CATALÀ (CA) - PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

A continuació disposa de la informació bàsica sobre protecció de dades.

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al següent enllaç: Informació addicional RGPDUE.

Aquest missatge i els fitxers que puguin ser adjuntats són confidencials. Els mateixos contenen informació reservada que no pot ser difosa. Si vostè ha rebut aquest correu per error, tingui l'amabilitat d'eliminar-lo del seu sistema i avisar al remitent mitjançant reexpedició a la seva adreça electrònica; no haurà de copiar el missatge, ni divulgar el seu contingut a cap persona.

Responsable de Tractament: INGESOL EPEL

Finalitat: Atendre i donar resposta a la seva petició o consulta, així com mantenir el contacte i relació que es produeixi com a conseqüència de la mateixa.

Base jurídica: El consentiment inequívoc al posar-se en contacte amb nosaltres i facilitar-nos les seves dades per a aquesta finalitat, podent també ser l'interès legítim o la necessitat per gestionar una relació contractual o precontractual.

Destinataris: Quan existeixi obligació legal.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en l'apartat d'informació addicional RGPDUE.

 

CASTELLANO (ES) - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

 

A continuación dispone de la información básica sobre protección de datos.

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el siguiente enlace: Informació addicional RGPDUE.

Este mensaje y los ficheros que puedan ser adjuntados son confidenciales. Los mismos contienen información reservada que no puede ser difundida. Si usted ha recibido este correo por error, tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema y avisar al remitente mediante reenvío a su dirección electrónica; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona.

Responsable de Tratamiento: INGESOL EPEL

Finalidad: Atender y dar respuesta a su petición o consulta, así como mantener el contacto y relación que se produzca como consecuencia de la misma.

Base jurídica: El consentimiento inequívoco al posarse en contacto con nosotros y facilitarnos sus datos para esta finalidad, pudiendo también ser el interés legítimo o la necesidad para gestionar una relación contractual o precontractual.

Destinatarios: Cuando exista obligación legal.

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir les datos, así como otros derechos que se identifican en la informació addicional RGPDUE.

 

ENGLISH (EN) - PROTECTION OF PERSONAL DATA

 

Below you have the basic information about data protection

You can consult the additional and detailed information on data protection at the following link: Informació addicional RGPDUE.

This message and the files that can be attached are confidential. They contain sensitive information that cannot be disseminated. If you have received this email in error, please delete it from your system and notify the sender via forwarding to your email address; you must not copy the message or disclose its contents to anyone.

Responsible for treatment: INGESOL EPEL

Purpose: Attend and respond to your request or query, and maintain contact and relationship that occurs as a result of it.

Legal Basis: The unequivocal consent to settle in contact with us and provide us with your data for this purpose, which may also be the legitimate interest or the need to manage a contractual or pre-contractual relationship.

Recipients: When there is a legal obligation.

Rights: Access, rectify and delete the data, as well as other rights that are identified in the Informació addicional RGPDUE section on this site.

 

Ingesol EPEL | Avís legal correu electrònic. Versió 1 - 05/06/2019

CATALÀ (CA) - PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)
Responsable
del tractament
Identificació i contacte del Responsable de Tractament.

INGESOL EPEL

C/ Cardenal Vidal i Barraquer, 24 – 43850 CAMBRILS

P4300067H
Tel. 977 129 001 Ext. 4
Contacte del DPD arcopl@ingesol.cat
Finalitats del tractament Descripció del tractament

Les finalitats que resten identificades en les clàusules de consentiment a peu de cada formulari. Essent específiques per la finalitat que es detalla o procediment administratiu i per la seva integració al sistemes d’informació municipal.

Termini de conservació

La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o supressió.

Així mateix dependrà del que especifiqui en cada tractament de dades personals, i de l’establert en la normativa d’arxius i documentació.

Destinataris Destinatari de la cessió

Es preveu com a destinataris de les cessions a l’Ajuntament de Cambrils, els ens municipals, patronats, altres organismes per previsió legal o pel previ consentiment de la persona interessada.

Finalitat de la cessió

Es preveuen cessions de dades en motiu de col·laboració amb els ENS municipals per previsió legal.

Legitimació de la cessió

De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic, la execució d’un contracte o interès legítim i del consentiment de l’interessat.

