La finalitat principal d’aquest centre és la formació musical de tots els alumnes .

Cada alumne/a té un tutor/a, i aquest/a és el/la professor/a d'instrument principal. Trimestralment es lliura un informe amb les qualificacions i valoracions.

A més de l'activitat docent el centre aprova anualment una sèrie d'activitats complementàries que enriqueixen l'entorn de l'estudiant i que vinculen el centre amb la ciutat.

Al llarg del curs es programen audicions que permeten als alumnes actuar en públic regularment, per tal que la pràctica musical pública sigui una conseqüència natural de l'aprenentatge instrumental.

El centre participa sovint en intercanvis amb altres centres, tant a nivell d'estudiants i professors individualment com, sobretot, a través de les diferents formacions. Es fan intercanvis amb altres centres de Catalunya, de l'Estat o d'altres països. També s'impulsen les trobades a diferents nivells amb altres conservatoris i escoles de música.