La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, estableix que els ajuntaments tenen competència en matèria de control sanitari d'edificis i llocs d'habitatges i de convivència humana.

La Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, estableix els serveis mínims que han de prestar els ajuntaments en matèria de salut pública:

d) La gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats, incloses les piscines i

g) La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues.


Des del departament municipal de Salut, atenem les peticions de la ciutadania, en relació a diferents problemàtiques, per la manca de condicions higiènic sanitàries mínimes en habitatges.

Aquesta falta de mesures higièniques pot comportar des de males olors i problemes de convivència, fins a l'aparició de plagues o qualsevol altre que derivi en una situació d'insalubritat greu que impliqui un risc per a la salut pública. 

El departament de Salut intervé en aquests casos, en coordinació amb altres departaments municipals implicats, per tal de gestionar els problemes d’insalubritat detectats en habitatges del municipi.


Com es fa el tràmit?

Es presenta una instància genèrica a la seu electrònica, on s'exposa breument la problemàtica.

Arrel d'això, el departament de Salut gestiona la denúncia presentada, fa una comprovació dels fets i es valora l'estat.

Si es determina que existeix un risc per a la salut pública, s'estableixen les mesures correctores més adients en cada situació, i es requereix a la propietat de l'habitatge, qui és la responsable d'aplicar les mesures per a restaurar les condicions higièniques i de salubritat.