Moviments internacionals de dades

No es produeixen.

Transferència internacional

No es produeixen.

Encarregats de tractament

Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.

Drets de les persones interessades Quins drets té?

Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació sobre el tractament de les seves dades.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas a sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides.

En determinats casos, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions.

En determinats casos i per motius particulars, podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

Com pot exercitar-los?

Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a arcopl@ingesol.cat. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificat equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també un document que acrediti la representació i document identificat del mateix.
Si vol disposar d'un model per a això podrà:
Utilitzar un model oficial de l’AEPD: http://www.aepd.es

Possibilitat de reclamar davant de l’APDCAT

Així mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la forma d'exercir-los podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a l’APDCAT: http://www.apdcat.cat/ Tel. 93 552 78 00 C/ Rosselló, 214 Esc. A 1r 1A – 08008 Barcelona.

 

 

CASTELLANO (ES) - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (Información adicional)
Responsable
del tratamiento
Identificación y contacto del Responsable de Tratamiento

INGESOL EPEL

C/ Cardenal Vidal y Barraquer, 24 – 43850 CAMBRILS

P4300067H
Tel. 977 129 001 Ext. 4
Contacto del DPD arcopl@ingesol.cat
Finalidades del tratamiento Descripción del tratamiento

Las finalidades que constan identificadas en las cláusulas de consentimiento a pie de página de cada formulario, siendo específicas para la finalidad que se detalla.

Período de conservación

La previsión legal que obliga a conservarlas por razones fiscales y contables, y conservarlas para tenerlas a disposición de una entidad pública competente. No obstante, podrán conservarse más tiempo con fines de archivo histórico o estadístico, a menos que se ejerza oposición y / o supresión. Asimismo dependerá del que especifique en cada tratamiento de datos personales, y de lo establecido en la normativa de archivos y documentación.

Destinatarios Destinatario de la cesión

Se prevé como destinatarios de las cesiones el Ayuntamiento de Cambrils, los entes municipales, patronatos, otros organismos por previsión legal o por el previo consentimiento del interesado.

Finalidad de la cesión

Se prevén cesiones de datos con motivo de colaboración con los ENTES municipales por previsión legal.

Legitimación de la cesión

De conformidad a la base jurídica del tratamiento, en casos de obligación legal, interés público, la ejecución de un contrato o interés legítimo y del consentimiento del interesado.

Movimientos internacionales de datos

No se producen.

Transferencia internacional

No se producen.

Encargados de tratamiento

Los datos podrán ser cedidos a proveedores con acceso a datos, con quienes se formalizan las obligaciones y responsabilidades que asumen en el tratamiento de los datos, en calidad de Encargado de Tratamiento.

Derechos de las personas interesadas ¿Qué derechos tiene?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre el tratamiento de sus datos personales.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos, en su caso a solicitar su supresión cuando, entre otros motivos los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos particulares, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos, siendo este un motivo suficiente para cesar el tratamiento, salvo por motivos legítimos o por el ejercicio o defensa de posibles reclamaciones.

¿Cómo puede ejercitarlos?

Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada o enviar un comunicado al correo electrónico arcopl@ingesol.cat. Deberá especificar qué derecho solicita le sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarlo de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente

En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y el documento identificativo del mismo.
Si quiere disponer de un modelo para ello podrá:
Utilizar un modelo oficial de la AEPD: http://www.aepd.es

Posibilidad de reclamar ante la APDCAT

Asimismo, le informamos de que cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos o la forma de ejercerlos podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. Si quiere conocer más información sobre este derecho y como ejercerlo puede dirigirse en la APDCAT: http://www.apdcat.cat/ Tel. 93 552 78 00 C/ Roselló, 214 Esc. A 1r 1A – 08008 Barcelona.


ENGLISH (EN) - PROTECTION OF PERSONAL DATA

 

PROTECTION OF PERSONAL DATA (Addicional information)
Controller of the treatment Identification and contact of the person in charge of Treatment

INGESOL EPEL

C/ Cardenal Vidal i Barraquer, 24 – 43850 CAMBRILS

P4300067H
Tel. 977 129 001 Ext. 4
DPD Contact arcopl@ingesol.cat
Purposes of treatment Description of the treatment

The purposes that remain identified in the consent clauses on the foot of each form. Being specific for the purpose that is detailed or administrative procedure and for its integration into the municipal information systems.

