Prevenció i control de la legionel·losi

La prevenció i control de la legionel·losi, d'acord amb el Reial Decret 865/2003 , i el Decret 352/2004 , insta els municipis a dur a terme una sèrie d'activitats:

 • Manteniment i control del cens d'empreses amb torres de refrigeració i condensadors evaporatius.
 • Funció inspectora de les instal·lacions de baix risc: Humectadors, fonts ornamentals, sistemes urbans de rec per aspersió, elements de refrigeració per aerosolització a l'aire lliure, sistemes d'aigua contra incendis, sistemes d'aigua d'instal·lacions interiors d'edificis no previstos a l'article 2.2 c. del decret 352/2004 i altres aparells que acumulin aigua i puguin produir aerosols.
 • Programes d'autocontrol (manteniment, neteja i desinfecció) basats en el sistema d'anàlisi de perills i punts de control crític per a la prevenció de la legionel·losi en les instal·lacions de titularitat municipal.

 

Competències municipals en matèria de prevenció i control de legionel·losi

Es troben recollides en el Decret 352/2004, de 27 de juliol pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

Podem diferenciar dos àmbits competencials:

 • Com a titular d'instal·lacions:
  • Establiment de plans d'autocontrol de les instal·lacions d'alt i baix risc de titularitat municipal (art. 6 Decret 352/2004).
  • Manteniment, seguint les indicacions del Pla d'Autocontrol, realitzat mitjançant empreses autoritzades (consulta les Empreses de tractament a tercers) o amb personal que hagi superat el curs de formació en manteniment higienicosanitari de les instal·lacions que poden transmetre legionel·la (vegeu informació sobre centres formatius).
  • Revisió periòdica per entitats o serveis autoritzats (art. 15 Decret 352/2004).
   La revisió i els certificats de revisió, emesos per entitats o serveis autoritzats s'han de realitzar amb la periodicitat assenyalada als articles 15 i 21 del Decret 352/2004 (per exemple: torres de refrigeració cada any, sistemes d'aigua calenta sanitària cada 4 anys)
 • Com a administració competent en les activitats de control:
  • Establiment del cens d'empreses amb torres de refrigeració i condensadors evaporatius (art. 4 Decret 352/2004).
  • Funcions inspectores en instal·lacions de baix risc i funcions de col·laboració en les d'alt risc i en cas de brot epidèmic amb el Departament de Salut (art. 27 Decret 352/2004).

 

 

+ INFORMACIO

La legionel·losi és una malaltia que afecta a les vies respiratòries i que, depenent de les característiques del malalt, pot ser molt greu.

La via d'entrada a l'organisme és per inhalació d'aerosols contaminats que procedeixen d'unes instal·lacions que es comporten com a una mena de polvoritzadors gegants: torres de refrigeració, sistemes d'aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn i d'altres instal·lacions assenyalades al Real Decret 865/2003

 

ENLLAÇOS D'INTERÈS