Com iniciar el camí? La denúncia

Consulteu la intranet del vostre departament, institució o organisme, on hi ha el protocol que cal seguir.

En general
  • Trucant al 012
  • A través del web del Departament: treballiaferssocials.gencat.cat/bustiacontacte
  • A través de la bústia de l'Àrea LGBTI: arealgbt.tsf@gencat.cat
  • Personalment a través de la Xarxa de Serveis d'Atenció Integral de la Generalitat de Catalunya.
Art. 63 Llei 39/2015: l'Administració inicia sempre d'ofici els procediments sancionadors.