Conservation time

The legal provision that obliges them to be kept for fiscal and accounting reasons, and to keep them available to have them at the disposal of a competent public entity. However, more time may be kept for historical or statistical archive purposes, unless opposition and / or suppression are exercised. It will also depend on what you specify in each processing of personal data, and from the one established in the regulations of archives and documentation.

Recipients Recipient of the assignment

It is foreseen as recipients of transfers to the city council of Cambrils, municipal authorities, trustees, other organizations due to legal provision or by the prior consent of the interested party.

Purpose of the assignment

No transfer is foreseen, except legal provision.

Legitimation of the assignment

In accordance with the legal basis of treatment, in cases of legal obligation, public interest or legitimate interest and the consent of the interested party or its legal representative.

International data movements

They do not occur.

International transfer

They do not occur.

Treatment processors

The data may be transferred to providers with access to data, with whom the obligations and responsibilities assumed in the data processing are formalized as Treatment processors.

Rights the person interesting What rights do I have?

Anyone has the right to obtain information about the treatment of their data. You are entitled to the fact that we confirm you if we are dealing with your data.
The interested parties have the right to access their personal data, as well as to request the rectification of the inaccurate data or, in their case, requesting the deletion when, among other reasons, the data are no longer necessary for the purposes that were collected.

In certain cases, the interested parties may request the limitation of the treatment, in which case they will be used only for the exercise or defense of claims.

In certain cases and for particular reasons, you may object to the fact that we treat your data and we will cease to treat them, unless legitimate reasons or the exercise or defense of possible claims.

How you can exercise them?

To exercise the rights, you will have to present a letter at the above address or send an e-mail to arco@ingesol.cat. You will have to specify which of these rights you request to be satisfied and, in turn, must be accompanied by a photocopy of the DNI or equivalent identification document. In case you act through a representative, legal or voluntary, you must also provide a document that proves the representation and identification document of the same.

If you want to have a model for which you can:

Use an official model of the Spanish Data Protection Agency: http://www.aepd.es

Possibility to complain to the AEPD

We also inform you that when you have not obtained satisfaction in the exercise of your rights or how to exercise them you can file a complaint with the Control Authority. If you want to know more about this right and how to exercise it you can go to AEPD: http://www.aepd.es Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid.

 

Ingesol EPEL | Informació addicional RGPDUE-LOPDGDD. Versió 1 - 07/06/2019

 

CATALÀ (CA)

 

Ingesol EPEL, a raó de la seva política de protecció de dades que tot seguit es defineix, es compromet a respectar la privadesa i confidencialitat de les seves dades.

 

1.1 Avís Legal
1.2 Política de Privacitat
1.3 Política de Cookies
1.1Avís Legal

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació:

L'entitat pública empresarial local INGESOL (d'ara endavant INGESOL EPEL), és el titular del portal Web ingesol.cat, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a: c/ Cardenal Vidal i Barraquer, 24 - 43850 CAMBRILS, NIF P4300067H, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del següent enllaç: Contacta amb Ingesol.

INTRODUCCIÓ

El present Avís legal regula l'ús d’aquesta pàgina web. L’accés al web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris.

ACCEPTACIÓ

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per INGESOL EPEL, en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi al Web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

INGESOL EPEL no es fa responsable de les pàgines webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i INGESOL EPEL no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la Web de ingesol.cat, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d’us o mal ús d’un  vincle, tant en connectar al Lloc Web ingesol.cat com al accedir a la informació d'altres webs des del mateix Lloc Web.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. INGESOL EPEL pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

També s'adverteix que els continguts d'aquest Web, tenen la  finalitat  d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst al present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.

INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

INGESOL EPEL declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa.

Així mateix, INGESOL EPEL no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

INGESOL EPEL no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que INGESOL EPEL realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, MARQUES REGISTRADES

L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de INGESOL EPEL.

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de INGESOL EPEL i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de INGESOL EPEL.

Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per INGESOL EPEL. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

Excepte autorització expressa de INGESOL EPEL, no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” ingesol.cat.

