QUÈ FEM PER TU I COM HO FEM?
El servei d'assessorament al procés de creació d'empreses consiteix en proporcionar consell expert i tutoritzar el procés d'elaboració del pla d'empresa, acompanyar a la persona emprenedora en l'avaluació de la viabilitat del seu projecte perquè pugui decidir sobre la seva creació i posada en funcionament, així com proporcionar coneixement en d'altres àmbits relacionats amb el procés de creació de l'empresa.

La prestació del servei d'assessorament suposa la realització d'un procés que integra com a mínim, les següents fases:

Entrevista inicial en la que la persona emprenedora explica el projecte empresarial que vol desenvolupar, el moment de la creació en el que es troba, així com el tipus de servei que voldria obtenir. Per la seva banda, el personal assessor, realitza una escolta activa i presenta el servei que pot oferir. La reunió finalitza amb un acord o compromís de servei en el que ambdues parts fixen el servei a rebre/prestar i el procés que s'utilitzarà per a realitzar-ho.

Assessoraments successius per tal d'avançar en la realització del pla d'empresa o de concretar el projecte empresarial. Normalment, fruit del treball d'aquestes reunions i del temps entremig entre les mateixes s'anirà generant coneixement que formarà part del pla d'empresa.
El personal tècnic en creació d'empreses assessorarà a les persones emprenedores en la forma d'abordar la realització de cadascuna de les parts del pla d'empresa. No existeix un nombre prefixat d'assessoraments o reunions necessàries per a culminar aquest procés; cada cas requerirà un tractament diferent en funció del tipus d'activitat i situació de la persona emprenedora.

Quan el personal tècnic no disposi de la informació demanada per tractar-se d'informació molt especialitzada, aquest facilitarà l'accés al coneixement a la persona o persones emprenedores i es facilitaran les opcions per cercar aquesta informació a través de diferents mitjans o bé, es dirigeix a la institució més adient. En aquest sentit, comptem amb un equip multidisciplinari de persones, sèniors experts d'ASCASUD que ens ajuden a desenvolupar projectes que requereixen informació i orientació que va més enllà de la gestió empresarial.

Revisió final del pla d'empresa un cop estigui totalment redactat. Aquesta revisió persegueix analitzar possibles incoherències o febleses del mateix i ha de contribuir a que el plantejament final sigui suficientment sòlid, viable i creïble.

Informes per a tercers i per a la tramitació d'ajuts, subvencions i facilitats en matèria de finançament o altres d'interès empresarial.

En el cas que el personal assessor consideri que el pla d'empresa és viable i susceptible de gaudir d'algun dels ajuts o productes que precisen d'un informe favorable, n'emetrà l'informe pertinent. Igualment, en el cas que el projecte empresarial pugui accedir a algun tipus d'ajut públic, el personal assessor orientarà en la tramitació d'aquests ajuts. 

A QUI S'ADREÇA?
- Persones emprenedores.
- Petites empreses.

MODALITATS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 
Presencial individual.

LLOC I HORARI
Edifici Torre del Llimó, c/ Creus, 37-39 (Barri Antic).
Dilluns, dimecres i divendres de les 9 a les 15 hores.

Demaneu cita a l'OAC o als telèfons 977 79 46 79 i 977 79 45 79.
També al correu empren@cambrils.cat