L’Ajuntament ha aprovat les bases reguladores i la convocatòria d’una subvenció destinada a l'alumnat dels centres educatius de segon cicle d’E. Infantil, primària i ESO de Cambrils sostinguts amb fons públics, que es destinarà íntegrament a minorar el cost de les quotes de participació en activitats extraescolars  durant el curs 2022-23.

La finalitat d’aquesta subvenció és l’afavoriment de la participació en activitats extraescolars de l’alumnat escolaritzat als centres educatius de Cambrils que es trobi en una situació socio-econòmica desafavorida.

Període de presentació de sol·licituds:

TERMINI OBERT de l'1 de novembre al 20 de novembre del 2022.

ES PODEN PRESENTAR SOL·LICITUDS FINS AL 20 DE NOVEMBRE. Publicat al BOPT 31/11/22.

 

La sol·licitud es pot presentar de forma telemàtica, caldrà emplenar-la i presentar-la a la seu juntament amb una instància genèrica i adjuntar tota  la documentació : https://tramits.cambrils.cat/OAC/CdT.jsp

També es pot presentar de manera presencial a l'OAC demanant cita a la web:  https://citaprevia.gestorn.com/cambrils/#nbb departament  OAC/registre d'entrada.

 

Bases reguladores

Sol·licitud de subvenció AAEE

Full de transferència bancària

Convocatòria subvenció

Publicació BOPT