L’Ajuntament de Cambrils concedeix ajuts individuals per a l’adquisició de llibres i/o material escolar per a les famílies dels alumnes matriculats a centres educatius del municipi i que estiguin cursant educació infantil (EI), educació primària (EP) i educació secundària obligatòria (ESO), i que per les seves circumstàncies econòmiques i/o socials es troben en situació de vulnerabilitat.

 

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

Del 17 de juny fins al 5 de setembre de 2024.

QUANTIA DE L'AJUT

L'import de l'ajut serà de 150€ com a màxim per alumne/a beneficiari/ària.

Aquest any, s’ha de tenir en compte que a les famílies amb fills escolaritzats en primària o secundària obligatòria en centres públics o concertats se’ls hi descomptaran 60€ (val escolar Generalitat) del total justificat, i caldrà presentar TOTES les factures, també les del material obtingut amb el val escolar, per la qual cosa, per tenir opció a l’import màxim de l’ajut (150€), s’haurà de justificar un import mínim de 210€.

Els ajuts tindran la consideració de despeses públiques i la seva efectivitat anirà condicionada a l'existència de crèdit pressupostari.

REQUISITS

Alumne/a beneficiari/ària:

 • Estar escolaritzat a un centre del municipi d’educació infantil (EI), educació primària (EP) i educació secundària obligatòria (ESO), pel curs 2024-2025.

Sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal):

 • Estar empadronat al municipi amb una antiguitat mínima de 2 anys a comptar des d’abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds (estar empadronat del 09/08/22 fins el 09/08/24 ininterrompudament)
 • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb les Administracions públiques, Hisenda i la Seguretat Social.
 • Ser titular de compte bancari on s'haurà de fer l'ingrés, en cas de concessió de la subvenció.
 • No haver obtingut altres ajuts, beques o aportacions d'altres administracions publiques o entitats pel mateix concepte.
 • Ingressos nets anuals de la unitat familiar corresponents a l'any anterior no superiors a:

IRSC 2024
755,82€/mes
10.581,48€/any

Membres Índex Import màxim anual
Primer adult (sustentador principal) 1,25 x IRSC 13.226,85 €
Segon adult (sustentador principal) 0,50 x IRSC 5.290,74 €
Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals 0,30 x IRSC 3.174,44 €
Per cada nen/a de la unitat familiar 0,25 x IRSC 2.645,37 €

adults infants Import màxim anual
1 0 13.226,85 €
2 0 18.517,59 €
1 1 15.872,22 €
1 2 18.517,59 €
1 3 21.162,96 €
1 4 23.808,33 €
1 5 26.453,70 €
2 1 21.162,96 €
2 2 23.808,33 €
2 3 26.453,70 €
2 4 29.099,07 €
2 5 31.744,44 €
2 6 34.389,81 €
3 0 21.692,03 €
3 1 24.337,40 €
3 2 26.982,77 €
3 3 29.628,14 €
3 4 32.273,51 €
3 5 34.918,88 €
3 6 37.564,25 €
3 7 40.209,62 €
4 0 24.866,48 €
4 1 27.511,85 €
4 2 30.157,22 €
4 3 32.802,59 €
4 4 35.447,96 €
5 0 28.040,92 €
5 1 30.686,29 €
6 1 33.860,74 €
5 2 33.331,66 €
5 3 35.977,03 €

Per cadascuna de les situacions de la composició i situació sòcio-familiar (monoparental, família nombrosa i discapacitat) es descomptarà dels ingressos del nucli familiar, un 10% de l'IRSC, fins a un màxim d'un 20% de l'IRSC, és a dir, dels ingressos econòmics del nucli familiar es descomptarà el percentatge de l'IRSC que pertoqui per la condició i situació familiar.

TRAMITACIÓ

Més informació: www.cambrils.cat i https://seu.cambrils.cat

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 • Sol·licitud específica (segons model) emplenada i signada; en cas de tràmit presencial no caldrà, es confeccionarà durant el tràmit amb l'OAC.
 • Factures i/o rebuts pagats (signats i segellats) de la despesa de llibres i/o material escolar per al curs especificat on consti el nom i cognoms del sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal) i el nom i cognoms de l'alumne/a beneficiari/ària.
 • Full endossament escola emplenat i signat per l’escola, EN CAS D'ENDOSSAR EL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ A L'ESCOLA, TOTAL O PARCIAL.
 • Full de transferència bancària emplenat pel banc amb les dades del compte bancari de la persona sol·licitant, segellat i signat, SI NO S'HA APORTAT ANTERIORMENT O SI CAL MODIFICAR.
 • Autorització representació, en cas d'actuar com a representant de la persona sol·licitant.

NOTES INFORMATIVES

 • Els ajuts tindran la consideració de despeses públiques i la seva efectivitat anirà condicionada a l’existència de crèdit pressupostari.
 • La notificació de la resolució s'efectuarà a través de la web de l'Ajuntament.

Unitat familiar: sol·licitant, cònjuge o parella convivent, fills i filles comuns/es i/o d'anteriors relacions menors de 18 anys convivents, i fills i filles comuns/es i/o d'anteriors relacions majors de 18 anys convivents que no tinguin nucli familiar propi (sense cònjuge o parella convivent, i sense fills)

NOTA DE PREMSA:

https://www.cambrils.cat/ca/actualitat/notes-de-premsa-noticies/cambrils-obre-la-convocatoria-d2019ajuts-per-a-llibres-i-material-escolar