L’Ajuntament ha aprovat les bases reguladores i la convocatòria d’una subvenció destinada a l'alumnat dels centres educatius de segon cicle d’E. Infantil, primària i ESO de Cambrils sostinguts amb fons públics, que es destinarà íntegrament a minorar el cost de les quotes de participació en activitats extraescolars  durant el curs 2022-23.

La finalitat d’aquesta subvenció és l’afavoriment de la participació en activitats extraescolars de l’alumnat escolaritzat als centres educatius de Cambrils que es trobi en una situació socio-econòmica desafavorida.

Període de presentació de sol·licituds:

TERMINI OBERT de l'1 de novembre al 20 de novembre del 2022.

ES PODEN PRESENTAR SOL·LICITUDS FINS AL 20 DE NOVEMBRE. Publicat al BOPT 31/11/22.

 

La sol·licitud es pot presentar de forma telemàtica, caldrà emplenar-la i presentar-la a la seu juntament amb una instància genèrica i adjuntar tota  la documentació : https://tramits.cambrils.cat/OAC/CdT.jsp

També es pot presentar de manera presencial a l'OAC demanant cita a la web:  https://citaprevia.gestorn.com/cambrils/#nbb departament  OAC/registre d'entrada.

 

Bases reguladores

Sol·licitud de subvenció AAEE

Full de transferència bancària

Convocatòria subvenció

Publicació BOPT


 

L’Ajuntament ha aprovat les bases reguladores i la convocatòria d’una subvenció destinada a l'alumnat dels centres educatius de segon cicle d’E. Infantil, primària i ESO de Cambrils sostinguts amb fons públics, que es destinarà íntegrament a minorar el cost de les quotes de participació en activitats extraescolars  durant el curs 2022-23.

La finalitat d’aquesta subvenció és l’afavoriment de la participació en activitats extraescolars de l’alumnat escolaritzat als centres educatius de Cambrils que es trobi en una situació socio-econòmica desafavorida.

Període de presentació de sol·licituds: FORA DE TERMINI

A partir del dia que es publiqui al BOPT. NO ES PODEN PRESENTAR SOL·LICITUDS FINS A LA PUBLICACIÓ. (pendent de la publicació al BOPT).

 

La sol·licitud es pot presentar de forma telemàtica, caldrà emplenar-la i presentar-la a la seu juntament amb una instància genèrica i adjuntar tota  la documentació : https://tramits.cambrils.cat/OAC/CdT.jsp

També es pot presentar de manera presencial a l'OAC demanant cita a la web:  https://citaprevia.gestorn.com/cambrils/#nbb departament  OAC/registre d'entrada.

 

Bases reguladores

Sol·licitud de subvenció AAEE

Full de transferència bancària

Convocatòria subvenció


 

 

L'Ajuntament de Cambrils, atorga una subvenció per curs a les Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA) del municipi, corresponent al any 2022, per ajudar a finançar les despeses de funcionament de les mateixes, com també a estimular i fomentar la programació i realització d’activitats socioeducatives, serveis i publicacions complementàries a l’activitat que realitzen els centres educatius.

Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament per instància genèrica a la seu electrònica (cal adjuntar junt amb la sol·licitud, tota la resta de documentació; declaració responsable, memòries del projecte i econòmica, i la representació legal) pendent publicar al BOPT la convocatòria.

El termini màxim  de justificació de la subvenció rebuda en cap cas serà superior a tres mesos des del pagament de la mateixa.

 

Bases

Sol·licitud subvenció

Declaració responsable (Annex 1)

Memòria projecte (Annex 2)

Memòria econòmica (Annex 3)

Representació legal subvenció (Annex 6)