CATALÀ (CA) - PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

A continuació disposa de la informació bàsica sobre protecció de dades.

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al següent enllaç: Informació addicional RGPDUE.

Aquest missatge i els fitxers que puguin ser adjuntats són confidencials. Els mateixos contenen informació reservada que no pot ser difosa. Si vostè ha rebut aquest correu per error, tingui l'amabilitat d'eliminar-lo del seu sistema i avisar al remitent mitjançant reexpedició a la seva adreça electrònica; no haurà de copiar el missatge, ni divulgar el seu contingut a cap persona.

Responsable de Tractament: INGESOL EPEL

Finalitat: Atendre i donar resposta a la seva petició o consulta, així com mantenir el contacte i relació que es produeixi com a conseqüència de la mateixa.

Base jurídica: El consentiment inequívoc al posar-se en contacte amb nosaltres i facilitar-nos les seves dades per a aquesta finalitat, podent també ser l'interès legítim o la necessitat per gestionar una relació contractual o precontractual.

Destinataris: Quan existeixi obligació legal.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en l'apartat d'informació addicional RGPDUE.

 

CASTELLANO (ES) - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

 

A continuación dispone de la información básica sobre protección de datos.

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el siguiente enlace: Informació addicional RGPDUE.

Este mensaje y los ficheros que puedan ser adjuntados son confidenciales. Los mismos contienen información reservada que no puede ser difundida. Si usted ha recibido este correo por error, tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema y avisar al remitente mediante reenvío a su dirección electrónica; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona.

Responsable de Tratamiento: INGESOL EPEL

Finalidad: Atender y dar respuesta a su petición o consulta, así como mantener el contacto y relación que se produzca como consecuencia de la misma.

Base jurídica: El consentimiento inequívoco al posarse en contacto con nosotros y facilitarnos sus datos para esta finalidad, pudiendo también ser el interés legítimo o la necesidad para gestionar una relación contractual o precontractual.

Destinatarios: Cuando exista obligación legal.

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir les datos, así como otros derechos que se identifican en la informació addicional RGPDUE.

 

ENGLISH (EN) - PROTECTION OF PERSONAL DATA

 

Below you have the basic information about data protection

You can consult the additional and detailed information on data protection at the following link: Informació addicional RGPDUE.

This message and the files that can be attached are confidential. They contain sensitive information that cannot be disseminated. If you have received this email in error, please delete it from your system and notify the sender via forwarding to your email address; you must not copy the message or disclose its contents to anyone.

Responsible for treatment: INGESOL EPEL

Purpose: Attend and respond to your request or query, and maintain contact and relationship that occurs as a result of it.

Legal Basis: The unequivocal consent to settle in contact with us and provide us with your data for this purpose, which may also be the legitimate interest or the need to manage a contractual or pre-contractual relationship.

Recipients: When there is a legal obligation.

Rights: Access, rectify and delete the data, as well as other rights that are identified in the Informació addicional RGPDUE section on this site.

 

Ingesol EPEL | Avís legal correu electrònic. Versió 1 - 05/06/2019