de l’aigua lliurada als edificis de la ciutat.

  D’altra banda, l’Agència de Salut Pública de Catalunya, com a autoritat sanitària, supervisa aquests controls i desenvolupa també el seu programa de vigilància amb analítiques periòdiques a la xarxa de distribució.

  L'Ajuntament de Cambrils com a responsable del subministrament d’aigua a la població ha d’assegurar que l’aigua subministrada a través de qualsevol xarxa de distribució, cisterna o dipòsit mòbil en el seu àmbit territorial és apta per al consum humà en el punt de lliurament, i vetllar pel compliment de les obligacions dels titulars d’activitats comercials o públiques associades a l’aigua de consum humà.

  Seran objecte d’actuació els sistemes d’aigua sanitària abastits per la xarxa d’aigua de consum municipal d’equipaments i establiments públics o privats, de domicilis particulars, i altres punts de consum d’aigua, com per exemple les fonts.

   

  Normativa que regula i estableix els criteris de qualitat de l’aigua de consum humà:

   

  La normativa estableix quins són els criteris i els anàlisis necessaris que s’han d’efectuar per a garantir-ne el compliment. 
  A continuació podeu consultar els resultats de les analítiques realitzades en diferents punts del municipi per part de l'empresa gestora Comaigua, segons protocol d’autocontrol i gestió de l'empresa.

  La qualitat de l’aigua a l’aixeta

  L’aigua de consum que arriba a través de la xarxa pública ho fa amb la màxima garantia de qualitat sanitària.

  La seva qualitat però està garantida fins al punt d’entrada als edificis. Una vegada a dins de l'edifici, la qualitat de l'aigua es pot alterar o, fins i tot, empitjorar degut al seu pas per la xarxa de distribució interna. Aquesta xarxa interna està constituïda pel conjunt de canonades, dipòsits interns, connexions i aparells instal·lats a partir de la clau de pas que enllaça amb la xarxa pública.

  Les xarxes internes antigues o amb un estat de manteniment i neteja deficient poden provocar un deteriorament de la qualitat de l’aigua que arriba a les aixetes.

  Les persones responsables de mantenir les instal·lacions en condicions des de la connexió del servei fins a les aixetes, són els/les propietaris/es dels immobles. En establiments o comerços, la responsabilitat recau en els/les titulars de l'activitat.

  Més informació i recomanacions en cas que l'edifici tingui dipòsits o canonades de plom consulteu el díptic informatiu sobre La qualitat de l'aigua de l'aixeta que es troba a peu de pàgina

   

  La normativa estableix el control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta com una competència municipal. Aquesta competència es pot desenvolupar d’ofici, fruït d’una denúncia i/o arrel de la sol·licitud de qualsevol ciutadà o ciutadana (particulars o comunitats veïnals).

  Com es trien les zones on es pren la mostra d'aigua ?

  Per tal de determinar les zones on s'efectuaran les mostres d'aigua a l'aixeta del/la consumidor/a s'estableix un pla de control analític de recollida de mostres que es basa en uns criteris de selecció i una relació de les zones del municipi on hi ha presència d'edificis de risc, que per les seves característiques poden alterar la qualitat de l'aigua de xarxa.

   

  Com es farà la presa de mostra en l'aixeta ?

   El sistema de presa de mostres consistirà a prendre una mostra directament de l'aixeta en domicilis particulars, equipaments municipals i empreses.

   Un cop analitzada la mostra, en cas de produir-se alguna incidència en el resultat dels paràmetres, s'agafarà una segona mostra d'aigua aquest cop directament de xarxa, a l'escomesa abans de l'entrada a les instal·lacions particulars.

   Aquestes mostres s'analitzen de nou i es comparen per a detectar possibles anomalies de les instal·lacions interiors (estat de les canonades, dipòsits, ...)

   La presa de mostra d'aigua en la xarxa de distribució es realitza per part de l'empresa Comaigua. I la mostra en aixeta la realitza personal de l'empresa Agrolab acompanyat de personal del departament municipal de Salut Pública.

   Els equips tècnics degudament identificats es presentaran al domicili prèvia trucada al/la ciutadà/ana per concertar la visita.

   Una vegada analitzades les mostres al laboratori, es notificarà el resultat de les mateixes per correu postal amb la qualificació de aigua APTA o NO APTA per al consum.

   Com puc demanar una analítica de l'aigua de casa?

