A partir del 17 de juny i fins el 5 de setembre es poden presentar sol·licituds fins a un màxim de 150 euros per alumne

  • Categoritzat com: Benestar Social i Inclusió

El Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Cambrils ha publicat les bases de la convocatòria per subvencionar llibres i material escolar per a alumnes matriculats a centres educatius del municipi en fase d’educació infantil, primària i secundària obligatòria (ESO). Les persones interessades poden presentar sol·licituds fins a un màxim de 150 euros per alumne entre el 17 de juny i el 5 de setembre.

L’Ajuntament ha previst una dotació total de 51.672,36 euros per ajudar a pares, mares i tutors legals d’alumnes que es troben en situació de vulnerabilitat i que reuneixen els requisits generals i específics que detallen les bases. Així, a més de tenir escolaritzat l’alumne al municipi, els ingressos per unitat familiar no poden superar determinats llindars. Podeu consultar les bases de la convocatòria en aquest enllaç.

Per poder accedir a la convocatòria serà imprescindible presentar les factures originals de la despesa realitzada en concepte de llibres i material escolar pel curs 2024-2025. Han d’estar degudament signades i segellades, i hi ha de constar el nom i cognoms del sol·licitant i el nom de l’alumne beneficiari.

Les sol·licituds es poden presentar de forma presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) demanant cita prèvia al telèfon 977 794 579 o per internet a citaprevia.cambrils.cat. El tràmit també es pot fer telemàticament presentant la sol·licitud a https://tramits.cambrils.cat/OAC/CdT.jsp?tramit=207. És important adjuntar i signar tota la documentació que requereixen les bases.

L’any passat es van beneficiar d’aquest ajut 431 persones amb una dotació econòmica individual màxima de 150 euros per beneficiari.