Els signes distintius (marques, noms comercials) de INGESOL EPEL, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de INGESOL EPEL.

1.2Política de Privacitat

RESPONSABLE

De conformitat amb allò que estableix el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de dades i la Llei Orgánica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantíes dels drets digitals, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic,  han estat incloses a un tractament titularitat  de INGESOL EPEL, amb  domicili social a c/ Cardenal Vidal i Barraquer, 24 - 43850 CAMBRILS, NIF P4300067H, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

E-mail ingesol@ingesol.cat, amb la finalitat d'enviament d’informació relacionada amb els serveis que ofereix INGESOL EPEL.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça arcopl@ingesol.cat indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del DNI a la següent adreça: c/ Cardenal Vidal i Barraquer, 24 - 43850 CAMBRILS o bé enviant-ho per correu electrònic a arcopl@ingesol.cat i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

POLÍTICA

INGESOL EPEL està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat s’informa als usuaris del lloc web ingesol.cat del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la web mitjançant la informació addicional, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

MESURES DE SEGURETAT

S'informa que INGESOL EPEL, ha adoptat en el sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

DRETS DELS USUARIS

L'interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que li assisteixen, d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades i del Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garanties dels drets digitals, i que són:

A.- El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

    • l'enviament d'un correu electrònic a: arcopl@ingesol.cat
    • comunicació per escrit dirigida a: INGESOL EPEL, c/ Cardenal Vidal i Barraquer, 24 - 43850 CAMBRILS

INGESOL EPEL procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- El dret de rectificació i supresió podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.

INGESOL EPEL, procedirà a la rectificació o cancel•lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol•licitud.

C.- El dret de oposició podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat vulgui oposar-se al tractament de les seves dades personals tant per si les dades es tracten lícitament com per interès legítim o consentiment relatiu per finalitats publicitàries.

D.- El dret de portabilitat podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

E.- El dret de limitació del tractament podrà ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

CANVI DE NORMATIVA

INGESOL EPEL, es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a través del següent enllaç: Contacta amb Ingesol.

1.3Política de Cookies

El domini ingesol.cat utilitza procediments automàtics de recollida "Cookies" per reunir informació personal com pot ser el tipus de navegador o sistema operatiu, pàgina de referència, ruta, domini ISSP, etc. Tot això amb la finalitat de millorar els serveis prestats. Les "Cookies", ens ajuden a adaptar aquesta pàgina web a les seves necessitats personals.

Que són les Cookies?

Una "Cookie" és un petit arxiu que s'emmagatzema a l'ordinador de l'usuari i ens permet reconèixer. El conjunt de "Cookies" ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web permetent-nos així personalitzar fins a cert punt la navegació de cada usuari per la nostra web. Les "Cookies" actualment són essencials per al funcionament d'Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i utilització de la nostra web.

Recordeu que les "Cookies" no poden danyar el seu equip i que, a canvi, el fet que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors i millorar la navegabilitat del nostre lloc web proporcionant una millor experiència.

S’utilitzen Cookies per:

  • Assegurar que les pàgines web puguin funcionar correctament.
  • Emmagatzemar les preferències, com l’idioma o la mida de la lletra.
  • Conèixer l’experiència de navegació de l’usuari.
  • Recopilar informació estadística anònima, com quines pàgines ha visitat l’usuari o quant de temps ha estat en el lloc web.

 

L’ús de les Cookies permet optimitzar la navegació, donant la informació i els serveis oferts als interessos dels usuaris, per proporcionar-li una millor experiència sempre que visiti el lloc web.

Tipologia, finalitat i funcionament

Les Cookies en funció de la seva permanència, poden dividir-se en Cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l’usuari tanca el navegador. Las segones expiren quan es compleix l’objectiu pel que serveixen o bé quan s’esborren manualment.

