Per poder accedir a un habitatge amb protecció oficial o a un pis de lloguer de l'Oficina Local d'Habitatge cal inscriure’s prèviament en aquest Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial.

Requisits:

  • Ser major d’edat o estar emancipat
  • Tenir residència legal al territori espanyol
  • Estar empadronat en un municipi de Catalunya
  • Tenir necessitat d’habitatge, per no disposar-ne o perquè l’habitatge de que es disposa no és l’adequat o no es troba a disposició del sol·licitant (no tenir cap habitatge en propietat, amb dret de superfície o usdefruit)
  • Complir el límit d’ingressos establert a la normativa per accedir a un habitatge amb protecció oficial

 

Els requisits exigits per a ser inscrits en el Registre s’han de complir en el moment de presentar la sol·licitud i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

  • DNI/NIE de tots els membres de la unitat de convivència
  • Llibre de família o document acreditatiu de la convivència o de parella estable
  • Certificat d’empadronament, amb la indicació de la data d’alta
  • Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificats d’ingressos, etc.)

 

La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació específica que calgui acreditar (sentència separació o divorci, targeta discapacitat, carnet família monoparental o nombrosa, etc.)

Per més informació