PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL NOU ALUMNAT: DEL 6 al 17 de maig de 2024

 • Reserva de plaça dels alumnes matriculats durant el curs 2023-24: Del 15 al 26 d'abril
 • Constitució de la Comissió de Garanties: 30 d'abril
 • Publicació de l'oferta inicial: 3 de maig
 • Període de presentació de sol·licituds del nou alumnat: Del 6 al 17 de maig
 • Període d'assessorament de maneral presencial (només amb cita prèvia): Del 13 al 17 de maig
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb puntuació provisional: 27 de maig
 • Termini per presentar reclamacions: Del 28 al 31 de maig
 • Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 5 de juny
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 12 de juny
 • Publicació de l'oferta definitiva: 25  de juny
 • Publicació de les llistes d'alumnat admès: 1 de juliol
 • Període de matrícula: Del 8 al 12 de juliol

 

 

OFERTA DE PLACES CURS 2024-25 

PROGRAMA D’ENSENYAMENT

NOUS ALUMNES

PETITS MÚSICS (nascuts any 2021)

20

MÚSICA i MOVIMENT 1 (nascuts any 2020)

14

MÚSICA i MOVIMENT 2 (nascuts any 2019)

8

MÚSICA i MOVIMENT 3 (nascuts any 2018)

6

MÚSICA i MOVIMENT 4 (nascuts any 2017)

7

MÚSICA i CREATIVITAT 1 (nascuts entre 2013 i 2016)

15

 

BAREM DE CRITERIS GENERALS I COMPLEMENTARIS EN L’ ADMISSIÓ D’ALUMNAT

CRITERIS GENERALS

1- Proximitat: (no es pot acumular la puntuació de més d’un d’aquests dos supòsits)

 • Empadronat a Cambrils (30 punts). El centre farà la comprovació
 • Proximitat del lloc de treball (20 punts): contracte laboral o certificat  emès per l’empresa


2- Renda anual de la unitat familiar (15 punts). Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

 

CRITERIS COMPLEMENTARIS

1- Discapacitat com a minim d’un 33% de l’alumne, pares, mare, tutor/a o germans (15 punts). Certificat oficial de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició (ICASS)

2- Pare/mare o persones tutores legals que treballin al centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció (10 punts). El centre farà la compravació

3- Pel fet de formar part d’una família nombrosa (10 punts). Títol vigent de família nombrosa

4- Pel fet de formar part d’una família monoparental (10 punts). Títol vigent de família monoparental

5- Pel fet que l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple (10 punts). Llibre de família

6- Pel fet que l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar (10 punts). Resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials

7- Quan s’acrediti la condició de víctima del violència de gènere o terrorisme (10 punts). Acreditació d’acord amb el règim regulador

8- Quan la capacitat econòmica de la unitat familiar no superi el valor de l’IRSC per al 2024 segons Decret 1/2024, de 13 de febrer (15 punts). Darrera declaració de l’IRPF presentada per la  unitat familiar.

9- Llista d’espera curs anterior 2023-24 (10 punts)

La preinscripció es considerarà formalitzada amb l’enviament del formulari al correu electrònic escolamusica@cambrils.cat, juntament amb una còpia del DNI, NIE o passaport de la persona que realitza la sol·licitud, caldrà adjuntar també la documentació oportuna que s'hagi de tenir en compte pel bàrem dels criteris d'admissió d'alumnat. El centre contestarà aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud, per a què el sol·licitant en tingui constància.

Les taxes són provisionals, estan pendents d'aprovació pel Ple de l'Ajuntament de Cambrils. Encara no s'ha obert el període de presentació de bonficacions a l'Escola de Musica curs 2024-25