A més a més, en funció del seu objectiu, les Cookies es poden classificar de la forma següent:

    • Requerides: són aquelles estrictament necessàries i imprescindibles per al correcte funcionament de la pàgina web. Normalment es generen quan l'usuari accedeix al lloc web o inicia sessió en el mateix i s'utilitza per a identificar en el lloc web amb els següents objectius:
- Mantenen a l’usuari identificat de forma que, si abandona el lloc web, el navegador o el dispositiu i en un altre moment torna a accedir al mateix lloc web, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar-se a identificar.
- Comprovar si l’usuari està autoritzat per accedir a certs serveis o zones del lloc web.
    • De preferència: Permeten registrar en el lloc web tota aquella informació relacionada amb la forma en què es comporta la web o el seu aspecte, com per exemple l'idioma o la regió on es troba.
    • Estadístiques / analítiques: S'utilitzen per a analitzar i millorar l'experiència de navegació, optimitzar el funcionament del lloc web, i veure com interactuen els visitants, mitjançant la recopilació i notificació d'informació normalment de manera anònima, encara que a vegades també permeten identificar de manera única i inequívoca a l'usuari per a obtenir informes sobre els interessos dels usuaris en els serveis que ofereix el lloc web.
    • De màrqueting:  Són aquelles que recapten informació sobre els anuncis mostrats als usuaris del lloc web. Poden ser de dos tipus:
- Anònimes: Només recopilen informació sobre els espais publicitaris mostrats en el lloc web, amb independència de l'usuari que accedeix sense identificar-se expressament.
- Personalitzades: Recopilen informació personal de l'usuari del lloc web per part d'un tercer, per a la personalització d'aquests espais publicitaris.
    • De geo-localització: Aquestes Cookies s'utilitzen per esbrinar en quin país o regió es troba l'usuari quan accedeix a un servei del lloc web per tal d'oferir-li continguts o serveis adequats a la seva localització.

Privacitat adequada / Gestió de cookies

Per a més informació sobre la configuració apropiada de les cookies i les opcions d'activació, restricció i / o inhabilitació s'ha d'acudir a la secció d'ajuda del seu navegador per conèixer més:

Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Internet Explorer

http://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Apple Safari

http://support.apple.com/kb/ph5042

L'usuari ha de saber que al desactivar les Cookies, algunes de les funcionalitats i serveis poden quedar inhabilitats o tenir un comportament diferent a l'esperat, com per exemple, romandre identificat, mantenir les compres a la cistella, la seva localització, etc. entre d'altres i que es degradi notablement la seva navegació.

Els informem que INGESOL EPEL en el seu domini ingesol.cat no utilitza cap mena de “Cookie”, per el tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.

Actualització de la Política de cookies

El responsable de tractament pot modificar aquesta Política de cookies en funció d'exigències legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d'adaptar aquesta política a les instruccions dictades.

 


CASTELLANO (ES)

 

Ingesol EPEL, a razón de su política de protección de datos que a continuación se define, se compromete a respetar la privacidad y confidencialidad de sus datos.

 

1.1 Aviso Legal
1.2 Política de Privacidad
1.3 Política de Cookies
1.1Aviso Legal

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

De conformidad con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, ponemos en su conocimiento la siguiente información:

La entidad pública empresarial local INGESOL (de ahora en adelante INGESOL EPEL), es el titular del portal Web ingesol.cat, que actúa exclusivamente como explotadora, y gestora de los contenidos de los portales Web domiciliada en: C/ Cardenal Vidal y Barraquer, 24 - 43850 CAMBRILS, NIF P4300067H, es la encargada de la explotación, gestión y funcionamiento del portal Web mencionado anteriormente.

Si quiere contactar con nosotros, puede hacerlo mediante correo postal a la dirección mencionada al párrafo anterior, o bien a través del siguiente enlace: Contacta amb Ingesol.

INTRODUCCIÓN

El presente Aviso legal regula el uso de esta página web. El acceso en la web es gratuito excepto en el relativo al coste de la conexión a través de la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso contratado por los usuarios.

ACCEPTACIÓN

La utilización del portal Web atribuye la condición de usuario, e implica la aceptación total y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal, en la versión publicada para INGESOL EPEL en el mismo momento en que el usuario acceda a la Web. En consecuencia, el usuario tiene que leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar la Web, puesto que puede sufrir modificaciones.

INFORMACIÓN SOBRE LOS VÍNCULOS “LINKS”

INGESOL EPEL no se hace responsable de las webs no propias o de terceros, a las cuales se puede acceder mediante vínculos “links” o de cualquier contenido puesto a disposición por terceros.