   Les persones interessades poden demanar, sense cost, aquesta analítica de control de l'aigua de l'aixeta de casa seva, omplint el formulari que podreu descarregar a continuació i enviant-lo a l'adreça electrònica: salut@cambrils.cat

   Analítica de l'aigua de l'aixeta

   Formulari per demanar Analítica de l'aigua de l'aixeta (document a peu de pàgina)

   Control de qualitat de l'aigua de piscines d’ús públic


   Les piscines públiques (municipals, de poliesportius, càmpings, hotels, etc.) són instal·lacions per a l’esbarjo o per a l’exercici i han de complir uns requeriments constructius, d’ús i de manteniment. Aquestes instal·lacions han de reunir les condicions adequades per a les quals han estat destinades, alhora que han de ser llocs segurs i confortables tant per a les persones que hi treballen com per als/les usuaris/es i el públic en general.

    

   L'Ajuntament de Cambrils com a gestor del risc per a la salut derivat de les piscines d’ús públic, estableix una vigilància d’aquestes instal·lacions per tal de tenir sota control el risc sanitari que poden presentar. El programa de vigilància i control de les piscines d'ús públic vetlla per la qualitat i salubritat de l'aigua i per la seguretat de les instal·lacions.

   Més informació a l'apartat de piscines i fent clic aquí.

    

    

   ENLLAÇOS D'INTERÈS:


    

    

    << La Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya estableix que els ajuntaments tenen competència en matèria de control sanitari d'edificis, habitatges i llocs de convivència humana.

    A data d'avui continuen existint aquests problemes relacionats amb la falta de condicions higièniques mínimes en habitatges. Són situacions complexes, de difícil solució i en les quals existeix un important component social que implica la col·laboració i el treball interdisciplinari de diferents àrees municipals i d'altres institucions.>>


     

    • TIPUS DE PROBLEMATIQUES (plagues, aigues, alimentaries, diogenes ...)
    • INSPECCIONS SANITÀRIES
    • VISITES DE CONTROL - COMPROVACIO DELS FETS
    • TRÀMIT RELACIONAT A LA SEU
    • [NORMATIVA]

     


    Prevenció i control de la legionel·losi

    La prevenció i control de la legionel·losi, d'acord amb el Reial Decret 865/2003 , i el Decret 352/2004 , insta els municipis a dur a terme una sèrie d'activitats:

    • Manteniment i control del cens d'empreses amb torres de refrigeració i condensadors evaporatius.
    • Funció inspectora de les instal·lacions de baix risc: Humectadors, fonts ornamentals, sistemes urbans de rec per aspersió, elements de refrigeració per aerosolització a l'aire lliure, sistemes d'aigua contra incendis, sistemes d'aigua d'instal·lacions interiors d'edificis no previstos a l'article 2.2 c. del decret 352/2004 i altres aparells que acumulin aigua i puguin produir aerosols.
    • Programes d'autocontrol (manteniment, neteja i desinfecció) basats en el sistema d'anàlisi de perills i punts de control crític per a la prevenció de la legionel·losi en les instal·lacions de titularitat municipal.

     

    Competències municipals en matèria de prevenció i control de legionel·losi

    Es troben recollides en el Decret 352/2004, de 27 de juliol pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

    Podem diferenciar dos àmbits competencials:

    • Com a titular d'instal·lacions:
     • Establiment de plans d'autocontrol de les instal·lacions d'alt i baix risc de titularitat municipal (art. 6 Decret 352/2004).
     • Manteniment, seguint les indicacions del Pla d'Autocontrol, realitzat mitjançant empreses autoritzades (consulta les Empreses de tractament a tercers) o amb personal que hagi superat el curs de formació en manteniment higienicosanitari de les instal·lacions que poden transmetre legionel·la (vegeu informació sobre centres formatius).
     • Revisió periòdica per entitats o serveis autoritzats (art. 15 Decret 352/2004).
      La revisió i els certificats de revisió, emesos per entitats o serveis autoritzats s'han de realitzar amb la periodicitat assenyalada als articles 15 i 21 del Decret 352/2004 (per exemple: torres de refrigeració cada any, sistemes d'aigua calenta sanitària cada 4 anys)
    • Com a administració competent en les activitats de control:
     • Establiment del cens d'empreses amb torres de refrigeració i condensadors evaporatius (art. 4 Decret 352/2004).
     • Funcions inspectores en instal·lacions de baix risc i funcions de col·laboració en les d'alt risc i en cas de brot epidèmic amb el Departament de Salut (art. 27 Decret 352/2004).

