Subvencions per a la realització d'activitats que promoguin la salut pública

Aquestes subvencions tenen per finalitat:

 • Donar suport a entitats sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit de la salut per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
 • Promoure la participació i la col·laboració de la iniciativa social privada al municipi de Cambrils, o amb impacte sobre el mateix, per a millorar la promoció i protecció de la salut.
 • Efectuar accions d’informació, sensibilització i educació per a la salut dels diferents grups de població.
 • Prevenir les malalties i atendre o donar suport a les persones afectades per les mateixes així com a ses familiars i cuidadors/es.

 

Seran subvencionables els següents supòsits:

 • Projectes per la promoció i protecció de la salut i la prevenció de la malaltia, dirigits a la població en general o a col·lectius en particular.
 • Iniciatives per tal d’informar, sensibilitzar, formar sobre la salut, l’organització d’actes públics com jornades, seminaris, accions, activitats, etc. que facilitin el coneixement, la inserció i la rehabilitació de persones malaltes així com el suport a ses famílies i cuidadors/es per a  treballar la salut en general o en col·lectius en particular.

 

A QUI VAN DIRIGIDES?

A les entitats o associacions, legalment constituïdes i/o inscrites al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Cambrils, que desenvolupin actuacions en l'àmbit de la salut en el terme municipal de Cambrils o afavoreixin a la ciutadania de la nostra ciutat.

 

COM S'HI POT ACCEDIR?

Acollint-se a la convocatòria anual d'aquestes subvencions.

 

CONVOCATÒRIA ANY 2023

anunci BOPT 11/05/23

El tràmit per a sol·licitar es fa des de la seu electrònica.

Cal que adjunteu els formularis de sol·licitud necessaris per a fer el tràmit.

Formularis per a SOL·LICITAR la subvenció

* L’Annex 5 només cal presentar-lo en cas que l’entitat ja hagi aportat a l’Ajuntament de Cambrils documentació acreditativa de la seva personalitat jurídica i de la seva representació legal.

* L’Annex 7 només en el cas que hi hagi alguna modificació del número de compte bancari de que disposa l’Ajuntament de Cambrils.

Formularis per a JUSTIFICAR la subvenció 

La justificació s’efectuarà, un cop realitzat el projecte o l’activitat, i es farà a la seu electrònica.

 1. Empleneu els formularis de justificació necessaris per aquest tràmit (que podeu descarregar a continuació) 
 2. Cumplimenteu la instància genèrica.
 3. Durant el procés de tramitació, adjunteu els formularis específics de la justificació de subvenció, les factures i altres documents que creieu oportuns per a justificar de forma correcta.

Documentació:

 1. Formulari de justificació de subvenció (Model S-3)
 2. Memòria de l’activitat (Model Annex 8). Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades.
 1. Memòria econòmica (Model Annex 2). Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat, amb el següent contingut:
 • *Detall d’ingressos i despeses. Relació d’ingressos i de despeses respecte a l’activitat subvencionada. Informació dels imports aprovats i/o rebuts en concepte de subvenció per aquella mateixa activitat durant l’any 2022. Indicar també les aportacions econòmiques fetes per les persones sòcies a través de quotes i similars respecte aquella activitat.
 • *Factures. Relació numerada de les factures presentades. Poden ser originals o fotocòpies de les mateixes.

Les factures i altres justificants de les despeses efectuades s’hauran d’ajustar a les condicions  que es troben establertes a l'apartat 13 de la convocatòria; i a l'apartat 17 de les bases reguladores.

    4. Model Annex 2 BIS: formulari complementari de la relació de factures per justificar

   5. Declaració responsable per a subvencions atorgades pel que fa a l'IVA (formulari adjunt) o bé el vostre certificat de l'Agència Tributària d'exempció de l'IVA.

 

En cas de no complir-se els requisits exigits es procedirà a rebutjar els justificants que no s'ajustin a la normativa vigent i al requeriment de devolució de la subvenció si fos el cas de no quedar correctament justificada.

 

S’hauran de justificar les despeses per import, igual o superior, als ingressos obtinguts per les persones beneficiàries més la subvenció atorgada pel desenvolupament de l’activitat/s.