Cualquier uso de un vínculo o acceso a una Web no propia es realizado por voluntad y riesgo exclusivo del usuario, INGESOL EPEL no recomienda ni garantiza ninguna información obtenida a través de un vínculo ajeno a la web de ingesol.cat, ni se responsabiliza de ninguna pérdida, reclamación o perjuicio derivada del uso o mal uso de un vínculo, o de la información obtenida a través de él, incluyendo otros vínculos o webs, de la interrupción en el servicio o en el acceso, o del uso o mal uso de un vínculo, tanto al conectar al portal Web ingesol.cat cómo al acceder a la información de otras webs desde el mismo portal Web.

RENUNCIA Y LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

La información y servicios incluidos o disponibles a través de las páginas Web pueden incluir incorrecciones o errores tipográficos. De forma periódica se incorporan cambios a la información contenida. INGESOL EPEL puede introducir en cualquier momento mejoras y/o cambios en los servicios o contenidos.

También se advierte que los contenidos de esta web tienen la finalidad informativa en cuanto a la oferta de servicios y tarifas, según lo previsto en el presente aviso legal y en el resto de los textos legales del presente portal.

INFORMACIÓN SOBRE LA EXENCIÓN DE TODA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE UNA FALLADA TÉCNICA Y DE CONTENIDO

INGESOL EPEL declina cualquier responsabilidad en caso de que existan interrupciones o un mal funcionamiento de los servicios o contenidos ofrecidos en Internet, cualquiera que sea su causa.

Así mismo, INGESOL EPEL no se hace responsable de las caídas de la red, pérdidas de negocio a consecuencia de estas caídas, suspensiones temporales del fluido eléctrico o cualquiera otro tipo.

INGESOL EPEL no garantiza que los servicios o contenidos no sean interrumpidos o que estén libres de errores, que los defectos sean corregidos, o que el servicio o el servidor que lo pone a su disposición estén libre de virus u otros componentes nocivos, sin perjuicio de que INGESOL EPEL realiza sus mejores esfuerzos a evitar este tipo de incidentes. En caso de que el usuario tomara determinadas decisiones o realizara acciones en base a la información incluida en cualquier de los “websites”, se recomienda la comprobación de la información recibida con otras fuentes.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, MARCAS REGISTRADAS

La estructura, diseño y forma de presentación de los elementos (gráficos, imágenes, ficheros logotipos, combinaciones de colores y cualquier elemento susceptible de protección) están protegidos por derechos de propiedad intelectual, titularidad de INGESOL EPEL.

Está prohibida la reproducción, la transformación, la distribución, la comunicación pública, y en general cualquier otra forma de explotación, parcial o total de los elementos referidos en el apartado anterior. Estos actos de explotación sólo podrán ser realizados en virtud de la autorización expresa de INGESOL EPEL y que, en todo caso, tendrán que hacer referencia explícita a la titularidad de los citados derechos de propiedad intelectual de INGESOL EPEL.

Sólo está autorizado para el uso privado del material documental elaborado para INGESOL EPEL. En ningún caso, podrá suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistemas de seguridad que pueda estar instalado.

Excepto autorización expresa de INGESOL EPEL no se permite el enlace a “páginas finales”, el “frame” y cualquier otra manipulación similar. Los enlaces tienen que ser siempre en la página principal o “home page” de ingesol.cat.

Los signos distintivos (marcas, nombres comerciales) de INGESOL EPEL están protegidos por derechos de propiedad industrial, quedando prohibida la utilización o manipulación de cualquiera de estos, excepto autorización expresa y por escrito de INGESOL EPEL.

1.2Política de Privacidad

RESPONSABLE

De conformidad con lo establecido por el Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de datos y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos personales y garantías de los derechos digitales, le informamos que los datos personales facilitados a través de los formularios, así como su dirección de correo electrónico, han sido incluidos en un tratamiento titularidad de INGESOL EPEL, con  domicilio social en la C/ Cardenal Vidal y Barraquer, 24 - 43850 CAMBRILS, NIF P4300067H es la encargada de la explotación, gestión y funcionamiento del portal Web mencionado anteriormente.

E-mail ingesol@ingesol.cat con el fin de el envío de información relacionada con los servicios que ofrece INGESOL EPEL.