     

     

    + INFORMACIO

    La legionel·losi és una malaltia que afecta a les vies respiratòries i que, depenent de les característiques del malalt, pot ser molt greu.

    La via d'entrada a l'organisme és per inhalació d'aerosols contaminats que procedeixen d'unes instal·lacions que es comporten com a una mena de polvoritzadors gegants: torres de refrigeració, sistemes d'aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn i d'altres instal·lacions assenyalades al Real Decret 865/2003

     

    ENLLAÇOS D'INTERÈS

    *NOU 2023* Consideració tècnica sobre l'obligació del buidatge de les piscines

    Amb l’objectiu d’optimitzar l’ús dels recursos hídrics i vetllant per un ús racional de l’aigua, actualment l’Agència de Salut Pública de Catalunya recomana limitar el buidatge a aquells casos en que sigui estrictament necessari en funció de les condicions sanitàries de la instal·lació i el resultat dels controls analítics de l’aigua.


    L'any 1987, amb el Decret 193/1987 (reglament sanitari de piscines d'ús col·lectiu), la Generalitat de Catalunya va establir unes condicions per a les piscines d'ús col·lectiu; en aquesta denominació d'ús col·lectiu s'incloïen també les piscines de comunitats de veïns/es amb més de 20 habitatges.

    L'any 2000, el Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic va substituir i derogar el Decret 193/1987.

    El Decret 95/2000 estableix que les condicions que exigeix ho són únicament per a les piscines d'ús públic, entenent per això: "totes les piscines de titularitat pública, i les de titularitat privada la utilització de les quals està condicionada al pagament d'una quantitat en concepte d'entrada o de quota d'accés, directa o indirecta, així com totes aquelles que no són d'ús particular".

    (Així mateix, el Decret 95/2000 defineix: "piscines d'ús particular: piscines unifamiliars o de comunitats de veïns/es d'ús privatiu per als seus/seves titulars").

    Les piscines d'ús públic estan subjectes a la presentació de Comunicació prèvia d'activitat (i estan classificats en l'Annex III.1 de l'Ordenança municipal reguladora del règim d'intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions) -les piscines d'ús particular no.

    Fins al moment a Catalunya ens hem regit pels Decrets 95/2000 i el 165/2001,  però el passat 11 d'octubre de 2013 es va publicar el Reial Decret 742/2013, pel qual s’estableixen els criteris tècnics i sanitaris de les piscines, amb l’objectiu d’unificar criteris a nivell de tot l’estat.

     

    Informació de les novetats sobre els criteris tècnics i sanitaris de les piscines d’acord amb la normativa promulgada pel Ministeri de Sanitat, Seguretat Social i Salut (RD 742/13, correcció d’errors de 12 de novembre i segona correcció d'errors de data 27 de juny 2014).

     

    A qui afecta la normativa?

    Principalment a les piscines d'ús públic com ara les piscines públiques, d'oci, parcs aquàtics, spas, hotels, allotjaments turístics, càmpings, terapèutiques en centres sanitaris. També afecta a les d'ús privat classificades com a 3 A, és a dir, les de comunitats de propietaris, les cases rurals o agroturisme, els col·legis majors o similars. Les piscines d'ús privat unifamiliars classificades com a 3 B només es veuen afectades en un article de la norma.

     

    Requisits

    La nova norma torna a incloure en el seu àmbit d’afectació a les piscines de les comunitats de propietaris/es, indicant quins són els requisits mínims que han de complir aquestes i que són:

    • L’obligació de les comunitats de veïns de notificar a l’Ajuntament quan es donin les situacions d’accidents  importants segons indica l’annex V (art. 13).
    • L’obligatorietat de presentar projecte a l’Ajuntament quan hi ha una modificació al vas de la piscina (art.5).
    • Els equips utilitzats en els controls de l’aigua de la piscina han de complir la norma UNE-ISO 17381 “Qualitat de l’aigua. Selecció i aplicació de mètodes que utilitzen equips d’assaigs llestos per usar en l’anàlisi de l’aigua “
    • L’aire del recinte dels vasos coberts o mixtos i les sales tècniques no ha de comportar un risc per a la salut dels usuaris i no ha de ser irritant per als ulls, la pell o les mucoses i ha de complir els requisits que especifica l’annex II.(art.11)
    • El com fer els tractaments de l’aigua – filtració, dosificació automàtica i productes segons indica l’annexI,II,III (art.6)
    • L’ús dels productes químics per al tractament de l’aigua i fitxes de seguretat ( art.7).
    • Els criteris de qualitat de l’aigua , segons paràmetres de l’annex I (art.10).
    • La informació als usuaris sobre el tractament de l’aigua, la existència de servei de socorrisme, horaris, telèfons d’emergència i normes o reglament d’utilització de la piscina (art.14).
    • Incorporar els control inicials que s’hauran de realitzar 15 dies abans de l’obertura. Els controls periòdics es faran mensual segons annex I i II . (art.11)
    • S’ha de disposar de punts de presa de mostra: un en el circuit a l’entrada del vas o la sortida del tractament i un en el mateix vas. (art. 11).
    • Actualització del plans d’autocontrol específic de la piscina (art. 5)

     

    El Reial Decret del Ministeri no deroga el Decret català 95/2000 en aquells aspectes que no s’hi oposin. Per tant, certs aspectes del Decret segueixen vigents a l’espera que el govern català actualitzi la seva norma en base a l’actual publicada ministeri.

     

    Aquí podeu accedir a una còpia del Decret 95/2000; al Decret 165/2001, de modificació del 95/2000; al nou RD 742/2013 i a la correcció d’errors de 12 de novembre i la 2a correcció de 27 de juny, i a l'extracte del RD742/2013 per a Ctat de Propietaris.

     

    DOCUMENTS

     

    Panell informatiu de la Diputació de Barcelona


     

    La farmaciola de piscines d’ús públic

     

    Els controls sanitaris d’aquestes instal·lacions estan subjectes a taxes.

    Piscines d'ús públic: Comunicació d'obertura i Notificació en cas d'incidència aquàtica

    Informació

    Les piscines públiques (municipals, de poliesportius, càmpings, hotels, etc.) són instal·lacions per a l’esbarjo o per a l’exercici i han de complir uns requeriments constructius, d’ús i de manteniment.

    Aquestes instal·lacions han de reunir les condicions adequades per a les quals han estat destinades, alhora que han de ser llocs segurs i confortables, tant per a les persones que hi treballen com per als/les usuaris/es i el públic en general.

    L'Ajuntament de Cambrils, com a gestor del risc per a la salut derivat de les piscines d’ús públic, estableix una vigilància d’aquestes instal·lacions, per tal de tenir sota control el risc sanitari que poden presentar.

    El programa de vigilància i control de les piscines d'ús públic vetlla per la qualitat i salubritat de l'aigua i per la seguretat de les instal·lacions.

     

    Qui ha de fer el tràmit?

    Totes les persones titulars o representants de piscines que donin servei a terceres persones (piscines públiques, d'oci, parcs aquàtics, spas, hotels, allotjaments turístics, càmpings, piscines terapèutiques en centres sanitaris, cases de colònies, cases rurals o agroturisme,...) han de notificar a l’Ajuntament:

    • Comunicació d’obertura de les instal·lacions, abans de la seva entrada en funcionament i després de les obres de construcció o modificació d’aquesta.
    • Notificació d’incidència aquàtica, en cas que es produeixi alguna de les situacions descrites a l’apartat 7 de l’annex V del RD 742/2013 (ofegaments, lesions, traumatismes, cremades,...)

     

    En el cas de les incidències aquàtiques també han de notificar les comunitats de propietaris/es.

    Més informació sobre la normativa mínima a complir per les comunitats al document "COMUNITATS CRETERIS TÈCNICS"

     

    Com es fa el tràmit?

    A través de la seu electrònica, presentant una instància genèrica i adjuntant els formularis oportuns, que podeu descarregar al peu de pàgina.

    Accedir al tràmit de la seu

     

    Normativa

     

    Documentació

    • Formulari Comunicació obertura piscina
    • Formulari Notificació incidència aquàtica
    Alerta de productes cosmètics, productes de cura personal i/o biocides

    Consulteu les diferents alertes i notes informatives relacionades amb medicaments il·legals i d'altres productes, que presenten problemes de disponibilitat, i d'altres questions de seguretat.

    https://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/seguretat/alertes-i-notes-informatives/