Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Cambrils
globus
sortida_sol-1
cel-obert-lg
platja-allisada
Esteu aquí: Inici / Ingesol EPEL / L'entitat / Textos legals / Informació addicional RGPDUE

Informació addicional RGPDUE

CATALÀ (CA) - PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)
Responsable
del tractament
Identificació i contacte del Responsable de Tractament.

INGESOL EPEL

C/ Cardenal Vidal i Barraquer, 24 – 43850 CAMBRILS

P4300067H
Tel. 977 129 001 Ext. 4
Contacte del DPD arcopl@ingesol.cat
Finalitats del tractament Descripció del tractament

Les finalitats que resten identificades en les clàusules de consentiment a peu de cada formulari. Essent específiques per la finalitat que es detalla o procediment administratiu i per la seva integració al sistemes d’informació municipal.

Termini de conservació

La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o supressió.

Així mateix dependrà del que especifiqui en cada tractament de dades personals, i de l’establert en la normativa d’arxius i documentació.

Destinataris Destinatari de la cessió

Es preveu com a destinataris de les cessions a l’Ajuntament de Cambrils, els ens municipals, patronats, altres organismes per previsió legal o pel previ consentiment de la persona interessada.

Finalitat de la cessió

Es preveuen cessions de dades en motiu de col·laboració amb els ENS municipals per previsió legal.

Legitimació de la cessió

De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic, la execució d’un contracte o interès legítim i del consentiment de l’interessat.

Moviments internacionals de dades

No es produeixen.

Transferència internacional

No es produeixen.

Encarregats de tractament

Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.

Drets de les persones interessades Quins drets té?

Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació sobre el tractament de les seves dades.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas a sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides.

En determinats casos, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions.

En determinats casos i per motius particulars, podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

Com pot exercitar-los?

Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a arcopl@ingesol.cat. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificat equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també un document que acrediti la representació i document identificat del mateix.
Si vol disposar d'un model per a això podrà:
Utilitzar un model oficial de l’AEPD: http://www.aepd.es

Possibilitat de reclamar davant de l’APDCAT

Així mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la forma d'exercir-los podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a l’APDCAT: http://www.apdcat.cat/ Tel. 93 552 78 00 C/ Rosselló, 214 Esc. A 1r 1A – 08008 Barcelona.

 

 

CASTELLANO (ES) - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (Información adicional)
Responsable
del tratamiento
Identificación y contacto del Responsable de Tratamiento

INGESOL EPEL

C/ Cardenal Vidal y Barraquer, 24 – 43850 CAMBRILS

P4300067H
Tel. 977 129 001 Ext. 4
Contacto del DPD arcopl@ingesol.cat
Finalidades del tratamiento Descripción del tratamiento

Las finalidades que constan identificadas en las cláusulas de consentimiento a pie de página de cada formulario, siendo específicas para la finalidad que se detalla.

Período de conservación

La previsión legal que obliga a conservarlas por razones fiscales y contables, y conservarlas para tenerlas a disposición de una entidad pública competente. No obstante, podrán conservarse más tiempo con fines de archivo histórico o estadístico, a menos que se ejerza oposición y / o supresión. Asimismo dependerá del que especifique en cada tratamiento de datos personales, y de lo establecido en la normativa de archivos y documentación.

Destinatarios Destinatario de la cesión

Se prevé como destinatarios de las cesiones el Ayuntamiento de Cambrils, los entes municipales, patronatos, otros organismos por previsión legal o por el previo consentimiento del interesado.

Finalidad de la cesión

Se prevén cesiones de datos con motivo de colaboración con los ENTES municipales por previsión legal.

Legitimación de la cesión

De conformidad a la base jurídica del tratamiento, en casos de obligación legal, interés público, la ejecución de un contrato o interés legítimo y del consentimiento del interesado.

Movimientos internacionales de datos

No se producen.

Transferencia internacional

No se producen.

Encargados de tratamiento

Los datos podrán ser cedidos a proveedores con acceso a datos, con quienes se formalizan las obligaciones y responsabilidades que asumen en el tratamiento de los datos, en calidad de Encargado de Tratamiento.

Derechos de las personas interesadas ¿Qué derechos tiene?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre el tratamiento de sus datos personales.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos, en su caso a solicitar su supresión cuando, entre otros motivos los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos particulares, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos, siendo este un motivo suficiente para cesar el tratamiento, salvo por motivos legítimos o por el ejercicio o defensa de posibles reclamaciones.

¿Cómo puede ejercitarlos?

Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada o enviar un comunicado al correo electrónico arcopl@ingesol.cat. Deberá especificar qué derecho solicita le sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarlo de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente

En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y el documento identificativo del mismo.
Si quiere disponer de un modelo para ello podrá:
Utilizar un modelo oficial de la AEPD: http://www.aepd.es

Posibilidad de reclamar ante la APDCAT

Asimismo, le informamos de que cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos o la forma de ejercerlos podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. Si quiere conocer más información sobre este derecho y como ejercerlo puede dirigirse en la APDCAT: http://www.apdcat.cat/ Tel. 93 552 78 00 C/ Roselló, 214 Esc. A 1r 1A – 08008 Barcelona.


ENGLISH (EN) - PROTECTION OF PERSONAL DATA

 

PROTECTION OF PERSONAL DATA (Addicional information)
Controller of the treatment Identification and contact of the person in charge of Treatment

INGESOL EPEL

C/ Cardenal Vidal i Barraquer, 24 – 43850 CAMBRILS

P4300067H
Tel. 977 129 001 Ext. 4
DPD Contact arcopl@ingesol.cat
Purposes of treatment Description of the treatment

The purposes that remain identified in the consent clauses on the foot of each form. Being specific for the purpose that is detailed or administrative procedure and for its integration into the municipal information systems.

Conservation time

The legal provision that obliges them to be kept for fiscal and accounting reasons, and to keep them available to have them at the disposal of a competent public entity. However, more time may be kept for historical or statistical archive purposes, unless opposition and / or suppression are exercised. It will also depend on what you specify in each processing of personal data, and from the one established in the regulations of archives and documentation.

Recipients Recipient of the assignment

It is foreseen as recipients of transfers to the city council of Cambrils, municipal authorities, trustees, other organizations due to legal provision or by the prior consent of the interested party.

Purpose of the assignment

No transfer is foreseen, except legal provision.

Legitimation of the assignment

In accordance with the legal basis of treatment, in cases of legal obligation, public interest or legitimate interest and the consent of the interested party or its legal representative.

International data movements

They do not occur.

International transfer

They do not occur.

Treatment processors

The data may be transferred to providers with access to data, with whom the obligations and responsibilities assumed in the data processing are formalized as Treatment processors.

Rights the person interesting What rights do I have?

Anyone has the right to obtain information about the treatment of their data. You are entitled to the fact that we confirm you if we are dealing with your data.
The interested parties have the right to access their personal data, as well as to request the rectification of the inaccurate data or, in their case, requesting the deletion when, among other reasons, the data are no longer necessary for the purposes that were collected.

In certain cases, the interested parties may request the limitation of the treatment, in which case they will be used only for the exercise or defense of claims.

In certain cases and for particular reasons, you may object to the fact that we treat your data and we will cease to treat them, unless legitimate reasons or the exercise or defense of possible claims.

How you can exercise them?

To exercise the rights, you will have to present a letter at the above address or send an e-mail to arco@ingesol.cat. You will have to specify which of these rights you request to be satisfied and, in turn, must be accompanied by a photocopy of the DNI or equivalent identification document. In case you act through a representative, legal or voluntary, you must also provide a document that proves the representation and identification document of the same.

If you want to have a model for which you can:

Use an official model of the Spanish Data Protection Agency: http://www.aepd.es

Possibility to complain to the AEPD

We also inform you that when you have not obtained satisfaction in the exercise of your rights or how to exercise them you can file a complaint with the Control Authority. If you want to know more about this right and how to exercise it you can go to AEPD: http://www.aepd.es Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid.

 

Ingesol EPEL | Informació addicional RGPDUE-LOPDGDD. Versió 1 - 07/06/2019

Comparteix
Ingesol EPEL Entitat pública empresarial local de l'Ajuntament de Cambrils c/ Cardenal Vidal i Barraquer, 24 43850 Cambrils Tel.: 977 129 001 www.ingesol.cat

Conforme amb:
HTML 5 | CSS 3.0
W3C WAI-AA

Projecte desenvolupat per SEMIC Internet

La seva privacitat és important per nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La seva privacitat és important per nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

__ac

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

tree-s

Cookie que controla la navegació. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

I18N_LANGUAGE

Cookie generada per mostrar traduccions segons l'idioma del web. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • _ga  S'utilitza per distingir als usuaris. Expira als 2 anys.
  • _gid  S'utilitza per distingir als usuaris. Expira al cap d'un dia.
  • _gat  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira després d'1 minut.
  • _gac_  Inclou informació de la campanya relativa a l'usuari. Expira als 90 dies.
Cookies de Tercers

Google Translator

Cookie de Google que permet mostrar traduccions de la web a altres idiomes.

Les cookies generades per google translator son les següents:

  • googtrans  Emmagatzema l'idioma al que es vol traduir la web. Expira al tancar la sessió.
  • googtransopt  Emmagatzema les preferències de l'usuari. Expira als 2 anys.