Se informa que los datos pueden ser utilizados para el envío de comunicaciones comerciales, por cualquier medio, relativo a actividades y servicios de nuestra empresa o grupo empresarial que puedan ser de su interés. Usted podrá en cualquier momento oponerse a este tipo de comunicaciones, enviando un correo electrónico a la dirección arcopl@ingesol.cat e indicando en el asunto "BAJA DE LA LISTA DE DISTRIBUCIÓN".

Así mismo, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, cancelación, oposición, portabilidad y limitación, enviando un escrito acompañado de una fotocopia del D.N.I o documento acreditativo equivalente a la siguiente dirección: C/ Cardenal Vidal y Barraquer, 24 - 43850 CAMBRILS o enviándolo por correo electrónico a arcopl@ingesol.cat indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS".

POLÍTICA

INGESOL EPEL está especialmente sensibilizado con la protección de los datos de los usuarios de los servicios que acceden al sitio web. Mediante la presente Política de Privacidad se informa a los usuarios de ingesol.cat del tratamiento y usos a los que se someten los datos personales que se recaban en la web mediante la información adicional, con el fin de que decidan, libre y voluntariamente, si desean facilitar la información solicitada.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Se informa que INGESOL EPEL, ha adoptado en el sistema de información las medidas técnicas y organizativas adecuadas, con objeto de garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos almacenados, evitando así, su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado; teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y las finalidades del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables asociadas a cada uno de los tratamientos.

DERECHOS DE LOS USUARIOS

 

El interesado de los datos personales podrá ejercitar los derechos que le asisten, de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos y del Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales y garantías de los derechos digitales, y que son:

A.- El derecho de acceso, se podrá ejercitar con periodicidad anual, excepto interés legítimo acreditado. Al ejercitar este derecho, el interesado podrá optar por los siguientes sistemas de consulta del fichero:

    • Enviar un correo electrónico a: arcopl@ingesol.cat
    • Comunicación por escrito dirigida a: INGESOL EPEL, C/ Cardenal Vidal y Barraquer, 24 - 43850 CAMBRILS

INGESOL EPEL procederá a notificar su decisión en el plazo de un mes. Si fuera en sentido afirmativo, el interesado podrá acceder a la referida información en el plazo de los 10 días siguientes a su notificación.

B.- El derecho de rectificación y cancelación podrán ser ejercitados, con arreglo a las siguientes previsiones, siempre que el interesado considere que los datos recogidos en nuestros tratamientos son inexactos, incompletos, inadecuados o excesivos. En este caso, podrá ejercitarlos a través de alguno de los medios anteriormente previstos.

INGESOL EPEL, procederá a la rectificación o cancelación dentro de los 10 días siguientes al de la recepción de la solicitud.

C.- El derecho de oposición podrá ser ejercitado, con arreglo a las siguientes previsiones, siempre que el interesado quiera oponerse al tratamiento de sus datos personales tanto si los datos se tratan lícitamente por interés legítimo o consentimiento relativo a fines publicitarios.

D.- El derecho de portabilidad podrá ser ejercitado, con arreglo a las siguientes previsiones, siempre que el interesado considere que los datos recogidos en nuestros tratamientos tienen que ser devueltos al titular de los datos, o en su caso a un tercero (Encargado de tratamiento).

E.- El derecho de limitación del tratamiento podrá ser ejercitado, previamente el derecho de oposición al tratamiento de sus datos, y que mientras no se resuelva el derecho de oposición, se limite el tratamiento de los datos.

CAMBIO DE NORMATIVA

INGESOL EPEL, se reserva el derecho de modificar la presente política con el objeto de adaptarla a las novedades legislativas o jurisprudenciales. Tales cambios serán comunicados con la antelación que sea necesaria en nuestra página web, sin perjuicio de reclamar el consentimiento necesario de los afectados cuando este no se considere otorgado con arreglo a los términos de la presente política.

Cualquier duda, pregunta o comentario que pudiera tener en referencia a la presente normativa, no dude en consultarlo dirigiendo su comunicación a través del siguiente enlace: Contacta amb Ingesol.

1.3Política de Cookies

El dominio ingesol.cat utiliza procedimientos automáticos de recogida “Cookies” para reunir información personal como puede ser el tipo de navegador o sistema operativo, página de referencia, ruta, dominio ISSP, etc. Todo ello con el fin de mejorar los servicios prestados. Las “Cookies”, nos ayudan a adaptar esta página web a sus necesidades personales.

¿Qué són las Cookies?

Una “Cookie” es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de “Cookies” nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web permitiéndonos así personalizar hasta cierto punto la navegación de cada usuario por nuestra web. Las “Cookies” actualmente son esenciales para el funcionamiento de Internet, aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de nuestra web.

Tenga en cuenta que las “Cookies” no pueden dañar su equipo y que, a cambio, el que estén activadas nos ayudan a identificar y resolver los errores y mejorar la navegabilidad de nuestro sitio web proporcionando una mejor experiencia.

Se utilizan Cookies para:

  • Asegurar que las páginas web puedan funcionar correctamente.
  • Almacenar las preferencias, como el idioma o la medida de la letra.
  • Conocer la experiencia de navegaciones del usuario.
  • Recopilar información estadística anónima, como páginas ha visitado el usuario o cuánto tiempo ha estado en el sitio web.

 

Tipología, finalidad y funcionamiento

Las Cookies en función de su permanencia, pueden dividirse en cookies de sesión o permanentes. Las primeras expiran cuando el usuario cierra el navegador. Las segundas expiran cuando se cumple el objetivo por el que sirven o bien cuando se borran manualmente.

Además, en función de su objetivo, las Cookies se pueden clasificar de la siguiente forma

  • Requeridas: son aquellas estrictamente necesarias e imprescindibles para el correcto funcionamiento de la página web. Normalmente se generan cuando el usuario accede al sitio web o inicia sesión en el mismo y se utiliza para identificar en el sitio web con los siguientes objetivos:
- Mantienen al usuario identificado de forma que, si abandona el sitio web, el navegador o el dispositivo y en otro momento vuelve a acceder a la misma página, seguirá identificado, facilitando así su navegación sin tener que volver a identificar.
- Comprobar si el usuario este autorizado para acceder a ciertos servicios o zonas del sitio web.
  • De preferencia: Permiten registrar en el sitio web toda aquella información relacionada con la forma en que se comporta la web o su aspecto, como por ejemplo el idioma o la región donde se encuentra.
  • Estadísticas / analíticas: Se utilizan para analizar y mejorar la experiencia de navegación, optimizar el funcionamiento del sitio web, y ver como interactúan los visitantes, mediante la recopilación y notificación de información normalmente de forma anónima, aunque en ocasiones también permiten identificar de manera única e inequívoca al usuario para obtener informes sobre los intereses de los usuarios en los servicios que ofrece el sitio web.
  • De márqueting:  Son aquellas que recaban información sobre los anuncios mostrados a los usuarios del sitio web. Pueden ser de dos tipos:
- Anónimas: Sólo recopilan información sobre los espacios publicitarios mostrados en el sitio web, con independencia del usuario que accede sin identificarse expresamente.
- Personalizadas: Recopilan información personal del usuario del sitio web por parte de un tercero, para la personalización de estos espacios publicitarios.
  • De geolocalización: Estas cookies se utilizan para averiguar en qué país o región se encuentra el usuario que accede a un servicio del sitio web, para poder ofrecer contenidos o servicios adecuados a su localización.

Privacidad adecuada/ Gestión de cookies

Para más información sobre la configuración apropiada de las cookies y las opciones de activación, restricción y/o inhabilitación se debe acudir en la sección de ayuda de su navegador para conocer más:

Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Internet Explorer

http://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Apple Safari

http://support.apple.com/kb/ph5042

El usuario debe conocer que, al deshabilitar las Cookies, algunas de las funcionalidades y servicios pueden quedar deshabilitados o tener un comportamiento diferente al esperado, como, por ejemplo, permanecer identificado, mantener las compras en el carrito, su localización, etc. entre otros y que se degrade notablemente su navegación.

Les informamos que INGESOL EPEL en su dominio ingesol.cat no utiliza ningún tipo de “Cookie”, para el tratamiento de datos personales, que permitan la identificación de personas físicas concretas.

Actualización de la Política de cookies

El responsable de tratamiento puede modificar esta Política de cookies en función de exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas.